AKTS - Siyaset Kuramı

Siyaset Kuramı (KAM503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyaset Kuramı KAM503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Korhan Mühürcüoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere siyasal düşüncenin ortaya çıkışı, gelişimi ve siyasal ideolojiler hakkında bilgi sağlamaktır. Bunun yanında, farklı akademik altyapılardan gelen yüksek lisans öğrencilerine çağdaş siyasal düşünce ile siyasal ideolojiler arasındaki ilişkiyi temel düzeyde aktarmak dersin ana hedefidir. Bu ders, farklı siyasal ideolojiler hakkında temel bilgileri sağlama ve çağdaş siyaset kuramlarına giriş niteliğindedir. Derste incelenen kuramcılar, günümüz dünyasında yer etmiş olan özgürlük, eşitlik, güç, şiddet, devrim, dönüşüm, demokrasi ve sivil toplum gibi belli başlı kavramları ele almış olan kuramcılardır. Bu derste öğrenciler, siyasi, toplumsal ve psikolojik dünyalar arasındaki bağlantıları anlamaya teşvik edilirler. Dersin sonunda öğrenciler 20. yüzyıldan önce üretilmiş siyasal düşüncenin çağdaş siyasal düşüncenin gelişimi üzerindeki etkisine vâkıf olurlar. Geçmişte üretilen siyasal düşüncenin 20. yüzyılda ortaya çıkmış olan siyasal ideolojilere kaynaklık ettiğini kavrarlar. Böylelikle, öğrenciler sosyal ve insanî bilimlerde tarihsel sürekliliğin esas olduğunun farkına varırlar. Söz konusu siyasal ideolojiler arasındaki farkları analiz edebilecek düzeye gelirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özellikle 19. Yüzyıl’dan itibaren etkili olmuş siyasal ekolleri ya da ideolojileri teorik bir tartışma üzerinden inceler.
  • Faydacılık, liberal eşitlik ve liberterlik gibi liberal düşünce ekolleri ve liberal-kapitalist devlet ve toplum modelini kritiğe tabi tutan Marksizm ve feminizm gibi düşünce sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Vatandaşlık kavramı ve ulus-devletin çokkültürlülük tartışması konuları hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Liberalizm; muhafazakarlık; sosyalizm; İslamcılık; faşizm; totaliterizm; demokrasi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş -
2 Faydacılık (I) 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 13- 72. 2.) H. Birsen Hekimoğlu Örs (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018), s. 49-114.
3 Faydacılık (II) Kaynak: 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 13- 72.
4 Liberal Eşitlik (I) Kaynak: 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 73- 140.
5 Liberal Eşitlik (II) 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 73- 140.
6 Ara Sınav -
7 Liberterlik (I) 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 141- 232.
8 Liberterlik (II) 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 141- 232.
9 Marksizm 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 233- 289. 2.) H. Birsen Hekimoğlu Örs (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018), s. 165-252.
10 Cemaatçilik 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 291- 393.
11 Makale Ödevi Hakkında Bilgilendirme -
12 Yurttaşlık Kuramı 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 395- 452.
13 Çokkültürlülük 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 453- 519.
14 Feminizm 1.) Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 521- 594. 2.) H. Birsen Hekimoğlu Örs (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018), s. 415-475.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016).
2. H. Birsen Hekimoğlu Örs (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 16 16
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 25 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125