Topoloji (MATH372) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Topoloji MATH372 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH 251
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bazı cebirsel ve differensiyel topolojik kavramları geometri ile birlikte vurgulayarak öğrenciye vermek, ve daha genel olarak, matematikteki modern aksiyomatik yaklaşımı geometrik motivasyonla öğrenciye tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • küme ve fonksiyonları içeren temel teoremleri ispat eder,
  • topolojik uzayları ve sürekli fonksiyonları kavrar,
  • verilen bir topolojik uzayın çeşitli topolojik özelliklere sahip olup olmadığına karar verir,
  • sürekli fonksiyonları, kompaktlığı, bağlantılılığı, sayılabilirlik ve ayırma aksiyomlarını içeren temel teoremleri kanıtlar,
  • homotopi, temel grup ve örtü uzay kavramlarını anlar,
  • yüzeyleri sınıflandırmayı anlar.
Dersin İçeriği Temel kavramlar, fonksiyonlar, bağıntılar, kümeler ve seçme aksiyomu, iyi sıralanmış kümeler, topolojik uzaylar, baz, sıra topolojisi, altuzay topolojisi, kapalı kümeler ve yığılma noktaları, sürekli fonksiyonlar, çarpım topolojisi, metrik topoloji, bölüm uzayları, bağlantılılık, kompaktlık, sayılabilirlik ve ayırma aksiyomları, temel grup, yüzeyle

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar, Fonksiyonlar s. 4-20
2 Bağıntılar, Kümeler ve Seçme Aksiyomu, İyi Sıralanmış Kümeler s. 21-50, 57-66
3 Topolojik Uzaylar, Baz, Sıra Topolojisi s. 75-86
4 Altuzay Topolojisi, Kapalı Kümeler ve Yığılma Noktaları s. 88-100
5 Sürekli Fonksiyonlar, Çarpım Topolojisi s. 102-117
6 Metrik Topoloji, Bölüm Uzayları s. 119-126, 136-144
7 Arasınav
8 Bağlantılılık s. 147-162
9 Kompaktlık s. 163-185
10 Sayılabilirlik ve Ayırma Aksiyomları s. 190-222
11 Homotopi, Temel Grup s.322-334
12 Örtü Uzayları, Çemberin Temel Grubu, Retraksiyonlar ve Sabit Noktalar s. 335-353
13 Cebirin Temel Teoremi, Borsuk-Ulam Teoremi, Homotopi Tipi s. 353-365
14 Yüzeylerin Temel Grubu s. 368-375
15 Yüzeyleri Sınıflandırma Teoremi s. 462-476
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. J.R. Munkres, Topology, Second Edition, Prentice Hall, NJ, 2000.
Diğer Kaynaklar 2. M. C. Gemignani, Elementary Topology, Addison-Wesley, 1972
3. M. D. Crossley, Essential Topology, Springer-Verlag, 2005
4. L. C. Kinsey, Topology of Surfaces, Springer-Verlag, 1997

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 16 48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 132