AKTS - Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku (LAW330) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sermaye Piyasası Hukuku LAW330 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste Sermaye Piyasası Hukuku alanı hakkında açıklayıcı bilgiler verilir. Dersin temel amacı, Sermaye Piyasası Hukukunun ilke ve kapsamı hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; Sermaye piyasasının işleyişini ve bu piyasadaki suç unsurlarını analiz edebilir.
  • Sermaye piyasası hukuku ile hukukun diğer dalları arasında ilişkileri kurabilir.
  • Sermaye suçlarını tanır.
  • Tahvilleri, Banka Bonoları ve Finansman Bonolarını uygulamada kullanabilir.
Dersin İçeriği Sermaye piyasasının temel kavramları, tahviller, banka bonoları, finansman bonoları, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurumları : Aracı Kurumlar, Yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Suçları

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar – Temel Kavramlar Ders Notları
2 Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş ve ilgili Mevzuat Ders Notları
3 Sermaye Piyasası Araçları : Pay Senetleri, İlmuhaber, Kupon, Talonlar Ders Notları
4 Oydan Yoksun Pay Senetleri, İntifa Senetleri Ders Notları
5 Tahviller, Banka Bonoları, Finansman Bonoları Ders Notları
6 Kar/Zarar Ortaklığı Belgesi, Gayrimenkul Sertifikaları, Gelir Ortaklığı Senedi, Sukuk Ders Notları
7 Ara Sınav
8 Varlık Teminatlı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Mortgage Ders Notları
9 Vadeli İşlem, Opsiyon ve Forward Sözleşmeler Ders Notları
10 Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Kayıtlı Sermaye Sistemi Ders Notları
11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri : Aracılık Faaliyeti Ders Notları
12 Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği Ders Notları
13 Sermaye Piyasası Kurumları : Aracı Kurumlar Ders Notları
14 Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları, Serbest Fonlar Ders Notları
15 Sermaye Piyasası Suçları Ders Notları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dersin öğretim elemanı tarafından kaleme alınan ders notları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat (Course notes prepared by lecturer, the law of Capital markets and related laws and regulations)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 3 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Toplam İş Yükü 75