ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Zorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

KMH598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Academic writing, reserach methods, usage of academic databases, citation, effective writing, reference to laws or judgments.

SBE-KMH-T-GE1FA6 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-GE1FA8 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

Seçmeli Dersler

KAM502 - Türkiye`nin Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Osmanlı modernleşmesi; Osmanlı`nın Cumhuriyete mirası; Türkiye`nin modernleşmesi; Türkiye`de laiklik; etnik sorunlar; demokrasi.

KAM503 - Siyaset Kuramı (3 + 0) 5

Liberalizm; muhafazakarlık; sosyalizm; İslamcılık; faşizm; totaliterizm; demokrasi.

KAM504 - Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Özgürlük kavramı; eşitlik kavramı; siyasi güç; şiddet; devrim; dönüşüm; soykırım; demokrasi ve sivil toplum.

KAM526 - Yargı ve Siyaset (3 + 0) 5

Yargının siyasi sistem içerisindeki yeri; yargı bağımsızlığı kavramı; çeşitli örnekler.

KMH511 - Modern Devlet Teorisinde Ana Temalar (3 + 0) 5

Modern devletin tarihsel gelişimi (feodalizm, esate, mutlakiyetçilik, anayasal liberal devlet), egemenlik ve ulusalcılık, liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, Türkiye`de modern devletin gelişimi.

KMH512 - Hukuk Felsefesi (3 + 0) 5

Tabii hukuk teorisi, biçimci hukuk anlayışı: hukuki pozitivizm.

KMH513 - Anayasa Hukuku I (3 + 0) 5

Anayasa hukukunun temel ilkeleri, anayasanın işlevi, egemenlik ve siyasi iktidara ilişkin temel teoriler, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler, anayasa hukukunun kaynakları, seçim sistemleri ve siyasi partilerin işlevleri, dünyada ve ülkemizde anayasa hukukunun tarihsel aşamaları hakkında genel bir değerlendirme.

KMH514 - Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri (3 + 0) 5

Birey, toplum ve devlet varlığının oluşumu ve tarihsel süreçteki varlığını serimleme ve irdeleme.

KMH515 - Uluslararası İlişkilerde Politika ve Hukuk (3 + 0) 5

Giriş, uluslararası ilişkileri ?ulus-devletler arası politika? olarak kavramak, ?uluslararası ilişkileri ?ulus-devletler ötesi politika olarak kavramak, ?üç farklı politika ve iki farklı hukuk kavramı?.

KMH517 - Anayasa Hukuku II (Siyasi Rejimler) (3 + 0) 5

Demokratik siyasi temsil, parlamenter müzakere, yasa yapımı, hükümetin kurulması, hükümetin denetlenmesi, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, yasama bağışıklığı ve TBMM`nin çalışma düzeni.

KMH518 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Normlar ve Politikalar (3 + 0) 5

Ders içeriği yargıç, avukat, savcı, arabulucu gibi yargı süreci aktörlerinin toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik ve ayrımcılıklarla karşılaştıklarında uluslararası ve ulusal normlara, hukuki ve siyasal düzenlemelere başvurarak daha nitelikli ve eşitlikçi yargı kararlarının alınmasına yardımcı olacaklardır.

KMH519 - Yabancıların Temel Hak ve Hürriyetleri (3 + 0) 5

Yabancıların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin temel prensipler; iç hukuk ve uluslararası hukuk kuralları.

KMH521 - İdare Hukuku (3 + 0) 5

Kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri; idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları.

KMH522 - İdari Yargı (3 + 0) 5

İdari yargıyla ilgili teorik meseleler ile mahkeme kararlarının ele alınması, özellikle idari yargıda yaşanan dönüşümün takip edilmesi, bu bağlamda da her dönem belli meseleler ön plana çıkarılarak bu doğrultuda sunum ve tartışmalar.

KMH523 - Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (3 + 0) 5

Vergi ve vergi idaresi haakkında genel bilgi; vergi uyuşmazlığının tanımı ve uyuşmazlığa kaynaklık eden idari işlemler; vergi uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan idari başvuru yolları ve işleyişleri; vergi uyuşmazlıklarının yargısal yöntemlerle çözümüne ilişkin sistemler; Türk vergi yargısı sistemi, vergi uyuşmazlıklarının çözümüyle görevli idar

KMH524 - Hukuk Devleti (3 + 0) 5

Ortak hukuk geleneğindeki hukukun üstünlüğü (rule of law) ilkesi ile Alman ve Kıta Avrupası sistemindeki hukuk devleti (Rechtsstaat) arasındaki farklar; Türkiye`deki durum ve yargı kararları.

KMH525 - İnsan Hakları (3 + 0) 5

İnsan hakları hukukunun gelişim süreci ve temel kavramları, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalar, AİHS`in Türk hukuk sistemindeki etkisi, AİHM`in temel hak ve özgürlüklere ilişkin içtihadının belli haklar ekseninde incelenmesi.

KMH526 - Vergi Hukuku I (3 + 0) 5

Vergi hukuku metodolojisi çerçevesinde vergi normlarının uygulanma süreci ve bu doğrultuda vergi alacağının doğumunun incelenmesi; yorum üst başlığı altında ekonomik yaklaşım olgusunun iredelenmesi ve muvazaa, peçeleme kavramları bağlamında vergi borcunun etkileme çabalarının analizi.

KMH527 - Vergi Hukuku I (3 + 0) 5

Ekonomik yorum, ekonomik yakaşım, vergi borcunu etkilemeye yönelik girişimler, muvazaa, peçeleme.

KMH528 - Ekonomi Ceza Hukuku (3 + 0) 5

Ekonomi ceza hukukunun, ceza hukukunun ayrı bir alt alanı olarak doğmasındaki tarihsel süreç, Türk Hukuk düzeninde ekonomi ceza hukukunun tarihsel gelişimi, alandaki eserler; ekonomik suçların morfolojik açıdan değerlendirilmesi, beyaz yakalı suçluluk bağlamında ekonomik suçlar; ekonomi ceza hukukunun kendine has özellikleri, ekonomi ceza hukukunu

KMH529 - Suç Genel Teorisi (3 + 0) 5

Suç genel teorisi, farklı teorilerin, suçun unsurlarına ayrımları; suç genel teorisi ışığında Türk Ceza Kanunundaki genel hükümler.

KMH530 - Vergi Hukuku II (3 + 0) 5

Vergi hukuku-anayasa hukuku ilişkileri (anayasal vergileme ilkeleri-vergilerin yasallığı-ödeme gücüne göre vergilendirme, diğer anayasal ilkeler, vergi hukukunda KHK?ların, Bakanlar Kurulunun özel düzenleyici işlemlerinin hukuki rejimi) ile vergi hukukunun etkileşimi; vergi hukuku idare hukuku ilişkileri (idarenin vergi alanındaki düzenleyici,

KMH531 - Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (3 + 0) 5

Bireysel başvurunun kavramsal çerçevesi; dava teorileri çerçevesinde bireysel başvuru; karşılaştırmalı hukukta bireysel başvuru (anayasaya şikayeti) konusu; bireysel başvuruya ilişkin olarak Anayasa ve 6216 sayılı yasada yer alan kurallar; bireysel başvurunun koşulları ve usulü; kabul edilebilirlik kriterleri arasında yer alan zaman yönünden, kişi yönünden, konu yönünden, yer yönünden yetki başlıkları; bireysel başvuru sonucunda verilen kararların türleri ve kararların icrası.

KMH532 - İdarenin Mali Sorumluluğu (3 + 0) 5

Anayasal temeller, içtihadın oluşturduğu tablo ile beraber esasen idarenin idari ve yargısal nitelikli faaliyeti; ?idarenin kendi eylem ve işleminin? anlam ve kapsamı, karşılaşılan sorunlar ve çözümleri.

KMH534 - Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları (3 + 0) 5

Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi.

KMH536 - İdari Usul (3 + 0) 5

Genel idari usuller ve özel idari usuller ile bu usullerin adil yargılanma hakkı ile olan ilişkisi.

KMH538 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması (3 + 0) 5

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen haklar ve Mahkemeye başvuru.

KMH540 - Çevre Hukukunun Güncel Sorunları (3 + 0) 5

Çevre ve çevre sorunları kavramları; çevre hukukunun gelişimine ve çevre hukukuna hakim olan ilkeler; çevre hakkının haklar sistematiğindeki yeri; çevre hakkına yer veren uluslararası belgeler ve ulusal mevzuat; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin çevre hakkına bakış açıları.

SBE-KMH-T-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-AE1FA5 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-AE1FA6 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-AE1FA7 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-AE1FA8 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-KMH-T-AE1FA9 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5