AKTS - Kriminoloji

Kriminoloji (LAW421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kriminoloji LAW421 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Duygu Merki Çoksezen
  • Araş. Gör. Can Yalçın
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kriminoloji dersinin amacı, öğrencilerin suçun ve suçluluğun sebeplerini, ortaya çıkış şekillerini öğrenerek bunların önlenmesi ve kontrolü üzerine teorik ve deneysel bilgileri almalarıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenci ülkedeki suç olgusunu saptar.
  • Suçu doğuran sebepler hakkında örnekler verir.
  • Suçla başa çıkma yöntemlerini karşılaştırır ve bir yöntem önerir.
Dersin İçeriği Suç, suçluluk, mağdur ve sosyal kontrol organları; yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ve sosyal sapma; olumsuz sosyal davranışlar olan uyuşturucu ve alkol kullanımı, işsizlik, evsizlik, fahişelik gibi sosyal sorunlar; suç mağduru öğretisi olan viktimoloji konularının kriminoloji içerisindeki yeri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kriminoloji ve diğer bilimlerle ilişkisi, kriminolojinin tarihsel gelişimi, kriminolojik araştırmada metod. SOKULLU AKINCI, s. 27-47
2 Suç nedenleri-suç etolojisi. SOKULLU AKINCI, s. 27-67
3 Suçun ortaya çıkışı. SOKULLU AKINCI, s. 67-85
4 Suçlar ve failleri. DEMİRBAŞ, 7. bölüm
5 Terör. Seri katiller. GÜNŞEN İÇLİ, s. 100-150
6 Kadına karşı şiddet. Töre cinayetleri. GÜNŞEN İÇLİ, s. 150-220
7 İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı. GÜNŞEN İÇLİ, s. 220-270
8 Ara Sınav
9 Organize suçlar. GÜNŞEN İÇLİ, s. 270-300
10 Çocuk suçluluğu. Kadın suçluluğu. GÜNŞEN İÇLİ, s. 300-350
11 Bağımlılık maddeleri suçluluğu. DEMİRBAŞ, 8. bölüm
12 Bireysel silahlanma ve suç. DEMİRBAŞ, 9. bölüm
13 Faillik grupları. DEMİRBAŞ, 10. bölüm
14 Suça birlikte sebep olma usulünde mağdur (viktimoloji). DEMİRBAŞ, 11. bölüm
15 Suçun tahmini ve önlenmesi. DEMİRBAŞ, 12. bölüm
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Füsun Sokullu Akıncı, Kriminoloji, Kasım 2011.
2. Mustafa Tören Yücel, Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi, Temmuz 2007.
3. Tülin Günşen İçli, Kriminoloj,, Ocak 2013.
4. Timur Demirbaş, Kriminoloji, Ekim 2012.
5. Sulhi Dönmezer, Kriminolji, 1994.
Diğer Kaynaklar 6. Codes and articles

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 2 2 4
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 11 22
Toplam İş Yükü 100