AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım I

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım I (EUT101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım I EUT101 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Ayşegül Vural
  • Öğr. Gör. F. Filiz Özsuca
  • Öğr. Gör. Servet Işık
  • Araş. Gör. Gökçe Deniz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım ilke ve prensiplerinin görsel uygulamalarla öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım ilke ve prensiplerini tanımlar.
  • Yarıyıl içinde yapılan uygulamalarla, basit görsel tasarım problemlerini çözebilir.
  • Analitik düşünmeyi geliştirir.
  • El becerisini geliştirir.
  • Uygulamalarda yapılan eleştirilerle sözsel katılımları ve savunmalarıyla, konuşma ve anlatım yeteneklerini geliştirir.
Dersin İçeriği Tasarımın temel kavramlarına giriş, görsel algı ve yaratıcı düşünceyi geliştirme, soyut ve kavramsal düzeyde uygulamalar, temel malzeme ve strüktür bilgisinn verilmesi, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, çözüm bulma, eskiz ve maket yapımı tekniklerinin öğretilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders uygulamaları hk. bilgilendirme, kullanılacak araç ve gereçlerin tanımı. Tasarım ilke ve Tasarım prensiplerinin tanımı. CV yazımı. Basit çizim denemesi.
2 Kurşun kalemle çizgi egzersizi. Devamlı ve doğru çizgiler. İki boyutlu uygulamaların yapılacağı format belirleme . Tipografi bilgilendirme serbest el yazım uygulaması.
3 Harflerle kompozisyon uygulama. Uygulamaların tartışılması, eleştiriler. Çizgisellik uygulamaları. Çizgi- biçim organizasyon, kompozisyon kavramları. Biçim tanımı uygulama, kompozisyon.
4 Yön ilkesi, anlatım ve uygulama. Geometrik biçimler. Harmony – kontrast uygulama. Tekrar, aralıklı tekrar ve uygulama.
5 Biçimsel ölçü uygulama. Yapılan uygulamaların eleştirisi. Örnek gösterimi.
6 Saydamlık uygulama
7 Doku kavramı, uygulama.
8 Denge anlatımı ve uygulama.
9 Hiyerarşi, etkinlik.
10 Renk anlatımı, derinlik kavramı, ölçü veya renklerle derinlik uygulama. Poster uygulama.
11 Ritim ve uygulamalar.
12 Belirlenecek konuda grup çalışması.
13 Roliyef Tasarım uygulama.
14 Final Projesi
15 Final Projesi
16 Final Jürisi

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 12 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 38 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama 12 5 60
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 300