AKTS - Vergi Hukuku I

Vergi Hukuku I (KMH527) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Vergi Hukuku I KMH527 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mustafa Akkaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, vergi hukuku özel hukuk ilişkileri bağlamında, vergiyi doğuran olaya vücut veren özel hukuk müesseselerinin vergisel perspektiften saptanması ve nitelenmesine; vergi normlarının anlamlandırılmasına (yorum) ilişkin ilke ve kuralların teorik çerçevesinin belirlenmesi; özel hukuktaki sözleşme özgürlüğünün vergisel bakımdan dikkate alınabilirliğinin vergi idaresi ve yargı kararları ışığında kapsamlı biçimde aktarılması; vergi planlaması ile verginin dolanılması (peçeleme) arasındaki sınırların somut örnekler üzerinde ortaya konularak vergi normlarının uygulanmasına yönelik problemleri çözebilme yetisi kazandırmadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: - Özel hukuk vergi hukuku ilişkileri çerçevesinde vergi normlarının uygulanmasına ilişkin ilke ve kuralları özellikle de Vergiyi doğuran olayı teşkil eden özel hukuk kurum ve kavramlarını saptarlar
  • - Özel hukuktaki sözleşme özgürlüğünün sunduğu olanaklar çerçevesinde yapılacak düzenlemelerin vergisel bakımdan dikkate alınabilirliği noktasında vergi hukukuna hakim ilke ve kurallara hakim olurlar ve uygularlar;
  • - Vergi planlaması ve verginin dolanılması arasındaki sınırı çizebilirler
  • - Vergi uygulamalarında ekonomik yaklaşım yöntemini uygulayabilirler,
  • - Vergileme işlemlerinde peçeleme durumunu analiz edebilirler.
Dersin İçeriği Ekonomik yorum, ekonomik yakaşım, vergi borcunu etkilemeye yönelik girişimler, muvazaa, peçeleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vergi hukuku Metodolojisi- (Genelde) Hukuk Normlarının (Özelde) Vergi Normlarının Uygulanma Süreci- Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
2 Vergi Alacağının Doğumu- Vergiyi Doğuran Olay Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
3 Vergi Borcunu Etkileme Çabalarının Genel Çerçevesi- Özel hukuk işlemleriyle Vergi Borcunun Etkileme Çabaları Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
4 Özel hukuk sözleşmelerinin planlanması ve akdedilmesinde vergisel motivasyon ve kabul edilebilirliği (vergi planlaması) Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
5 Vergi Borcunu Etkileme Çabalarına Vergi Hukukunun Reaksiyonu-Ekonomik Yaklaşım Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006
6 Ekonomik Yaklaşım-Ekonomik İrdeleme ve Sınırları Vergiyi Doğuran Olayın Saptanması ve Nitelenmesi Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
7 Ekonomik İrdeleme Perspektifinden Geçerli ve Geçersiz Özel Hukuk İşlemlerinin Vergisel Konumu Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
8 Yasaya ve ahlaka aykırı faaliyetlerin, Muvazaalı işlemlerin vergi kanunları karşısındaki konumu Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
9 Özel hukuk sözleşmelerindeki hükümlerin vergisel bakımdan dikkate alınabilirliği; Vergi yükümlülüğünün ve sorumluluğunun devrine ilişkin özel hukuk sözleşmelerinin özel hukuk ve vergi hukuku bakımından bağlayıcılığı ve geçerliliği sorunu Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
10 Vergiyi doğuran olayın geçmişe etkili iptali ve vergisel sonuçları (geçmişe etkili iptalin vergisel bakımdan dikkate alınabilirliği) Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
11 Şarta bağlı (taliki ve infisahi) özel hukuk işlemlerinin vergilendirilmesi Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
12 Vergiyi Dolanmaya Yönelik Özel Hukuk İşlemleri- Peçeleme Sözleşmeleri-Unsurları Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
13 Muvazaa- Kanuna Karşı Hile- peçeleme sözleşmelerinin karşılaştırılması (benzerlik ve farklılıklar) Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
14 Vergi Hukukunda Yorum-Yorum Kuralları Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
15 Ekonomik Yaklaşım- Ekonomik Yorum ve Sınırları Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
3. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
4. Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989
5. Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.
Diğer Kaynaklar 6. Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Mustafa AKKAYA, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002.
7. Vergi Hukukunda Yorum, Nevzat SAYGILIOĞLU, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No: 1987/ 288, Ankara, 1987.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125