AKTS - Ekonomi Ceza Hukuku

Ekonomi Ceza Hukuku (KMH528) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonomi Ceza Hukuku KMH528 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Özgür KÜÇKTAŞDEMİR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tamamlayıcı ceza hukukunun (özel ceza yasalarının) büyük kısmını oluşturan ekonomi ceza hukukunun açıklanması ve bu disiplinlerarası alana ilişkin temel kavramların kavranması, ekonomik suçlara ilişkin ceza yasalarındaki pozitif düzenlemeler bağlamında ve suç genel teorisi ışığında ekonomik suçların kendilerine has ve ortak özelliklerinin incelenmesi, bu alana ilişkin teorik bilgilerin verilmesi; pozitif düzenlemelerdeki ekonomik suç fiillerinin tanıtılması, teorik ve pratik açıdan bu suçların çözümlenmesi, ilgili düzenlemelere yaptırım teorisi ışığında eleştirel açıdan yaklaşılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomi ceza hukuku ve ekonomik suç kavramlarını belirtebilir.
  • Suç genel teorisi açısından ekonomik suçları sınıflandırabilirler..
  • öğrenciler ekonomik suçların özelliklerini özetleyebilirler.
  • Öğrenciler ekonomik suçları diğer suçlarla karşılaştırabilir ve farklılıklarını gösterebilirler.
  • Türk Ceza Kanunundaki ve diğer özel yasalardaki ekonomik suç fillerini içeren düzenlemeleri karşılaştırabilir ve eleştirebilirler.
Dersin İçeriği Ekonomi ceza hukukunun, ceza hukukunun ayrı bir alt alanı olarak doğmasındaki tarihsel süreç, Türk Hukuk düzeninde ekonomi ceza hukukunun tarihsel gelişimi, alandaki eserler; ekonomik suçların morfolojik açıdan değerlendirilmesi, beyaz yakalı suçluluk bağlamında ekonomik suçlar; ekonomi ceza hukukunun kendine has özellikleri, ekonomi ceza hukukunu

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomi Ceza HUkukunun Tanıtılması NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
2 Ekonomi Ceza hukukunun tarihsel gelişimi NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
3 Ekonomi ceza hukuku ve ekonomik suç kavramlarının tartışılması NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
4 Kriminolojide ekonomik suçlar: Beyaz yakalı suçluluk NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
5 Ekonomik suçların ceza hukukundaki yeri ve kategorizasyonu sorunu NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
6 Hukukun genel teorsi bağlamında ekonomik suçları oluşturan ceza normlarının yapısal özellikleri NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
7 Ara sınav
8 Suç genel teorisi ışığında ekonomik suçlar NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
9 Suç genel teorisi ışığında ekonomik suçların ortak özellikleri ve diğer suçlardan farklılıkları NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
10 Yaptırım teorisi açısından ekonomik suçlar NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
11 Yaptırım teorisi ve suç siyasati açısından "ekonomik suça ekonomik ceza" söyleminin eleştirisi NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
12 5237 sayılı TCK' da düzenlenen ekonomik suçlar NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
13 5237 sayılı TCK'da düzenlenen ekonomik seçlar NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
14 6102 sayılı TTK'da düzenlenen ekonomik suçlar NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
15 6102 sayıllı TTK'da düzenlenen ekonomik suçlar NUHOĞLU, Ayşe/ TEİDAMAN, Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. NUHOĞLU Ayşe/ TEDAMANN Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku, Seçkin Kitap evi, Ankara
2. ERMAN, Sahir, Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, Cilt 1, Genel Kısm 2. Bası, İstanbul, 1984

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 116