AKTS - Matematiksel Finansa Giriş

Matematiksel Finansa Giriş (MATH313) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Matematiksel Finansa Giriş MATH313 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 136
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin bileşik faiz teorisi ve karmaşık finansal işlemlere uygulamalarında sağlam bir temele sahip olmalarını sağlamaktır. Bu derste bileşik faiz modeli ayrıntılı olarak geliştirilir, ipotek ve ticari krediler tüketici kredi işlemleri ile menkul kıymetlerin değerleme ve yatırım performans ölçümü konularına uygulanır. Ayrıca faiz oranlarının vade yapısı da incelenir. Gelecekteki faiz oranlarındaki belirsizlik, faiz oranlarının rastgele değer olarak kabul edilmesi ile modellenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • faiz oranlarını hesaplar ve mevcut değer analizi yapar
  • standart faiz fonksiyonlarını ve notasyonlarını kullanır ve finansal işlemlerin değeri için denklemler yazar
  • bir projenin karlı olup olmadığına karar verir
  • temel anüiteler kullanarak indirimli nakit akışı yapar
  • tahvillerin temellerini anlar
Dersin İçeriği Faiz teorisine giriş; basit ve birleşik faiz, paranın zaman değeri, indirim oranı, nominal ve efektif oranlar, bileşik faiz fonksiyonları, genelleştirilmiş nakit akışı modelleme, krediler, mevcut değer analizi, birikmiş kar ve yatırım projeleri, faiz/indirim nominal ve efektif oranları, anüiteler, yatırım performansı ölçümü, tahvil, olasılık, geome

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Faiz teorisine giriş. Basit ve birleşik faiz 1.Kitap-pp. 1-7
2 Paranın zaman değeri, indirim oranı, nominal ve efektif oranlar Book 1-pp. 10-13
3 Faiz gücü 1.Kitap -s. 14-17
4 nakit akışı, Mevcut değer analizi 1.Kitap -s. 18-25
5 Değer denklemi, anüiteler 1.Kitap -s. 36-54
6 Borç tabloları 1.Kitap -s. 55-61
7 Bir dönemde p defa ödeme yapılan anüiteler 1.Kitap -s. 66-72
8 Net bugünkü değer, verim 1.Kitap -s. 86-93
9 Yatırım projeleri karşılaştırması, tahvil 1.Kitap -s. 107-114 Diğer kaynak: 223-236
10 Olasılık 2.Kitap -s. 1-31
11 Geometrik Brown hareketi 2.Kitap -s. 32-37
12 Stokastik faiz oranları 1.Kitap -s. 269-286
13 Arbitraj, vadeli finansal araçlar 2.Kitap -s.63-70
14 Faiz oranlarının vade yapısı Diğer kaynak: 301-320
15 Problem çözümü ve tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. An Introduction to Mathematics of Finance, J. J. McCutcheon and W. Scott, 1986.
2. An elementary introduction to mathematical finance, Options and other topics, Sheldon M. Ross, Cambridge University Press, 2003.
Diğer Kaynaklar 3. Mathematics of Investment and Credit, Samuel A. Broverman, ACTEX, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 7
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 92
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 6 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 150