AKTS - İdari Yargı

İdari Yargı (KMH522) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İdari Yargı KMH522 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Metin Günday
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Lisansüstü düzeyde idari yargıya ilişkin teorik tartışmaların yapılması ve güncel idare hukuku meseleleri hakkında bilgi üretebilmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdari yargının temel kavram ve ilkeleri üzerinden belli bir idari yargılama hukuku konusunda ilgili teorik tartışmalar ile mahkeme kararları hakkında akademik bir değerlendirme yapabilecek yeterliğe ulaşırlar ve konuyla ilgili sunum yapma tecrübesini elde ederler .
  • İdare hukuku kavramlarının uygulamada nasıl işlediği hakkında analizler yapar
  • İdari faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin araçlara örnekler verir
  • İdare hukukunda vatandaşlar kamu gücü karşısında korunmasına ilişkin ilke ve yöntemlere örnekler verir
Dersin İçeriği İdari yargıyla ilgili teorik meseleler ile mahkeme kararlarının ele alınması, özellikle idari yargıda yaşanan dönüşümün takip edilmesi, bu bağlamda da her dönem belli meseleler ön plana çıkarılarak bu doğrultuda sunum ve tartışmalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdarenin denetlenmesi fikri ve hukuk devleti bakımından önemine tarihsel bir yaklaşım.
2 Yargısal denetim konusunda dünyada uygulanan farklı sistemler hakkında değerlendirme
3 İdari yargının hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasındaki ilişkisi
4 Anayasa Mahkemesi’nin idari yargıyla ilgili kararlarının değerlendirilmesi
5 Danıştayın belli konulardaki yaklaşımının eleştirisi
6 Sunum (İlk dört hafta seçilen konularda öğrenciler tarafından yapılan sunumlar sınıfta tartışılmaktadır) (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
7 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
8 Arasınav (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
9 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
10 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
11 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
12 Sunum (Sunum ödev olarak da hazırlanarak sınıfla paylaşılmaktadır)
13 Sunumların değerlendirilmesi
14 Sunumların değerlendirilmesi
15 Sunumların ve konunun genel olarak değerlendirilmesi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Şeref gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011
Diğer Kaynaklar 2. Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
3. Yahya Zabunoğlu, İdare Hukuku C. 2, Yetkin yayınları, 2012.
4. (Bu temel kaynaklar dışında işlenen konuyla bağlantılı ilgili bibliyografya her yıl değişmektedir. )

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açıklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Kamu hukuku alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Kamu hukuku alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metotlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125