AKTS - İdare Hukuku

İdare Hukuku (KMH521) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İdare Hukuku KMH521 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Metin Günday
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İdare hukukunun temel kavram ve ilkelerini lisans düzeyine oranla daha ayrıntılı öğreterek öğrencilerin bu kavramları olaylar üzerine uygulayabilmelerini sağlayarak muhakeme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdare hukukunun temel kavram ve ilkeleri üzerinden belli bir idare hukuku konusunda ilgili teorik tartışmalar ile mahkeme kararları hakkında akademik bir değerlendirme yapabilecek yeterlikte olmak.
  • Konuyla ilgili sunum yapmak
  • İdare hukukuna ilişkin hukuki araştırmalar yapmak
  • İdare hukuku temelinde hukuki problemleri çözmek
Dersin İçeriği Kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri; idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdare hukukunun temel ilkeler ve tarihsel olarak idare hukukunda yaşanan dönüşüm
2 Kamu yararı ve kamu gücü kavramları ekseninde kamu hizmeti ve kolluk faaliyetleri ile hukuk devletine ilişkin tartışmalar
3 Hukuk devleti ilkesinin alt ilkeleri ve idare hukukundaki görünümü
4 İdare hukukunun temel hak ve özgürlüklerle ilişkisi
5 İdare hukukunun güncel konuları ve kamu yönetiminde dönüşüm
6 Sunum (İlk dört hafta seçilen konularda öğrenciler tarafından yapılan sunumlar sınıfta tartışılmaktadır) (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
7 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
8 Arasınav
9 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
10 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
11 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
12 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
13 Sunumların değerlendirilmesi
14 Sunumların değerlendirilmesi
15 Sunumların ve konunun genel olarak değerlendirilmesi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara: İmaj yayıncılık, 2011
2. Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, Cilt I ve Cilt II, Bursa: Ekin Kitabevi yay., 2009
3. Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi, 2012.
Diğer Kaynaklar 4. (Bu temel kaynaklar dışında işlenen konuyla bağlantılı ilgili bibliyografya her yıl değişmektedir. )

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125