AKTS - İdarenin Mali Sorumluluğu

İdarenin Mali Sorumluluğu (KMH532) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İdarenin Mali Sorumluluğu KMH532 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İdarenin işlem ve eylemlerinden doğan zararların karşılanmasının teorik temelini ve uygulamadaki sorunları incelemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdarenin mali sorumluluğu konusunda, anayasal ilkelerden başlayan ve yargıda nihayetlenen bir sürecin tamamı hakkında akademik bir yaklaşıma sahip olmak ve bu alanda bilgi üretip paylaşır.
  • Bu alanı belirleyen kavram ve ilkelerin pratikte ve yargı sürecinde değerlendirir.
  • Bireylerin idare karşısında hukuki korunmasının esaslarının ve hayata geçirilmesinin sergiler.
Dersin İçeriği Anayasal temeller, içtihadın oluşturduğu tablo ile beraber esasen idarenin idari ve yargısal nitelikli faaliyeti; ?idarenin kendi eylem ve işleminin? anlam ve kapsamı, karşılaşılan sorunlar ve çözümleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdarenin mali sorumluluğunun, idarenin yargısal denetimi ve hukuk devleti ilkesi bağlamındaki yeri ve anlamı Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.
2 Devletin ve idarenin “yargılama ve hesap verme“ sürecine kuramsal olarak bakış ve bu süreç içinde Türkiye idaresinin sergilediği konum Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.
3 Pozitif hukukumuzda mali sorumluluk konusuna kamu tüzel kişileri ve kamu görevlileri yönünden getirilen yasal ve içtihadı yaklaşımlar Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.
4 Kusur kavramı ve bunun idari sorumluluk alanındaki yeni anlamı ve kazandığı boyutu: Hizmet Kusuru-Kusura Dayanmayan Sorumluluk Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.
5 Kişisel kusur kavramı ve görevlinin mali sorumluluğu
6 Sunum (İlk dört hafta seçilen konularda öğrenciler tarafından yapılan sunumlar sınıfta tartışılmaktadır) Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
7 Sunum Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır
8 Arasınav
9 Sunum Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır
10 Sunum Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır
11 Sunum Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır
12 Sunum Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır
13 Sunumların değerlendirilmesi Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.
14 Sunumların değerlendirilmesi Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.
15 Sunumların ve konunun genel olarak değerlendirilmesi Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Türkiye Ve O.Doğu Amme Idar.Ens.Yay, Ankara, 1974.
3. Lütfi Duran, Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Sorunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof.Dr.Tahsin Bekir Balta'ya Armağan, 59-120.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 5 10
Sunum/Seminer Hazırlama 5 10 50
Projeler 6 3 18
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Toplam İş Yükü 146