AKTS - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (EUT361) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme EUT361 1 0 2 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Selim Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarlanan ürünün 3ds Max programı kullanılarak 3 boyutlu modellenmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 3ds Max arayüzü tanıtımı
  • Boolean Modelleme tekniği öğretimi
  • Eğri ile modelleme tekniği öğretimi
  • Poligon Modelleme tekniği öğretimi
  • Ürün görselleştirme öğretimi
Dersin İçeriği Tasarımların 3ds Max programı yardımı ile 3 boyutlu olarak görselleştirilmesi; kutu, çizgi ve poligon modelleme teknikleri ile sanal ortamda 3 boyutlu ürünler tasarlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 3ds Max arayüzü tanıtımı Programın arayüzünün incelenmesi
2 Değiştirme komutlarının öğretimi ( Yer değiştirme, Döndürme, ölçeklendirme) Objenin nasıl hareket edeceğinin incelenmesi
3 Temel 3b geometrilerin oluşturulması ( Standard Temel Nesneler) Temel 2b şekillerin oluşturulması (Eğriler) Küp, küre, silindir, prizma ,vb incelenmesi Çizgi, dikdörtgen, elips, vb, incelenmesi
4 Kopyalama teknikleri öğretimi ( Kopyalama , Sıralama ) Hizalama komutu kullanımı ( Hizalama) Objenin nasıl çoğaltılacağının incelenmesi Objelerin birbirine göre hizalanmasının incelenmesi
5 Boolean Modelleme Tekniği öğretimi Objelerin birbiri ile etkileşiminin araştırılması
6 Proboolean komutunun öğretimi Boolean komutu ile yapılan modellemelerin proboolean ile nasıl daha kolay ve hızlı yapılacağının incelenmesi
7 Detaylı bir objenin proboolean komutu kullanılarak modellenmesi Bütünü oluşturan küçük parçaların proboolean ile yaratımının araştırılması
8 I. Vize arasınavı Verilen bir ürünün, Boolean modelleme tekniği ile modellenmesi
9 Eğri ile Modelleme Tekniği öğretimi 2 boyutlu çizgiler ile 3 boyutlu objeler oluşturmanın incelenmesi
10 Nokta, segment ve eğri elementleri ile çizgilerin kontrol edilmesi ve derinlik verme komutu ile 3 boyuta ulaşılmasının gösterimi Çizgileri oluşturan elementlerin incelenmesi
11 Detaylı bir objenin eğri ile modelleme tekniği kullanılarak modellenmesi Objenin analizi yapılarak çizgilerden oluşan bir iskeletinin hazırlanmasının incelenmesi
12 2. Vize arasınavı Verilen bir ürünün, eğri ile modelleme tekniği ile modellenmesi
13 Poligon Modelleme Tekniği öğretimi Amorf bir objeyi oluşturan poligonların analizinin yapılması
14 Nokta, Kenar, Yüzey, Poligon, Element komutlarının öğretimi Nokta, Kenar, Yüzey, Poligon, Element komutlarının öğretimi
15 Detaylı bir objenin poligon modelleme tekniği kullanılarak modellenmesi Objeyi oluşturan alt parçaların poligonlarına ayrılmasının araştırılması
16 Final Sınavı Verilen bir ürünün, Poligon modelleme tekniği ile modellenmesi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Autodesk 3ds Max 2014 Essentials: Autodesk Official Press

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 75