AKTS - İş Hukukunun Genel Esasları

İş Hukukunun Genel Esasları (OZH541) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Hukukunun Genel Esasları OZH541 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sarper Süzek
  • Araş. Gör. Yiğitcan Çankaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İş hukuku genç bir hukuk dalı olmakla birlikte, kendine özgü kurum ve kavramları mevcut bulunmaktadır. Bu itibarla iş hukukunun doğru bir şekilde yorumlanması ve anlaşılabilmesi için iş hukukunun temelini oluşturan kavram, ilke ve kurumların iyi bir şekilde anlaşılması önem taşımaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Hukukunun Genel Esaslarının teorik temellerine ilişkin kurum ve kavramları açıklar ve örnekler.
  • İş Hukukunun Genel Esasları ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları sorgular ve öğrendiği bilgiler ışığında bunları çözümler.
  • İş hukukunun Genel Esasları alanında yapılan yeni yasal düzenlemeler ile mevzuat değişiklikleri ve bilimsel yayınları takip eder, İş Hukukunun Genel Esasları alanındaki temel kavram ve bilgilere ilişkin araştırma yapar ve bunları kullanır.
Dersin İçeriği İş hukukunun özellikleri, iş hukukunun kaynakları, iş hukuku yaptırımları, işçi kavramı, işveren ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi, işveren vekili kavramı, işyeri tanımı, çalışma süreleri (çalışma süresinden sayılan haller, kısa çalışma, telafi çalışması, fazla çalışmalar), dinlenme süreleri (ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Hukukunun Özellikleri SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
2 İş Hukukunun Kaynakları SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
3 Uluslararası İş Hukuku SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
4 İş Hukuku Yaptırımları SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
5 İşçi Kavramı SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
6 İşveren Kavramı SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
7 Asıl işveren – alt işveren ilişkisi, İşveren vekili kavramı SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
8 Ara Sınav
9 İşyeri Kavramı SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
10 İş Hukukunun kapsamı SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
11 Çalışma süreleri SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
12 Dinlenme Süreleri SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
13 Çocuk ve kadın işçilerin korunması SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
14 İş aracılığı SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
15 İş Sağlığı ve Güvenliği SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125