AKTS - Kurgusal Dava III

Kurgusal Dava III (LAW499) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kurgusal Dava III LAW499 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem Sever
  • Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin
  • Yrd. Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin uygulama hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için derslerde öğrendikleri bilgilerin simülasyon yoluyla kullanılmasını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir davanın aşamalarının öğrenilmesi
  • Konuyla ilgili usul kuralları ile maddi hukukun nasıl uygulanacağının öğrenilmesi
  • Adli yazışma (dilekçe veya karar yazımı) ve duruşmalar hakkında bilgi sahibi olunması
  • Sunum tekniğinin geliştirilmesi ve özellikle birden çok hukuk dalını ilgilendiren konularda uygulama deneyimine sahip olunması
Dersin İçeriği Bir kurgusal dava ya da duyurusu yapılan bir kurgusal duruşmada olay üzerinden davanın türüne bağlı olarak sözlü veya sözlü ve yazılı olarak yargıç, avukat veya savcı rollerinin paylaşılarak davanın çeşitli süreçlerinin modellenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurgusal dava/duruşmanın kuralları ve aşamalarının açıklanması, kurgusal olayın/davanın açıklanması ve takımların oluşturulması
2 Bir davaya hazırlanırken dikkat edilecekler ve yazım teknikleri hakkında bilgilendirme, örnekler üzerinden inceleme
3 Davanın konusunun incelenmesi
4 Olaydaki maddi hukuk ve usul hukukuna ilişkin sorunların sınıf ortamında konuşulması Konuyla ilgili araştırma yapmak
5 Grup çalışması şeklinde davaya ilişkin hazırlıkların yapılması (doktrin ile mahkeme kararlarının incelenmesi vb) ve grup danışmanının dönüşleri üzerinden davayla ilgili materyallerin geliştirilmesi Konuyla ilgili araştırma yapmak
6 Dilekçe veya karar taslağının hazırlanması (I), duruşma ise duruşmaya hazırlık Taslakla ilgili çalışmak
7 Vize dönemi
8 Dilekçe veya karar taslağının hazırlanması (II) Taslakla ilgili çalışmak
9 Dilekçe veya karar taslağının hazırlanması (III) (Eğer karşılıklı dilekçe aşaması da varsa karşı tarafa dilekçenin gönderilmesi ve bu dilekçelere cevap yazılması) Taslakla ilgili çalışmak
10 Dilekçe veya karar taslağının hazırlanması (III) (Eğer karşılıklı dilekçe aşaması da varsa karşı tarafa dilekçenin gönderilmesi ve bu dilekçelere cevap yazılması, eğer duruşma varsa duruşma hazırlıkları için grup içi uygulamalar) Taslakla ilgili çalışmak
11 Dilekçe veya karar taslağının hazırlanması (IV) Taslakla ilgili çalışmak
12 Dilekçe veya karar taslağının hazırlanması (V) Taslakla ilgili çalışmak
13 Dilekçe veya karar taslağının hazırlanması (VI) Taslakla ilgili çalışmak
14 Kurgusal duruşma yapılması
15 Değerlendirme raporlarının hazırlanarak sunulması
16 Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kaynaklar seçilen davanın konusuna bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama 1 70
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 10 2 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 100