AKTS - Kodlama Kuramı

Kodlama Kuramı (MATH326) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kodlama Kuramı MATH326 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 332
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders Kodlama Kuramı’nın temel kavramlarını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kodların temel parametrelerini anlar ve kullanır
  • Sonlu cisimlerin yapısını anlar ve bu cisimlerde hesap yapar
  • Doğrusal kodların üreteç matrislerini ve parite-kontrol matrislerini bulur
  • Doğrusal kodlarla kodlama yapar, doğrusal kodları çözümler
  • Devirli kodları kullanarak kodlama ve çözümleme yapar
Dersin İçeriği Hata bulunması, düzeltilmesi ve kod çözümlemesi, sonlu cisimler, doğrusal kodlar, kodlama kuramında bazı sınırlar, doğrusal kodların oluşturulması, devirli kodlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hata Bulunması, Düzeltilmesi ve Kod Çözme s. 5-14
2 Cisimler (tekrar), Polinom Halkaları (tekrar), Sonlu Cisimlerin Yapısı s. 17-26, s. 26-30
3 Sonlu Cisimlerdeki Elemanların Minimal Polinomları, Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlanan Vektör Uzayları s. 30-35, s. 39-44
4 Doğrusal Kodlar, Hamming Ağırlığı, Doğrusal Kodların Bazları s. 45-52
5 Üreteç Matrisleri, Parite Kontrol Matrisleri, Doğrusal Kodların Denklikleri, Doğrusal bir kod kullanarak kodlama, Doğrusal bir kod kullanarak çözümleme s. 52-59
6 Kosetler, Doğrusal Kodların En Yakın Komşuluk Çözümlemesi , Doğrusal Kodların Sendrom Çözümlemesi s. 59-66
7 Ara sınav
8 Kodlama Kuramında Bazı Sınırlar s. 75-84
9 Hamming Kodları, Golay kodları, Singleton sınırı ve MDS kodlar s. 84-95
10 Doğrusal Kodların Oluşturulması s. 113-126
11 Devirli Kodlar s. 133-145
12 Devirli Kodların Çözümlenmesi s. 145-150
13 BCH kodları s. 159-168
14 BCH kodlarının çözümlenmesi, Reed-Solomon kodları s. 168-175
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Coding Theory, A First Course, San Ling, Chaoping Xing, Cambridge University Press, 2004
Diğer Kaynaklar 2. Introduction to Coding Theory, J. H. Van Lint, Springer, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 9 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 13 26
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 110