AKTS - Suç Genel Teorisi

Suç Genel Teorisi (KMH529) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Suç Genel Teorisi KMH529 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ceza hukukkunun tarihsel gelişimi içinde modern ceza hukukuna hakim olan ilkelerin, suç genel teorisinin ve genel teori içinde yer alan alt teorilerin, bu teorilerin suçun unsurlarına ayırmada yol açtıkları farklılıkların açıklanması, suç genel teorisinin ayrıntılı bir şekilde öğretilerek Türk Ceza Kanunundaki genel hükümlerin yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğenci, ceza hukukunda suç kavramını tanımlar.
  • Ceza hukukunun tarihi gelişimi çerçevesinde ceza hukuku genel hükümlerdeki değişiklikleri karşılaştırır.
  • Ceza hukukuna egemen olan temel ilkeleri açıklayabilir..
  • Ceza hukukuna egemen olan ilkelerden yararlanarak olması gereken ceza hukuku düzenini tasarlayabilir.
  • Suç genel teorisini kullanarak problem çözebilir.
Dersin İçeriği Suç genel teorisi, farklı teorilerin, suçun unsurlarına ayrımları; suç genel teorisi ışığında Türk Ceza Kanunundaki genel hükümler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern öncesi ceza hukuku ve Aydınlanmanın suç genel teorisine etkisi KÜÇÜKTAŞDEMİR, Aydınlanma ve Ceza Hukuku
2 Hareket Teorilerine Göre Suçun Unsurlarına Ayrımı KEYMAN, Cürmi Fiilin Yapısal Unsuru Olarak Hareket
3 Fiil DOĞAN, Thlike Suçu ile Zarar Suçu Arasındaki Suçların İçtimai Sorunu
4 Nedensellik Teorileri EREM, Nedensellik Bağı ve Ümanist Doktrin
5 Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri KATOĞLU, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık
6 Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri KOCA, YTCK'da Hukuka Uygunluk Sebepleri
7 Kusurluluk ve Kusur Teorileri OZANSÜ, Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk
8 Ara Sınav
9 Kusurluluk ve Kusur Teorileri ÜNVER, YTCK'da Kusurluluk
10 Kusurluluğu Kaldıran ve Azaltan Sebepler KEÇELİOĞLU, Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Sebeplerle Hukuka Uygunluk Sebepleri Arasındaki Ayrımın TCK'nın Uygulanması Bakımından Pratik Sonuçları; KÜÇÜKTAŞDEMİR, Türk Ceza Hukukunda Maddi ve Manevi Cebir
11 Kusurluluğu Azaltan ve Kaldıran Sebepler Güngör, Ceza Hukununda Fiil üzerinde Hata
12 Teşebbüs Heinrich, Ceza Hukuku Genel Kısım- 1, Editör: Yener Ünver
13 İştirak AYDIN, Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak
14 Suçların İçtimai ÖZEN, Ceza Hukukunda Fikri İçtima
15 Suçların İçtimai ÖZEN, Ceza Hukukunda Fikri İçtima
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler-Zeki HAFIZOĞULLARI/ Muharrem ÖZEN
2. Türk Ceza Hukukuna Giriş- Nur CENTEL/ Hamide ZAFER
3. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler- Mahmut KOCA/ İlhan ÜZÜLMEZ

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 127