AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik

Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik (EUT371) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik EUT371 1 0 2 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırmayı ve ders boyunca edindikleri bilgileri ürün tasarım sürecinde uygulamaya koyma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarını kavrar.
  • Sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları aralarındaki ilişkiyi kavrar.
  • Ürün tasarımında sürdürülebilirlik yaklaşımlarını öğrenir.
  • Sürdürülebilirlik kavramını ürün tasarım sürecinde çok boyutlu bir şekilde ele alma
  • Ürüne sürdürülebilirlik kavramını yansıtma becerisini geliştirir
Dersin İçeriği Sürdürülebilirlik kavramının güncel yaklaşımlarla ele alınması; sürdürülebilirlik ilkeleri ile bir ürün tasarlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, beklentiler, ekolojik ilkeler
2 Video gösterimi: Story of stuff, sürdürülebilirliğin bileşenleri, sürdürülebilirlik ve tasarım, tasarımcının rolü
3 Sistem temelli sürdürülebilirlik yaklaşımları
4 Sistem temelli sürdürülebilirlik yaklaşımları
5 Tasarım temelli sürdürülebilirlik yaklaşımları
6 Tasarım temelli sürdürülebilirlik yaklaşımları
7 Tasarım temelli sürdürülebilirlik yaklaşımları
8 Sürdürülebilir Tüketim
9 Ürün yaşam süresi, Belgesel: The Light Bulb Conspiracy
10 Seri üretilmiş bir ürünün sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi, sunumlar
11 Genel değerlendirme, projeye giriş
12 Proje fikirlerinin sunumu
13 İlk eskizler, kritik, tartışma
14 Eskizlerin geliştirilmiş sunumu, mock up, kritikler, tartışma
15 Projenin ve modelin geliştirilmiş sunumu
16 Final sunumları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. PAPANEK, V. (1999) The Green Imperative – Ecology and Ethics in Design andArchitecture, Thames and Hudson, New York. WALKER, S. (2011) The Spirit of Design: Objects, Environment and Meaning, Earthscan Publications, London.
2. CHAPMAN, J. (2005) Emotionally Durable Design: Objects, Experiences, and Empathy, Earthscan Publications, London.
3. DOĞAN, Ç., WALKER, S. (2008) Localization – the Design and Production of Sustainable Products, International Journal of Product Development (6:3/4) 276-89.
4. ECOLOGICAL FOOTPRINT (2010) Ecological Footprint Calculator, http:// www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators accessed: 21.01.2010.
5. Walker, S. (2006). Sustainable by Design: Explorations in Theory and Practice. London: Earthscan. Fuad-Luke, A. (2009). Design activism: Beautiful strangeness for a sustainable world. Sterling: Earthscan.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 75