AKTS - İnsan Hakları

İnsan Hakları (KMH525) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnsan Hakları KMH525 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sever
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İnsan hakları hukukunun temel kavramları ile sınırlama rejimini bu alanda yaşanan uluslararası gelişmelere paralel olarak incelemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan hakları hukukunun temel kavramlarını tanımlar
  • İnsan hakları hukukunun gelişim sürecini açıklar
  • İnsan haklarının pozitif hukuk yönünden uygulanmasını savunur
  • Uluslararası insan hakları mekanizmalarının işlevselliğini tartışır
Dersin İçeriği İnsan hakları hukukunun gelişim süreci ve temel kavramları, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalar, AİHS`in Türk hukuk sistemindeki etkisi, AİHM`in temel hak ve özgürlüklere ilişkin içtihadının belli haklar ekseninde incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan hakları fikrinin gelişimi Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, 2012.
2 İnsan hakları hukukunun gelişmesine öncülük eden fikir ve uluslararası gelişmeler Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, 2012.
3 İnsan haklarına ilişkin uluslararası normlar Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, 2012.
4 İnsan haklarına ilişkin uluslararası normlar (2) Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, 2012.
5 Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmasına ilişkin yaklaşımlar ve tartışmalar Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Turhan, 2012.
6 Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmasına ilişkin yaklaşımlar ve tartışmalar (2) Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Turhan, 2012.
7 Kişi hak ve özgürlükleri Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Turhan, 2012.
8 Siyasi hak ve özgürlükler Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Turhan, 2012.
9 Sosyal, Ekonomik ve Kültürel haklar Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Turhan, 2012.
10 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, C. 1-2, Legal 2012.
11 İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Yerel Hukukta Uygulanması Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, C. 1-2, Legal 2012.
12 Türkiye’de İnsan Hakları İhlalleri Bülent Tanör, Türkiye’de İnsan Hakları Sorunu, YKY.
13 Türkiye’de İnsan Hakları İhlalleri (2) Bülent Tanör, Türkiye’de İnsan Hakları Sorunu, YKY.
14 Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, 2012.
2. Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Turhan, 2012.
3. Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, C. 1-2, Legal 2012.
4. Bülent Tanör, Türkiye’de İnsan Hakları Sorunu, YKY.
Diğer Kaynaklar 5. Konulara göre çeşitli makalelerde faydalanılacaktır.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 128