AKTS - Anayasa Hukuku II (Siyasi Rejimler)

Anayasa Hukuku II (Siyasi Rejimler) (KMH517) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Anayasa Hukuku II (Siyasi Rejimler) KMH517 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nur ULUŞAHİN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders demokratik siyasal temsil ve onun ilke ve kurumlarının kavranmasında parlamenter hükümet sisteminden hareket eder. Bu derste öğrenciler parlamento kurumunun önemini, parlamentonun işlevlerini ve işleyişini ve parlamenter demokrasinin önemini kavrar ve anlar. Yasama Organının oluşumu düşüncesi ve TBMM'nin işleyişi ve yasa yapma sürecinde aşamalar karşılaştırmalı olarak incelemektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Parlamenter demokratik sistemin ve TBMM’nin kuruluşu ve işleyişini açıklayabilirler
  • -Yasama dili ve kavramlarını yerli yerinde kullanırlar.
  • -Mevzuattı eleştirebilirler.
  • Kanun yapım tekniğinin özellikleri açıklayabilirler.
  • Siyaset işleyişini açıklayabilirler.
Dersin İçeriği Demokratik siyasi temsil, parlamenter müzakere, yasa yapımı, hükümetin kurulması, hükümetin denetlenmesi, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, yasama bağışıklığı ve TBMM`nin çalışma düzeni.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Parlamento kavramı ve dünyadaki parlamentoların tarihsel gelişimi. • İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
2 Parlamentonun gelişimi ve türleri. • İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
3 Yasama fonksiyonu ve bu fonksiyonun diğer devlet fonksiyonlarından ayrılması. İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
4 TBMM üyelerinin hukuki statüsü, TBMM'nin görev ve yetkileri İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
5 Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
6 Kanunlar İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
7 Ara sınav
8 Kanun Hükmünde Kararname İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
9 Hükümetin siyasal denetimi İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
10 TBMM'nin oluşumu İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
11 TBMM'nin çalışma düzeni ve işleyişi İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
12 TBMM Başkanlık divanı ve oluşumu İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
13 TBMM İçtüzüğü İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
14 Türkiye'de parlamento rejimi İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
15 Anayasa Mahkemesi kararlarının değerlendirilmesi İBA, Şeref. Parlamento Hukuku (4. Baskı), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Şeref İba: Parlamento Hukuku, Türkiye İş Bankası yay., Ankara 2010.
Diğer Kaynaklar 2. 1. Fahri Bakırcı: TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge yay., Ankara 2001.
3. 2. Volkan Has: Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni, Adalet yay. Ankara 2009.
4. 3. İrfan Neziroğlu: Türk Parlamento HukukununTemel Kavramları, Seçkin yay. Ankara 2008.
5. 4. İrfan Neziroğlu: Türk Parlamento HukukununTemel Kavramları, Seçkin yay. Ankara 2008.
6. 5. Erdoğan Teziç: Anayasa Hukuku, Beta yay. İstanbul 2013.
7. 6. Ergun Özbudun: Türk Anayasa Hukuku, Yetkin yay. Ankara 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 133