AKTS - Hukuk Felsefesi

Hukuk Felsefesi (KMH512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuk Felsefesi KMH512 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Levent Köker
  • Araş. Gör. H. Serdar Hoş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin hukuk kavramı, adalet fikri, hukukun kaynağı ve evrimi üzerinde yoğunlaşan felsefe yaklaşımları hakkındaki bilgilerinin arttırılarak, yoğun olarak pozitif hukukla uğraşacak olan öğrencilerin gündemine adalet meselesini getirmek ve bu konuda sistemli bir şekilde düşünmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin sonunda öğrenci, muhakeme, mantık, hukuk kültürü, yorum gibi yeteneklerinin geliştirilerek hukukun aslını anlayabilecek niteliğe erişir
  • Hukuk Felsefesi tarihindeki okullar hakkında detaylı bilgiye kavuşarak, günümüz hukuk anlayışına nasıl ulaşıldığını tarihsel sürecini açıklar
  • Hukuk felsefesi ekollerini karşılaştırabilmelerini sağlar ve hukuk felsefesindeki modern eğilimleri açıklayabilir
Dersin İçeriği Tabii hukuk teorisi, biçimci hukuk anlayışı: hukuki pozitivizm.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk ve Felsefe arasındaki ilişki, Hukuk ve Bilim arasındaki ilişki Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabebi, İstanbul, 2010
2 Hukuk Felsefesi’nin Konusu Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabebi, İstanbul, 2010
3 Doğal Hukuk Kuramı: Doğal Hukuk, doğal ve pozitif hukuk arasındaki ayrım ile ilgili teorik bilgiler Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabebi, İstanbul, 2010
4 Doğal hukuk, doğal hukukun a priori karakteri ve gerekliliği arasındaki ilişki Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabebi, İstanbul, 2010
5 Doğal Hukuk ve Modern Epistemoloji, Dualizm, İnsanın Doğal Düzeni Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabebi, İstanbul, 2010
6 Sözleşmecilik, Grotius, Hobbes, Rousseau, Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabebi, İstanbul, 2010
7 Biçimci Yaklaşım: Biçimciliğin Farklı Yaklaşımları, Biçimciliğin Geliştirilmesi ve Gerçek Anlamı, Biçimci Teori olarak Hukuki Pozitivizm, Hukuki Pozitivizm a) Felsefi Temelleri, b) Hukuki Pozitivizmin Siyasal Temelleri “Hukuki Pozitivizm” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1978 Cilt 35 Sayı 1-4, Sayfa: 17-56
8 Biçimci Yaklaşım: Biçimciliğin Farklı Yaklaşımları, Biçimciliğin Geliştirilmesi ve Gerçek Anlamı, Biçimci Teori olarak Hukuki Pozitivizm, Hukuki Pozitivizm a) Felsefi Temelleri, b) Hukuki Pozitivizmin Siyasal Temelleri “Hukuki Pozitivizm” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1978 Cilt 35 Sayı 1-4, Sayfa: 17-56
9 Doğal Hukuk Doktrini’nin Epistemolojik Analizi Tabii Hukuk Doktrininin Epistemolojik Tahlili”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1998 Cilt 47 Sayı 1-4 Sayfa: 17-36.
10 Hukuk Genel Teorisi ve Hukuki Pozitivzim, İradi Pozitivizm, Normativizm “Hukuki Pozitivizm” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1978 Cilt 35 Sayı 1-4, Sayfa: 17-56
11 Hans Kelsen, H. L. A. Hart Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabebi, İstanbul, 2010
12 Legal Realism: American and Scandinavian realism and differences between them Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2003
13 Feminizm ve Hukuk Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2003
14 Postmodernizm ve Hukuk Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabebi, İstanbul, 2010
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Işıktaç, Yasemin, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010
Diğer Kaynaklar 2. 1. Keyman, Selahattin, Hukuka Giriş, Yetkin Kitabevi, 5. Baskı, 2013
3. 2. Güriz, Adnan, Hukuk Felsefesi, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2003
4. 3. Keyman, Selahattin, Tabii Hukuk Doktrininin Epistemolojik Tahlili”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1998 Cilt 47 Sayı 1-4 Sayfa: 17-36.
5. 4. Keyman, Selahattin, “Hukuki Pozitivizm” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1978 Cilt 35 Sayı 1-4, Sayfa: 17-56

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 127