AKTS - Uluslararası Sistemin Tarihsel Gelişimi

Uluslararası Sistemin Tarihsel Gelişimi (KAM626) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Sistemin Tarihsel Gelişimi KAM626 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, dünya siyasetinin daha iyi anlaşılması için bölgelerdeki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler ışığında tarihsel bilgiler vermek ve güncel tartışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Uluslararası siyasi tarihin gelişimi hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • 2) Tarihsel olayların ortaya çıkışı ve sürekliliklerinden yola çıkarak günümüzdeki uluslararası sistemi analiz edebilecek bilgi birikimine sahip olur.
  • 3) Uluslararası aktörlerin tarih sahnesine çıkış süreçlerini bilir ve uluslararası siyasal sistemin içerisinde üstlendikleri rolleri kavrarlar.
  • 4) Geçmiş siyasal olayların güncel siyasi gelişmelerle olan bağını kurabilecek tartışmalar yürütecek entelektüel ve analitik birikime sahip olur.
Dersin İçeriği Uluslararası sistemin mekanizması ve çağdaş uluslararası toplumdaki rolü; tarihsel olayların sürekliliği, değişiklikler ve yeniliklerin kronolojik bir çerçeve içerisinde tanımlanması; on beşinci yüzyıldan başlayarak uluslararası siyasal tarihteki gelişmeler; bu tarihsel gelişmelerin yirmi birinci yüzyıldaki yansımaları; uluslararası sistemin aktörlerinin ortaya çıkışları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, temel kavramlar -
2 Feodal Sistemin Çöküşü, Kapitalizme geçiş Alaaddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi-I-II, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995, ss.276-290
3 Westfalya Sonrası Dönem ve Ulus-Devlet J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015, ss. 331-353
4 Endüstri devrimi ve Sosyo-politik sonuçları Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2006, ss. 111-141
5 Avrupalılaşma dalgası: Japonya, Rusya ve Osmanlı Devletinde Modernleşme Clive Ponting, Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi, İstanbul: Alfa Tarih, 2011, ss. 666-676, 686-694
6 Emperyalizm ve Uluslararası Siyaset J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015, ss. 498-534
7 Savaş öncesi ittifaklar ve Birinci Dünya Savaşı J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015, ss. 603-627
8 Ara Sınav -
9 Rus İhtilali ve Uluslararası sistemdeki yansımaları J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015, ss. 603-627
10 Yeni Ekonomik ve Siyasal Düzen: İkinci Dünya Savaşı ve Sonuçları J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015, ss. 645-669
11 Soğuk Savaşın başlaması ve iki kutuplu düzene geçiş J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015, ss. 677-697
12 Soğuk Savaş ve ittifaklar J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015, ss. 699-729
13 Soğuk Savaşın sonu ve yeni dünya düzeni J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015, ss. 729-766
14 Uluslararası sistem ve aktörler Clive Ponting, Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi, İstanbul: Alfa Tarih, 2011, ss. 744-817
15 Genel Değerlendirme -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, (Çev. Fethi Aytuna), İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2015.
2. Clive Ponting, Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi, (Çev. Eşref B. Özbilen), İstanbul: Alfa Tarih, 2011.
3. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2006.
4. Alaaddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi-I-II, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995.
Diğer Kaynaklar 5. Kirsten E. Schulze et al. , 20. Yüzyılın Uluslararası Tarihi, (Çev. Taciser Ulaş Belge), Ankara: Siyasal Kitabevi, 2020.
6. Helene Carrere D'encausse, İki Dünya Arasında Rusya, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2013.
7. Oral Sander, Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi, 1989.
8. Oral Sander, Siyasi Tarih. Birinci Dünya Savaşı’nın Sonundan 1980’e Kadar, Ankara: İmge Kitabevi, 1989.
9. Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı. (Çev. Yavuz Alogan), İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1996.
10. Robert A. C. Parker, II. Dünya Savası, (Çev: Müfit Günay), Ankara: Dost Kitabevi, 2005.
11. Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1980, (Çev: Savaş Aktur), Ankara: Dost Kitabevi, 2002.
12. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyas Tarihi 1980-1990, Ankara: İş Bankası Yayınları, 1994.
13. ony Judt, Savas Sonrası: 1945 Sonrası Avrupa Tarihi, (Çev: Dilek Şendil), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006
14. Henry Kissinger, Diplomasi, (Çev: Ibrahim H. Kurt), Ankara: İş Bankası Yayınları, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, metodolojik kapasitenin bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi.
3 Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi.
4 Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi.
5 Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 23 23
Toplam İş Yükü 125