AKTS - Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar

Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar (EUT373) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar EUT373 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. M. Cem Kayalıgil
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım disiplinine birinci olarak felsefe,ikinci olarak insan bilimleri alanlarından yaklaşmayı; böyle bir kuramsal yaklaşımın açabileceği olanaklara ilişkin bir bilinç geliştirmeyi amaçlar.Öğrencinin tasarım alanında kuramsal ve felsefi sorgulama yapma istekliliğinin ve becerisinin gelişmesini hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenci: - Görsel-materyel kültür hakkındaki söylemlerioluşturan kavramları doğru ve yerinde kullanabilir, - Felsefi yorum farklarını ayırt edebilir, - Felsefi sorgulama yapabilir, - Farklı yorumları gerekçeleriyle birlikte değerlendirebilir, - Derste tartışılan eleştirel sav ve çıkarımların formel yapısını çözümleyebilir.
Dersin İçeriği Ürün tasarımı disiplinine, özellikle felsefe düzleminden bakarak eleştirel yaklaşılabilmesi adına, ürün tasarımı açısından önem arz eden kavramlar; yaratıcılık, temsiliyet ve tasarımın değerleri; endüstriyel ürün tasarımının sanatsal tasarımdan ayrılan yönleri; tasarlanmış bir ürünün kültürel bağlam içerisinde tuttuğu yer.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriğinin ve ders içi değerlendirme sisteminintanıtılması; felsefi düşünmenin içeriği hakkında ön bilgiler
2 “Tasarım”, “model”, “(insan yapımı) ürün” kavramlarının felsefi yönden incelenmesi; endüstriyel ürün tasarımı ile sanatsal tasarımın farkı ve ilişkisi Estetik değeri olan bir heykel örneği/fotoğrafı getirmek
3 Yaratıcılık: Yaratıcılığın hayal gücüyle ilişkisini yorumlamak, yaratıcılığın gizemli olup olmadığını sorgulamak, “yenilik” kavramı Yaratıcılığın, kişinin zekası ve sosyal varlığı ile olan bağları üzerine düşünmek
4 Yaratıcılık: Bilimsel yaklaşım, konu hakkındaki empirik çalışmalar Tasarım tarihinden yenilikçi/yaratıcı uygulama örneklerinin getirilmesi
5 Yaratıcılık: Ürün tasarımcısı ve ürün alıcısı için yaratıcılığın ve yeniliğin önemi Tasarım tarihinden yenilikçi/yaratıcı uygulama örneklerinin getirilmesi
6 Ara Sınav
7 Anlam – İşlev - Form: Tasarımda anlam ve işlev ilişkisi, tasarımın anlam üretmesi, “form” kavramının felsefi yönden incelenmesi
8 Anlam – İşlev - Form: Kültürel kodları fark etmek
9 Anlam – İşlev - Form: Kültürel kodların analizi 9. – 11. haftalarda yapılan tartışmaları destekleyecek tasarım örneklerinin ve görsel sanat ürünlerinin getirilmesi
10 Temsiliyet: Görsel temsiliyete ilişkin felsefe yaklaşımları, ürün tasarımında görsel temsiliyetin statüsü 9. – 11. haftalarda yapılan tartışmaları destekleyecek tasarım örneklerinin ve görsel sanat ürünlerinin getirilmesi
11 Temsiliyet: Temsili olan veya olmayan görsel sanat 9. – 11. haftalarda yapılan tartışmaları destekleyecek tasarım örneklerinin ve görsel sanat ürünlerinin getirilmesi
12 Ara Sınav
13 Tasarım ve Değer: Ürün tasarımına ilişkin değerlendirme ölçütlerinin felsefe düzleminde tartışılması Ürün tasarımını değerlendirme ölçütlerinin neler olduğu üzerine düşünmek
14 Estetik Değer: Tasarlanmış nesnelerin (sanatsal olan veya olmayan) estetik karakterine ilişkin tartışmalar Bir endüstriyel tasarım ürünü getirmek, ürünü estetik karakteri cinsinden değerlendirmek
15 Estetik Değer: Tasarlanmış nesnelerin (sanatsal olan veya olmayan) estetik karakterine ilişkin tartışmalar Bir endüstriyel tasarım ürünü getirmek, ürünü estetik karakteri cinsinden değerlendirmek
16 Estetik Değer: Tasarlanmış nesnelerin (sanatsal olan veya olmayan) estetik karakterine ilişkin tartışmalar Bir endüstriyel tasarım ürünü getirmek, ürünü estetik karakteri cinsinden değerlendirmek
17 Estetik Değer (14. Haftadan devam) ve ders konularına ilişkin genel değerlendirme
18 Estetik Değer (14. Haftadan devam) ve ders konularına ilişkin genel değerlendirme
19 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. - Design, John Heskett (2002, Oxford [Tasarım, 2017, Dost])
2. - Shape of Things: A Philosophy of Design, Vilem Flusser (1999, Reaktion)
3. - Frame Innovation, Kees Dorst (2015, MIT [Yenilikçi Çerçeve, 2018, KUP])
4. - Art and Illusion, Ernst Gombrich (1960, Princeton [Sanat ve Yanılsama, 2015, Remzi])
5. - Languages of Art, Nelson Goodman (1968, Hackett)
6. - The Philosophy of Creativity, eds. Paul ve Kaufman (2014, Oxford)
7. - A Theory of Craft, Howard Risatti (2013, Univ. Of North Carolina Press)
8. - Design and Truth, Robert Grudin (2011, Yale Univ. Press)
9. - Cultural Representations and Signifying Practice, ed. Hall (1997, Open University Press)
10. - Relevant videos at http://ted.com
11. - Relevant entries in Stanford Encyclopedia of Philosophy (eg. “Artifact”, “Depiction”, “The Concept of the Aesthetic”)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama 2 2 4
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 75