AKTS - Yasama Kliniği

Yasama Kliniği (LAW491) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yasama Kliniği LAW491 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sever
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Şimşek
  • Yrd. Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin belli bir konudaki ulusal ve uluslararası mevzuatı inceleyerek gerektiğinde başka ülkelerdeki düzenlemeler, doktrindeki görüşler, mahkeme kararları, uygulamadaki kişilerin görüşlerine başvurarak ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği konusundaki önerilerini yasa hazırlama tekniklerine uygun olacak şekilde hazırlamaları ve ilgili kurumlarla bu görüşün paylaşılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bu dersi alan öğrenciler, mevzuat inceleme, literatür tarama, karar okuma, yasa hazırlama tekniklerini öğrenme ve uygulama yeteneğini kazanırlar
Dersin İçeriği Hukuk kliniği kapsamındaki derste her dönem bir veya birden fazla farklı konuda ilgili mevzuatın incelenmesi,konuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, uygulamadaki sorunların saptanması ve öğrencilerin bunlara yönelik çözüm önerisi geliştirerek bu önerileri yasa ve/veya düzenleyici işlem değişiklikleri biçimine getirmeleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yasa hazırlama ve norm koyma teknikleri (Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü ile işbirliğiyle)
2 Yasa hazırlama ve norm koyma teknikleri
3 Seçilen konuya ilişkin mevzuatın genel olarak incelenmesi İlgili mevzuatın taranması ve okunması
4 Seçilen konuya ilişkin mevzuatın genel olarak incelenmesi İlgili mevzuatın taranması ve okunması
5 İlgili mevzuata ilişkin sorunların değerlendirilmesi (kararlar, uluslararası hukukta durum, varsa ülke örnekleri) Öğrencilere dağıtılan konuların araştırılması
6 İlgili mevzuata ilişkin sorunların değerlendirilmesi (kararlar, uluslararası hukukta durum, varsa ülke örnekleri) Öğrencilere dağıtılan konuların araştırılması
7 İlgili mevzuata ilişkin sorunların değerlendirilmesi (Literatür incelemesi) Dağıtılan konuda literatür taraması
8 Uygulamadaki sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin tartışılması Konuyla ilgili varsa sivil toplum örgütlerinin raporları, mahkeme kararları vb. materyalin araştırılması
9 Uygulamadaki sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin tartışılması
10 Değişiklik yapılabilecek konuların seçilmesi ve değerlendirilmesi Taslakla ilgili çalışmak
11 Değişiklik önerisi genel gerekçesinin yazılması Gerekçe taslağı hazırlamak
12 Değişiklik önerisi maddelerinin ve gerekçelerinin yazılması Madde taslağı hazırlamak
13 Değişiklik önerisi maddelerinin ve gerekçelerinin yazılması Madde taslağı hazırlamak
14 Değişiklik önerisi maddelerinin ve gerekçelerinin yazılması Madde taslağı hazırlamak
15 Yasa/düzenleyici işlem değişiklik önerisinin ilgili kurumlarca paylaşılması (Milletvekilleri, ilgili bakanlıklar, kurumlar vb) ve sonuç metninin öğrenci dergisinde basılabilecek hale getirilmesi
16 Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kaynaklar seçilen konuya bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama 1 50
Alan Çalışması 1 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 10 2 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 100