AKTS - Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri

Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri (OZH522) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri OZH522 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
  • Araş. Gör. Elif Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, Türk hukuku açısından geçici hukukî himaye tedbirlerini tanıtmak ve kavramsal ve kurumsal açıdan bilgi vermektir. Özellikle İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delil tespiti, ilişkin ilke ve kuralları öğretmek ve uygulamayı örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak, dersin amacını teşkil eder.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İhtiyatî tedbire ilişkin temel ilke ve kavramları açıklarlar.
  • Geçici hukukî himaye tedbirlerini alanında karşılaştıkları problemleri çözerler.
  • İhtiyatî hacze ilişkin temel ilke ve kavramları açıklarlar.
  • Delil tespitine ilişkin temel ilke ve kavramları açıklarlar.
Dersin İçeriği İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz, delil tespiti, yasa yollarında icranın durdurulması ve icra mahkemesince icranın geri bırakılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Usul Kanununa Göre İhtiyatî Tedbir Çeşitleri Yılmaz, Ejder, Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, 2. Cilt, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.
2 Özel Kanunlarda Düzenlenen İhtiyatî Tedbir Çeşitleri Özkan, Hasan, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, İhtiyati Haciz ve Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyati Haciz, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006.
3 İhtiyatî Tedbir Talebi ve Talebin İncelenmesi ve Özkan, Hasan, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, İhtiyati Haciz ve Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyati Haciz, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006.
4 İhtiyatî Tedbir Talebinin Karara Bağlanması Yılmaz, Ejder, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, 2. Cilt, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.
5 İhtiyatî Tedbir Kararının İcrası Yılmaz, Ejder, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, 2. Cilt, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.
6 İhtiyatî Tedbirin Ortadan Kalkması Özkan, Hasan, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, İhtiyati Haciz ve Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyati Haciz, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006.
7 Haksız İhtiyatî Tedbirden Doğan Tazminat İhtiyatî Haciz Talebi ve Karara Bağlanması Yılmaz, Ejder, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, 2. Cilt, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.
8 Ara Sınav
9 İhtiyatî Haciz Kararının İcrası Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999.
10 İhtiyatî Haczin Kesin Hacze İştiraki Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999.
11 İhtiyatî Haczi Tamamlayan Merasim Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999.
12 Haksız İhtiyatî Hacizden Doğan Tazminat Davası Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999.
13 Delil Tespiti Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999.
14 Yasa Yollarında İcranın Durdurulması Yılmaz, Ejder, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, 2. Cilt, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.
15 İcra Mahkemesince İcranın Geri Bırakılması Yılmaz, Ejder, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, 2. Cilt, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Özekes, Muhammet, İcra ve iflâs Hukukunda İhtiyatî Haciz, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999.
2. Özkan, Hasan, İhtiyatî Tedbir, Delil Tespiti, İhtiyatî Haciz ve Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyatî Haciz, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006.
3. Yılmaz, Ejder, Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, 2. Cilt, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.
Diğer Kaynaklar 4. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2015.
5. Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2016.
6. Ramazan Arslan , Ejder Yılmaz , Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2016.
7. Ramazan Arslan , Ejder Yılmaz , Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2016.
8. Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Özekes, Muhammet, İcra ve iflâs Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, Yetkin Yayınları, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125