AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kültür Tarihi

Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kültür Tarihi (EUT491) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kültür Tarihi EUT491 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Filiz Özsuca
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Anadolu’daki kültür ve uygarlıklar kronolojik olarak, tanıtılarak sanat, siyasi ilişkiler, din, ticaret, bilim ve teknolojik gelişmelerin, komşu kültür bölgeleri ile olan etkileşimlerinin kavranması amaçlanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anadolu’da çağlar boyunca gelişen çeşitli kültürler ve bugün varılan uygarlık aşamasının geçmişini ifade etme
  • Uygarlığın tüm toplumsal katkı ile oluşan ve insanlığın ortak malı ve değerler bütünü olduğunu öğrenip, ortak mirası tanıyıp sahip çıkma
  • Ortak değerlerin yaşatılması konusunda daha saygılı davranma
  • Araştırıcı, yaratıcı, eleştirici ve muhakeme edici bir zihniyetle, olaylar karşısında neden-sonuç ilişkisini kurabilme
  • Anadolu’daki en eski kültürler, Kültür ve uygarlık kavramları, farklı üretim ve teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıdaki farklılıklar, diğer kültür bölgeleri (Anadolu dışı) ile olan ilişkiler ve etkileşimler bilgisi
Dersin İçeriği Anadolu?daki en eski toplulukların zaman içinde gerçekleştirdikleri sanat, teknoloji, mimari, dil, yazı, sosyo-ekonomik yapı, siyasal, iktisadi, kültürel ve dinsel faaliyetleri, Anadolu dışındaki kültürlerle olan ilişkilerinin kronolojik bir düzen içinde incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği hakkında bilgi. Temel terminolojinin tanıtımı. “Kültür” kelimesi hangi konuları kapsar? Kültürün tanımı ve tarihi altyapısı ile kültür tarihi tartışmaları. Yapılaşmış çevreye, geleneklerdinler sanat, ulaşım, mobilya-kostüm-takı, gündelik yaşam açısından kısa bir bakış. Verilen kaynakların okunması
2 “Neanderthal”den “ Neolithic” insana doğru bilginin derlenmesinin hikayesi. Kabileden medeniyete doğru bir macera. Ödev konusunun verilmesi Verilen kaynakların okunması
3 “Bereketli Hilal”; Orta Doğu medeniyetlerin beşiği. Orta Doğu ve Küçük Asya’da Tunç Çağları I Fenikeliler, Hititler Verilen kaynakların okunması
4 Orta Doğu ve Küçük Asya’da Tunç Çağları II Frigler ve komşuları Mısırlılar. Verilen kaynakların okunması
5 Ion dünyasından Romaya bir yolculuk. Mekan kompozisyonunda temel değişim. Verilen kaynakların okunması
6 1. Ara Sınav Ara sınava hazırlık
7 Orta Çağ: Doğu’da aydınlanma, Batı’da karanlık dönem. Verilen kaynakların okunması. 1.Ödev için hazırlık yapılması
8 Batı kültürünün yeniden doğuşu: nedenler ve sonuçlar. Güney Avrupa ile Anadolu karşılaştırması Verilen kaynakların okunması. 1.Ödev için hazırlık yapılması
9 Yeni bir anlayışa doğru; Batı’da ve Doğu’da lüks. Verilen kaynakların okunması. 1.Ödev için hazırlık yapılması
10 Batı’nın Aydınlanma Çağı, Doğu’nun göreceli çöküşü. Kültürün işlevsel, bilimsel ve sosyal dönüşümü. Yapılaşmış çevreye yansıyan karmaşa. 1. Ödevin teslimi . 2. Ödev konusunun verilmesi Verilen kaynakların okunması.
11 Yeni teknoloji ile hızlı ilerleme. Uzak Doğu’nun tanıştırdığı yeni estetik; Demire karşı çiçekler Verilen kaynakların okunması. 2.Ödev için hazırlık yapılması
12 Ara sınav Ara sınava hazırlık
13 Estetik görüşün sadeleşmesi.; mucitler ve taklitçiler. Gündelik hayatın emrindeki teknoloji. Verilen kaynakların okunması. 2.Ödev için hazırlık yapılması
14 “Modernizm”in minimalizminden “Postmodernizm”in kaosuna/ karmaşasına. Gündelik hayata hükmeden teknoloji Verilen kaynakların okunması. 2.Ödev için hazırlık yapılması
15 Op-Art Pop-Art’tan 21. Yüzyıla mekan, sanat ve moda. Ödevlerin teslimi Verilen kaynakların okunması.
16 Final sınav için Genel Değerlendirme Final sınav için Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. E. Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998
2. S.Gür, Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler, İstanbul 2007
3. İ. Mellart, Çatalhöyük, Anadolu’da bir Neolitik Kent 2003
4. M.Özdoğan, Neolithic in Turkey, 1999
5. V. Sevin, Anadolu Arkeolojisi, İstanbul 2003
6. M. Darga, Hitit Mimarlığı I, İstanbul 1985
7. M.Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1992
8. S. Kostof, A Concise History of Architecture, London
9. W. H. MacNeill, Dünya Tarihi, İmge Yay., 2004, Ankara
10. E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 1980,Istanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 75