AKTS - Analitik Geometri I

Analitik Geometri I (MATH121) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Analitik Geometri I MATH121 2 1 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders matematik bölümü birinci sınıf öğrencileri için hazırlanmış bir derstir. Dersin amacı, kümeler, ilişkiler, fonksiyonlar ve düzlemde kartezyen koordinatları konularının tekrar üzerinden geçmek, doğru denklemi, ilişkiler ve fonksiyonların kartezyen koordinatlarda ve kutupsal koordinatlarda grafikleri hatırlamak, düzlemde vektörler ve uygulamaları konusunda temel fikirler edinmek, parabol, elips, ve hiperbol’ün grafikleri ve uygululamaları konularında tartışmalar yapmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kümeler, ilişkiler ve fonksiyonlar konularını anlar
  • düzlemde kartezyen koordinatları, doğruları anlar ve ilişkilerin grafiklerini kartezyen ve kutupsal koordinatlarda çizebilecek düzeye gelir
  • düzlemde vektörleri ve uygulamarını anlar
  • parabol, hiperbol ve elipsi öğrenir ve uygulamarını anlar
Dersin İçeriği Analitik geometrinin temel prensipleri, kartezyen koordinatlar, düzlemde doğrular, trigonometri, kutupsal koordinatlar , düzlemde döndürme ve öteleme, konikler 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Analitik Geometrinin Temel Prensipleri. KARTEZYEN KOORDİNATLAR: Düzlemde Kartezyen Koordinatlar, Düzlemde Doğrular, R den R ye İlişkilerin Grafikleri s.2-33
2 Trigonometri s.35-36
3 Trigonometrik Özdeşlikler s.36-38
4 Kutupsal Koordinatlar s.39-44
5 Koordinat Değişimi: Döndürme ve Öteleme s.45-49
6 DÜZLEMDE VEKTÖRLER: Yönlendirilmiş Doğru Parçaları ve Vektörler, Vektörlerle Cebirsel İşlemler, Sayısal Çarpım, İki vektör Arasındaki Açı s.54-70
7 Arasınav
8 Doğrular, Yarı-Doğrular ve Doğru Parçaları, Doğrular Üzerine Daha Fazla Bilgi: Uzaklık, Açıortay s.71-79
9 Konveks Kümeler, Yarı-Düzlemler, Çokgenler s.80-85
10 KONİK KESİTLERİ: Temel Tanımlar, Parabol s.87-95
11 Merkezi Konikler, Elips s.96-102
12 Hiperbol, Bir Hiperbolün Asimptotu s.103-108
13 İkinci Genel Dereceden Denklemler s.109-116
14 Teğetler ve Kutuplar s.117-123
15 Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Analytic Geometry, H. İ. Karakaş, M V (ODTÜ Matematik Vakfı)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 69