ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora)

Zorunlu Bölüm Dersleri

KAM600 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma yöntemleri; niceliksel ve niteliksel stratejiler; istatistik.

KAM602 - Siyaset Kuramı (3 + 0) 5

Liberalizm; Marksizm; Muhafazakarlık; Totalitarizm; Faşizm; Radikal Siyasi Düşünce; Demokrasi Kuramları.

KAM603 - Türkiye Siyaseti (3 + 0) 5

Türk siyasal hayatını geniş ve disiplinlerarası bir perspektif içerisinde incelenmesi.

KAM690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Yeterlilik, doktora programı öğrencilerinin üzerinde çalıştıkları disipline hakimiyetlerini ölçmektedir.

KAM697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Tez önerisi yazılacak tezin yöntemsel yapısını ve çalışmanın kapsam, amaç ve önemini belirlemek adına sunulur.

KAM699 - Tez (0 + 0) 150

Tez

Seçmeli Dersler

KAM504 - Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Özgürlük kavramı; eşitlik kavramı; siyasi güç; şiddet; devrim; dönüşüm; soykırım; demokrasi ve sivil toplum.

KAM505 - Karşılaştırmalı Siyaset (3 + 0) 5

Devletler; demokrasi; siyasi kurumlar; sivil toplum örgütleri; uluslararası örgütler.

KAM601 - Kamu Yönetimi Kuramları (3 + 0) 5

Siyasal otorite ve toplum ilişkisi.

KAM604 - Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler (3 + 0) 5

Dünyada ve Türkiye`de kamu yönetimi alanındaki güncel tartışma konuları ve eğilimler.

KAM605 - Devrim Siyaseti (3 + 0) 5

Devrim teorileri; Fransız Devrimi; Amerikan Devrimi; Rus Devrimi; Türk Devrimi.

KAM606 - Siyasal Ontoloji (3 + 0) 5

Siyasi ve siyasal ayrımı; kurucu siyaset; kurumsal siyaset.

KAM607 - Siyaset Bilimi Saha Araştırmaları (3 + 0) 5

Niceliksel yöntemler; anketler; örneklem; siyasi analiz; istatistik.

KAM609 - Otoriter Rejimler ve Siyaset (3 + 0) 5

Demokratik olmayan siyasi rejimlerin genel karakteristik özellikleri; rejimler arası karşılaştırmalar; rejimler arasındaki benzerlik ve farklılıklar.

KAM610 - Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler (3 + 0) 5

Uluslararası veya küresel siyasete ilişkin kavramlar; uluslararası politik sistem; uluslararası politik-ekonomi; uluslararası güvenlik; küresel eşitsizlikler; uluslararası örgütlerin rolü; küresel toplumsal hareketler.

KAM611 - Mekan ve Siyaset (3 + 0) 5

Mekan teorisi; yerel yönetimler; yerel siyaset.

KAM612 - Yerel Yönetim Politikaları (3 + 0) 5

Yerel yönetimler; yerel politikalar; yerel siyaset; kentleşme; mekansal gelişim.

KAM616 - Türk Siyasal Kültürü (3 + 0) 5

Siyasal kültür kurumları; Türkiye siyasal kültürünün temel özellikleri; siyaset-siyasal kültür ilişkisi.

KAM621 - Neoliberalizm ve Yükseköğretim (3 + 0) 5

Yüksek öğretim kurumlarının oluşum ve işleyişini belirleyen siyasi ve iktisadi faktörler.

KAM622 - Demokratikleşme, Kurumlar ve Enformel Siyaset (3 + 0) 5

Demokratikleşme ve otoriterleşme süreçlerinde enformel kurumların rolü ve etkisi; demokratik gerileme gösteren ya da demokratikleşme çabasında olan ülkelerin siyasi rejimlerini ve bu rejimlerdeki aktörlerin siyasi davranışları açısısndan enformel kurumların işleyişi ve bu süreçlerdeki etkileri; enformel kurumların kavramsallaştırılması, ampirik olarak analiz edilmesi; bu kurumların oldukça etkili olabildiği klientalizm, patronaj, kalkınma, yozlaşma ve kurumsallaşma gibi alanlar; enformel kurumla

KAM623 - Batılılaşma, Avrupalılaşma ve Türkiye (3 + 0) 5

Batılılaşma ve Avrupalılaşma yazınlarını ele alarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşundan itibaren yüzünü döndüğü yönü anlamak; batılılaşmanın ve Avrupalılaşmanın siyasa yapım süreçleri üzerindeki etkisinin Türkiye özelinde değerlendirmesi.

KAM624 - Göç ve Siyaset: Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Göç kavramının klasik ve çağdaş göç teorileri üzerinden analizi; uluslararası göçe dair kavramlar; göçün, vatandaşlık, toplumsal cinsiyet, aile ve sosyal uyum gibi kavramlarla ilişkisi; göç siyasetinde farklı aktörlerin (ulus devlet, uluslararası kuruluşlar ve STK?lar gibi) rolü; Türkiye?deki göç politikalarının tarihsel analizi ve güncel göç dalgaları.

KAM625 - Modern, Modernite ve Modernleşme (3 + 0) 5

Modern, modernite ve modernleşme gibi kavramların tarihsel gelişim süreci içerisinde (hem Batılı hem Batılı olmayan toplumlara referansla) siyasal, sosyolojik ve kültürel açılardan incelenmesi ve mevcut literatürdeki tartışmaların teorik perspektiften ele alınması.

KAM626 - Uluslararası Sistemin Tarihsel Gelişimi (3 + 0) 5

Uluslararası sistemin mekanizması ve çağdaş uluslararası toplumdaki rolü; tarihsel olayların sürekliliği, değişiklikler ve yeniliklerin kronolojik bir çerçeve içerisinde tanımlanması; on beşinci yüzyıldan başlayarak uluslararası siyasal tarihteki gelişmeler; bu tarihsel gelişmelerin yirmi birinci yüzyıldaki yansımaları; uluslararası sistemin aktörlerinin ortaya çıkışları.

KAM655 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Niceliksel ve niteliksel yöntemler; araştırma tasarımları; araştırma araçları; SPSS; istatistiki testler; saha çalışması; epistemoloji.

SBE-KAM-DR-AE1FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

SBE-KAM-DR-AE1FA2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

SBE-KAM-DR-AE1FA3 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

SBE-KAM-DR-AE1FA4 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

SBE-KAM-DR-AE1FA5 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5