AKTS - Soyut Cebir

Soyut Cebir (MATH331) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Soyut Cebir MATH331 4 0 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH 111 Temel Mantık ve Cebir
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders Soyut Cebir için zorunlu altyapıyı vermek amacıyla tasarlanmıştır. Bu derste öğrenciler soyut cebirin genel kavramlarını öğreneceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • grup teorisinin temellerini anlar,
  • halka teorisinin temellerini anlar,
  • cisim teorisinin temellerini anlar.
Dersin İçeriği Gruplar: alt gruplar, devirli gruplar, permütasyon grupları, Lagrange teoremi, normal altgruplar ve bölüm grupları, homomorfizmalar, izomorfizma teoremleri, halkalar ve cisimler: alt halkalar, tamlık bölgesi, idealler ve bölüm halkaları, maksimal ve asal idealler, halka homomorfizmaları, bölüm cisimleri, polinom halkaları, temel ideal bölgesi (tek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gruplar Teorisine Giriş (Bir karenin simetrileri, Dihedral Gruplar: s 31-37) Gruplar: Grup tanımı ve Abel grupları, temel örnekler (42-49) s. 31-37, 42-49
2 Grupların temel özellikleri (50-53) Sonlu Gruplar; Alt gruplar: Bir grubun derecesi(mertebesi), bir elemanın derecesi, alt grup tanımı ve temel örnekler (59-66) s. 50-53, 59-66
3 Devirli Gruplar (73-82) Permutasyon grupları (94-112) s. 73-82, 94-112
4 İzomorfizmalar: Tanım ve örnekler, Cayley Teoremi, İzomorfizma özellikleri (120-128) Eşkümeler ve Lagrange Teoremi: Tanım, Eşkümelerin özellikleri, Lagrange Teoremi (137-141 Fermat’s Little Teoremine kadar) s. 120-128, 137-141
5 Dış Direkt Çarpım: Tanım ve örnekler, Direkt çarpımın özellikleri (153-157), Uygulamalar* Normal altgruplar ve bölüm grupları (177-184), İç direkt çarpım (187-190) s. 153-157, 177-184, 187-190
6 Grup Homomorfizmaları: Tanım ve örnekler, Homomorfizmaların özellikleri, Birinci İzomorfizma Teoremi (199-207) Sonlu Abel Grupların Temel Teoremi (217-225) s. 199-207,217-225
7 Halkalar: Halka tanımı ve örnekler, halka özellikleri, Birim elemanın tekliği ve ters eleman, Alt halka tanımı, Alt halka testi (235-240) s. 235-240
8 Tamlık Bölgeleri: Sıfır bölen ve tamlık bölgesi tanımı, örnekler, Sadeleştirme Teoremi, Cisim Tanımı, Sonlu tamlık bölgeleri cisimdir, Z_p bir cisimdir, (248-251) İdealler ve bölüm halkalari: Tanım, İdeal testi, Bölüm halkasının varlığı, örnekler (261-265) s. 248-251, 261-265
9 Asal İdealler ve Maksimal İdealler (266-268) Halka Homomorfizmaları: Tamımlar ve örnekler, halka homomorfizmalarının özellikleri, Halkalar için Birinci İzomorfizma Teoremi (278-284) s. 266-268, 278-284
10 Bölüm Cisimleri (284-285) Polinom Halkaları (291-294) Bölme Algoritması: F[x] için bölme algoritması, Kalan Teoremi, Bölüm Teoremi (294-297) s. 284-285,291-294, 294-297
11 Temel Ideal Bölgesi, F[x] bir Temel Ideal Bölgesidir (297-298) s. 297-298
12 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma: İndirgenemez polinom tanımı, 2. ve 3. dereceden polinomlarda indirgenebilme testi, Primitif(ilkel) polinomlar, Gauss Önsavı (303-306) İndirgenebilme testi: Mod p indirgenebilme testi, Eisenstein Kriteri (306-311) s. 303-306, 306-311
13 Tamlık Bölgelerinde Bölünebilirlik: İndirgenemezler, Asallar(320-323), Tek Tip Çarpanlara Ayırma Bölgeleri (326-329) s. 326-329
14 Öklid Bölgeleri (329-333) s. 329-333

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Contemporary Abstract Algebra, by Joseph A. Gallian
Diğer Kaynaklar 2. A First Course in Abstract Algebra, by John B. Fraleigh
3. Fundamentals of Abstract Algebra, by D.S. Malik, John M. Morderson, M.K. Sen , McGraw-Hill

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 55
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 8 32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 16 32
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 142