AKTS - Ürün Tasarımında Ergonomi

Ürün Tasarımında Ergonomi (EUT225) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Ergonomi EUT225 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Ezgi İlhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım ilke ve prensiplerinin görsel uygulamalarla öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel ergonomi kavramlarını açıklar.
  • Tasarım sürecinde fiziksel ve bilişsel ergonomi girdilerinin etkisini fark eder.
  • Kullanıcı odaklı bilgiye farklı erişim yollarını öğrenir, bilgiyi araştırabileceği farklı platformları tanır.
  • Tasarım sürecinde, ergonomi girdilerinin teorik ve pratik olarak kullanım ve ihtiyacını tartışır.
  • Ergonomi alanında uygulanan yöntem ve yaklaşımları deneyimler.
  • Tasarım problemine kullanıcı perspektifinden yaklaşımlar geliştirebilir.
Dersin İçeriği Endüstriyel tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramlarına ek olarak, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların teorik ve uygulamalı olarak tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Ders tanıtım, değerlendirme ve dönem beklentilerinin verilmesi
2 Ergonomiye giriş Farklı disiplinlerde ergonomi ve tasarım içindeki yeri Fiziksel ve bilişsel iki boyutuyla ergonomi
3 Antropometri ve biyomekanik prensipleri Statik ve dinamik veriler- hareket, kas ve iskelet sistemi Ergonomi risk analizi rehberleri
4 El aletleri ergonomisi Sırtta taşınan ürünler Ürünlerle etkileşim ve sağlarlık
5 Oturma ergonomisi Otomotiv ergonomisi
6 Ara sınav
7 Ara sınav sonuçlarının tartışmalı değerlendirilmesi
8 Kullanıcı araştırmaları Bilgiye erişim
9 İnsan performansını etkileyen çevresel faktörler Çalışma mekanı, ofis ve ev ergonomisi Ürün odaklı kazalar/güvenlik
10 Biliş, algı ve davranış Zihinsel işletim ve bilgiyi işleme
11 Etkileşim tasarımı İnsan-bilgisayar etkileşimi Kullanıcı ve tüketici deneyimi
12 Kullanıcı arayüzü tasarımı Görsel performans Kontrol ve gösterge ergonomisi
13 Evrensel tasarım Kullanılabilirlik, işlevsellik, memnuniyet Ürün ve tasarımcı sorumluluğu
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Bridger R.S. (2018). Introduction to Human Factors and Ergonomics. (Fourth Edition). Taylor & Francis, London
2. Neufert, E. (2012). Architects’ Data. Fourth Edition, Blackwell Publishing, USA
3. Applied Ergonomics
4. International Journal of Industrial Ergonomics
5. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society
6. Pheasant, S. (2005), Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, Taylor and Francis: Londra.
7. Norman, D. (1990), The Design of Everyday Things, Currency: New York.
8. Green, W.S., P.W. Jordan (1999), Human factors in product design: current practice and future trends, Taylor and Francis: Londra.
9. Cushman, W.H., Rosenberg, D.J. (1991), Human factors in product design, Elsevier: New York.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 75