AKTS - Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar

Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar (EUT373) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar EUT373 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. M. Cem Kayalıgil (Y. Z.)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım disiplinine birinci olarak felsefe,ikinci olarak insan bilimleri alanlarından yaklaşmayı; böyle bir kuramsal yaklaşımın açabileceği olanaklara ilişkin bir bilinç geliştirmeyi amaçlar.Öğrencinin tasarım alanında kuramsal ve felsefi sorgulama yapma istekliliğinin ve becerisinin gelişmesini hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenci: - Görsel-materyel kültür hakkındaki söylemlerioluşturan kavramları doğru ve yerinde kullanabilir, - Felsefi yorum farklarını ayırt edebilir, - Felsefi sorgulama yapabilir, - Farklı yorumları gerekçeleriyle birlikte değerlendirebilir, - Derste tartışılan eleştirel sav ve çıkarımların formel yapısını çözümleyebilir.
Dersin İçeriği Ürün tasarımı disiplinine, özellikle felsefe düzleminden bakarak eleştirel yaklaşılabilmesi adına, ürün tasarımı açısından önem arz eden kavramlar; yaratıcılık, temsiliyet ve tasarımın değerleri; endüstriyel ürün tasarımının sanatsal tasarımdan ayrılan yönleri; tasarlanmış bir ürünün kültürel bağlam içerisinde tuttuğu yer.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriğinin ve ders içi değerlendirme sisteminin tanıtılması; felsefi düşünmenin içeriği hakkında ön bilgiler
2 Tasarımın bir problem çözme etkinliği olarak tanımlanması – Tasarım etkinliğinin türleri Estetik değeri olan bir heykel örneği/fotoğrafı getirmek
3 İşlev: Tasarımda yararlılık, anlam ve işlev ilişkisi
4 Mekan ve anlam
5 Tasarım çıktılarının değerlendirilmesi (İşlev, Mekansal Etkinlik, Mesaj-İletişim) Derste tartışılmış örnekleri/görselleri gözden geçirmek
6 Ara Sınav
7 Yaratıcılık: Yaratıcılığın hayalgücüyle ilişkisini yorumlamak, yaratıcılığın gizemli olup olmadığını sorgulamak, “yenilik” kavramı
8 Yaratıcılık: Bilimsel yaklaşım, konu hakkındaki empirik çalışmalar Tasarım tarihinden yenilikçi/yaratıcı uygulama örneklerinin getirilmesi
9 Yaratıcılık: Ürün tasarımcısı ve ürün alıcısı için yaratıcılığın ve yeniliğin önemi Tasarım tarihinden yenilikçi/yaratıcı uygulama örneklerinin getirilmesi
10 Tasarımın değerleri: İşlevsellik, Güvenilirlik, Kullanışlılık, Yetkinlik, Yaratıcılık
11 Tasarımın değerleri – örneklerin değerlendirilmesi Tartışmaları destekleyecek tasarım örneklerinin ve görsel sanat ürünlerinin getirilmesi
12 Tasarım pratiği bağlamındaki değişimler – Tasarım değerlerindeki değişimler Tartışmaları destekleyecek tasarım örneklerinin ve görsel sanat ürünlerinin getirilmesi
13 İnovasyon (Estetik, İşlevsel, Anlamsal)
14 İnovasyon (Estetik, İşlevsel, Anlamsal)
15 Kavram ve tartışmaların bütünleştirilerek ele alınması ve ödev değerlendirmeleri Ödev teslimi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). Universal principles of design, revised and updated: 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design. Rockport Pub.
2. Paul, E. S., & Kaufman, S. B. (Eds.). (2014). The philosophy of creativity: New essays. OUP USA.
3. Potter, N. (1980). What is a designer. Reading, UK: Hyphen press.
4. Weisberg, R. W. (2006). Creativity: Understanding innovation in problem solving, science, invention, and the arts. John Wiley & Sons.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 8
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 19 98
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 75