AKTS - Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri (ISL555) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri ISL555 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Genel olarak sosyal bilimler alanına özgü araştırmaların nasıl yapılacağı bu dersin temel amacıdır. Öncelikle bilimsel araştırma sürecini ve bu süreçte yürütülmesi gereken analiz yöntemlerini açıklamak ve bunlarla ilgili olarak geniş örnekler sunmak hedeflenmektedir. İkinci amaç bilimsel çalışma yapanlara ve öğrencilere yaptıkları çalışmaların nasıl sunulacağını da göstermektir. Öncelikle araştırmacılara bilimsel bir bakış açısı kazandırabilmek amacıyla sosyal bilimlerde araştırma ile ilgili terimler tanıtılmaktadır. Daha sonra konuların uygulamalı olarak araştırma projelerine nasıl dönüştürüleceği ,verileri doğru değerlendirebilme ve farklı araştırma yöntemlerini kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında bilimsel araştırmanın tanımı, bilimsel araştırmanın verilerinin nasıl toplanacağı nasıl değerlendirileceği, anket aşaması ve bu aşamalarda kullanılacak analiz yöntemleri, analizler için gerekli istatistiksel altyapı, değerlendirmeler için hipotez testlerinin nasıl yapılacağı, parametrik ve parametrik olmayan teknikleri örnekleri ile açıklamak hedeflenmektedir. Araştırmanın analiz safhasında SPSSpaket programının tanıtılarak gösterilmesi temel hedefler arasındadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bilimselliğinne olduğunu öğrenmek.
 • Bilimselliğe nasıl yaklaşılacağını öğrenmek
 • Kaynak taramasının nasıl yapılacağını öğrenmek.
 • Verilerin hangi yöntemlerle elde edilebileceğini öğrenerek , Ortaya kendi hedefine uygun bir araştırma projesinin nasıl dizayn edileceğini başarmak.
 • Bir araştırma projesinin hipotezlerinin ortaya koyabilecekler .
 • Araştırmayı yapabilmek için uygun yöntemlerin ne olduğuna karar verebilecekler.
 • Deney, anket, içerik çözümlemesi gibi nicel araştırma tekniklerini öğrenecekler .
 • Nitel araştırma hakkında bir fikir sahibi olacaklar .
 • Araştırmanının gerektiği analizleri yapabilecekler Sonuçları yorumlayabilecekler .
 • Araştırma raporunu yazabilecekler Başkalarının yazmış olduğu raporları okuyup anlayabilecekler.
Dersin İçeriği Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1ve 2. Bölüm Bilgi ve bilim nedir? Önemli Kavramlar ve Yaklaşımların TanıtılmasıI, 3.BÖLÜM: bilimsel Araştırma Büreci ve Aşamaları,I4. Bölüm:araştırma çeşitleri ve desenleri, 5. Bölüm: Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş, 6. .BÖLÜM: Merkezi Eğilim Ölçüleri-Dağılım ölçüleri, 7..Bölüm.Sınıflanmış Verilerde Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçülerinin Hesaplanması,8.BÖLÜM:veri kaynakları- örnekleme bölünümü, 9.Bölüm .HİPOTEZ Testleri 10.Bölüm. Parametrik olmayan hiptez testleri 11.Bölm. Anket Formunun hazırlanması ve değerlendirilmesi 12.Bölüm. SPSS uygulamaları 13. Bölüm Bilimsel sunuş raporlama sistemleri 14.Bölüm Özet ve uygulamalar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Doç.Dr.Sait Gürbüz ve Doç.Dr.Faruk Şahin 2) Araştırma Yöntemleri. Pro.Dr. Kemal Kurtuluş
2. -Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Prof.Dr.Niyazi Karasar
3. Sosyal b-Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Teknik ve İlkeler, Prof.Dr. Ali Balcı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0