ECTS - - Endüstriyel Tasarım

1) Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme
2) Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma
3) Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma
4) Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme
5) Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma
6) Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme
7) Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma
8) Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme
9) Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma
10) Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme
11) Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma
12) Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma
13) Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma
14) Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma
15) Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma