AKTS - Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları

Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları (MATH483) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları MATH483 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 262 veya Math 276 veya Öğretim elemanının onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders özellikle matematik, fizik ve mühendislik bölümü öğrencilerinden hipergeometrik fonksiyonlar gibi uygulamalı matematiğin özel fonksiyonlarını çalışmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • özel fonksiyonları anlar ve uygular
  • hipergometric serilerin ve hipergeometrik diferansiyel denklemlerin temel özelliklerini anlar
  • Gamma ve Beta fonksiyonlarını anlar
  • sonsuz çarpımları bilir
  • Bessel fonksyionu ve Bessel diferansiyel denklemini anlar.
Dersin İçeriği Gamma ve Beta fonksiyonları, Pochhammer sembolü, hipergeometrik seriler, hipergeometrik diferansiyel denklem, genelleştirilmiş hipergeometrik fonksiyonlar, Bessel fonksiyonu; fonksiyonel bağıntılar, Bessel diferansiyel denklemi, Bessel fonksyionlarının ortogonalliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sonsuz çarpımlar: Giriş, Tanım, Yakınsaklık için gerek koşul, Mutlak yakınsaklık, Düzgün yakınsaklık s. 1-5
2 Gamma ve Beta Fonksiyonları: Euler sabiti, Gamma fonksiyonu, Sıralama sembolleri, Bazı sonsuz çarpımların hesaplanması, Gamma fonksiyonu için Euler integrali s. 8-15
3 Beta fonksyionu, factoriyel fonksyionu (Pochhammer sembolüs), Legendre duplikasyon formulü, Euler’in toplam formulü s. 16-29
4 Asimptotik seriler: asimptotik açılımın tanımı, sonsuz etrafındaki asimptotik açılımlar, cebirsel özellikler, terim terim integrasyon, teklik, Watson önsavı s. 33-41
5 Hipergeometrik fonksiyon (HGF) : F(a, b; c; z) fonksiyonu, Basit bir integral formu, F(a, b; c; 1) in hesaplanması, Bitişik fonksiyon bağıntıları, HG diferansiyel denklemi, HG denklemin logaritmik çözümleri s. 45-65
6 Parametrelerinin fonksiyonu olarak F(a, b; c; z), Temel seri manipulasyonları, Basit transformasyonlar, z ve 1-z’nin fonksiyonları arasındaki bağıntılar, İkinci dereceden bir dönüşüm, Kummer Teoremi, İlave özellikler s. 55-68
7 Arasınav
8 Genelleştirilmiş HGF s. 73. 83
9 Genelleştirilmiş HGF (devam) s. 83-93
10 Genelleştirilmiş HGF (devam) s. 93-102
11 Bessel Fonksiyonları: Uyarılar, Tanım, Bessel diferansiyel denklemi, Türevli yinelge bağıntıları s. 108-111
12 Yinelge bağıntısı, Bir üreteç fonksiyonu, Bessel Integrali, Yarım indeksli Bessel fonksiyonları s. 111-114
13 Modifiye edilmiş Bessel fonksiyonları, Neumann polinomları, Neumann serileri s. 116-119
14 Komşu HGF: Temel özellikler, Kummer'in birinci formulü, Kummer'in ikinci formulü s. 123-125
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Earl D. Rainville, Special Functions, MacMillan, New York, 1960.
Diğer Kaynaklar 2. Z. X. Wang, D. R. Guo, Special Functions, World Scientific, 1989
3. N. N. Lebedev, Special Functions and Their Aslications, Prentice-Hall, 1965

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur.
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler.
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 8 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 130