AKTS - Marka Hukuku

Marka Hukuku (OZH532) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Marka Hukuku OZH532 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sabih Arkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere marka hukuku ile ilgili temel hususları öğretmek, öğrencileri uygulamada karşılaşabilecekleri durumlara karşı hazırlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenciler -Marka hukuku ile ilgili problemleri çözüme kavuştururlar.
  • -Marka hukukunun temel unsurlarını anlatır.
  • -Marka hukukuna ilişkin eski ve yeni mevzuatı karşılaştırarak güncel mevzuattaki markaya ilişkin hükümleri eleştirir.
  • -Marka hakkına tecavüzü tespit eder.
Dersin İçeriği Markanın tanımı, markanın türleri, markanın tescili, marka ile ilgili hukuki işlemler, 556 sayılı markanın korunması hakkında kanun hükmünde kararname.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 §1.Marka Hukukuna Giriş 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
2 §2. Markanın Tanımı ve Türleri 1- Markanın Tanımı 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
3 2- Marka Türleri 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
4 §3. Markanın Tescili 1- Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
5 a- Mutlak Red Nedenleri 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
6 b- Nispi Red Nedenleri 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
7 2- Tescilin Yapılışı a- Başvuruda Bulunabilecek Kişiler b- Başvuruya Eklenecek Belgeler 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
8 c- Başvurunun İncelenmesi ve İtirazlar 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
9 3- Tescilin Hüküm ve Sonuçları 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
10 § 4. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 1- Hakları 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
11 2- Yükümlülükleri 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
12 § 5. Marka İle İlgili Hukuki İşlemler 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
13 1- Devir 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
14 2- Lisans 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
15 3- Haciz 2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Arkan, Sabih: Ticari işletme hukuku. Ankara: BTHAE, 1993. 4. XIX, 350 s.
2. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt I. Ankara, 1997, 129 s.
3. Arkan, Sabih: Marka Hukuku Cilt II. Ankara, 1998. 260 s.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126