AKTS - Çek Hukuku ve Uygulamaları

Çek Hukuku ve Uygulamaları (OZH531) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çek Hukuku ve Uygulamaları OZH531 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Celal Göle
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çek Hukukuna ilişkin temel bilgileri sağlama, çek kavramını tanıtma ve çek hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözümü konusunda yardımcı olabilme dersin amacını oluşturur.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -Çek uygulamaları konusundaki ihtilafları çözümler.
  • -Çek hukukunun temel unsurlarını anlatır.
  • -Çek hukukuna ilişkin eski ve yeni mevzuatı karşılaştırarak güncel mevzuattaki çeke ilişkin hükümleri eleştirir.
  • -Çekin keşidesi, tedavülü, ödenmesi ve sonuçlarını açıklar.
Dersin İçeriği Çekin unsurları, çekin devri, çekin ödenmesi, karşılıksız çek, çekin geçersizliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
2 Kambiyo Senetlerine Giriş Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
3 Çek Kavramı, Sınıflandırılması, Temel Özellikleri ve Hukuki Niteliği Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
4 Çek Anlaşması Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
5 Çekin Zorunlu Unsurları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
6 Çekin Alternatifli Zorunlu ve Yardımcı Unsurları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
7 Çeke Konulabilecek ve Konamayacak Kayıt ve Şartlar Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
8 Çekin Devri Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
9 İleri Tarihli Çek, Mahsup Çeki, Teyitli Çek, Garantili Çek, Çizgili Çek, Karekodlu Çek Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
10 Ödeme İçin İbraz Süreleri ve Çekin Ödenmesi Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
11 Çekin Ödenmemesi Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
12 Çekin Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
13 Karşılıksız Çek Kavramı ve Düzenlenmesi Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
14 Karşılıksız Çekin Hukuki Sonuçları Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
15 Çekin Zıyaı ve İptali ile Zamanaşımı Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Bozer, A./Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015. Can, M. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2012. Göle, C. : Çek Hukuku, Ankara 1989. Kendigelen, A. : Çek Hukuku, İstanbul 2007. Özgenç, İ. : Çek Kanunu, Ankara 2012. Öztan, F. : Kıymetli Evrak Hukuku,
Diğer Kaynaklar 2. 1-"Sendikaların Hukuki Niteliği ve Kooperatifler Kurmalarına İlişkin Sorunlar", A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1972, C.XXVI, No.4, sh.139-158. 2-Yargıtay Karar Özetleri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) 1976, C.VII, S.3, sh.133-160. 3-Mev

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125