AKTS - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (EUT461) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon EUT461 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT361
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Selim Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarlanan ürünün 3 boyutlu hareketlendirilmesinin yapılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel animasyon bilgisinin aktarımı
  • Kamera ışık bilgisinin aktarılması
  • Kaplamalar, doku bilgisinin aktarılması
  • Sahne bilgisinin aktarılması
  • Animasyon öğelerinin tanıtımı
  • Animasyon kurgusunun hazırlanması ve post prodüksiyon bilgisinin aktarımı
Dersin İçeriği 3 boyutlu objeleri 3 boyutlu ortamda hareket ettirme, döndürme ve oynatma; tasarlanan ürünleri, kullanıcı senaryosuna uygun bir şekilde animasyonlu olarak sunma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Animasyon Tekniklerine giriş Kaynak olarak verilen dökümanların incelenmesi
2 3ds Max Programının “hareket” bölümünün arayüzü tanıtımı Programın arayüzünün incelenmesi
3 Yaratılan bir objenin pivot noktasının ayarlanması Objelerin hareket noktasının incelenmesi
4 “Auto key” komutunun gösterimi , zaman çizelgesinde animasyon karesi yaratımı Animasyon karesi ile animasyonunun incelenmesi
5 Animasyon sahnesinin hazırlanması, sürenin ayarlanması Temel sahne öğelerinin incelenmesi
6 Malzeme yaratımının gösterimi Orijinal ve hazır malzemelerin internetten kullanıma yönelik inceleme yapılması
7 Kamera ve ışık bilgisi Kamera, objektif, lens, apertür hızı gibi konuların incelenmesi
8 1. vize ara sınavı Basit 3 boyutlu bir objenin 25 sn lik kısa bir animasyonu
9 Karakter yaratımı temel tekniklere giriş Poligon modelleme tekniği kullanılarak karakter yaratımının incelenmesi
10 “Biped” (iki ayaklı) karakter yaratmak ve “rigging” temel kavramlarının gösterimi “Biped” (iki ayaklı) karakterin ve “rigging” kavramlarının incelenmesi
11 “Biped” (iki ayaklı) karakter yürüyüş animasyonu hazırlanması “Biped” (iki ayaklı) karakterin yürüyüş dinamiklerinin incelenmesi
12 2. vize ara sınavı Bir senaryo dahilinde 25 sn lik “biped” (iki ayaklı) bir animasyon
13 3ds Max “hareket yakalama” komutlarının gösterimi Yaratılmış bir karakterin “hareket yakalama” tekniği ile animasyonunun incelenmesi
14 Tam vücutlu karakter yaratımı, kemik, deri, dış kabuk kullanımının gösterilmesi Tam vücutlu karakter içine kemik eklemek ve deri giydirilmesinin araştırılması
15 Tam vücutlu karakter yürüyüş animasyonu hazırlanması Tam vücutlu karakterin yürüyüş dinamiklerinin incelenmesi
16 Final sınavı Bir senaryo dahilinde 45 sn lik Tam vücutlu karakterin bir animasyonu

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Autodesk 3ds Max 2014 Essentials: Autodesk Official Press

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 75