AKTS - İş Sözleşmesi Hukuku

İş Sözleşmesi Hukuku (OZH542) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Sözleşmesi Hukuku OZH542 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sarper Süzek
  • Araş. Gör. Yiğitcan Çankaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İş hukuku, işçi ve işveren arasında bağıtlanan iş sözleşmesini, diğer bir ifadeyle işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş sözleşmesinin düzenlenmesinde ise 4857 sayılı İş Kanununa da bakıldığında iş sözleşmesinin türlerinin, iş sözleşmesinin sona ermesi ve hukuki sonuçlarının önemli bir yer teşkil ettiği görülmektedir. Uygulamada da değinilen konularının önem taşıdığı ifade edilmelidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Sözleşmesi Hukuku ile ilgili mevzuat hükümlerini sistematik olarak sıralayabilir ve örnekleyebilir.
  • İş Sözleşmesi Hukuku ile ilgili kavram ve kurumlar arasında korelasyon kurar; teori ve uygulamada ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları açıklar ve bunları çözümler.
  • İş Sözleşmesi Hukuku konusuna giren öğretilmiş bilgileri kendi kendine çalışmak suretiyle geliştirerek İş Sözleşmesi Hukuku alanındaki temel kavram ve bilgilerin ilişkin araştırma yapar ve bunları kullanır.
Dersin İçeriği İş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin kurulması, işçinin borçları ve sorumluluğu, işverenin ücret ödeme borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu, işverenin eşit davranma borcu ve diğer borçları, iş sözleşmesinin askıya alınması, iş sözleşmesinin sona erme halleri ve süreli fesih, iş güvencesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi, iş sözle

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sözleşmesi kavramı SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
2 İş sözleşmesinin türleri SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
3 İş sözleşmesinin kurulması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
4 İş sözleşmesinin geçersizliği SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
5 İşçinin borçları ve sorumluluğu SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
6 İşverenin ücret ödeme borcu SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
7 İşverenin işçiyi gözetme, eşit davranma borcu ve diğer borçları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
8 Ara sınav
9 İş sözleşmesinin sona erme halleri SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
10 İş sözleşmesinin askıya alınması SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
11 İş sözleşmesinin süreli feshi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
12 İş güvencesi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
13 Değişiklik feshi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
14 İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
15 İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınları (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 125