AKTS - Ürün Tasarımında Renk

Ürün Tasarımında Renk (EUT381) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Renk EUT381 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Ayça Kınık
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciye rengin ürün tasarımı sürecindeki önemli rolünü kavratmak, renk kullanımında kendi bakış açılarını oluşturmalarına yardımcı olacak temel altyapı bilgilerini aktarmak, bunu yaparken renk-ışık-form-mekan ilişkisini vurgulamak ve bu disiplinin terminolojisine aşina kılmak amaçlanır. Ayrıca, öğrencinin, deneme yanılma yoluyla, renk olgusunu kendi kişisel gelişim sürecine katabilir hale gelmesi hedeflenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sadece renk kullanımı ile bir form üzerinde yaratılabilecek tasarım dilini bilinçli düzeyde kullanır
  • Renk bilgisini tasarım süreci içinde ön aşamalarda düşünerek bir ürün tasarım süreci kurgular ve gerçekleştirir.
  • Renklerin psikolojik etkilerini ürün tasarımına yansıtır
  • Renk algısı hakkında teorik bilgiye sahip olur
  • Renk konusundaki uluslar arası terminolojiyi kullanır.
Dersin İçeriği Temel renk bilgisi, renk ile ilgili doğal gerçekler, renk ve ışık ilişkisi, rengin kompozisyonel özellikleri, oluşturduğu etkiler, rengin görsel, estetik psikolojik ve algısal özellikleri, beş duyu ile algılanması, renkte eğilimler, mekanda renk algısı ve etkileri, renk ve kültür etkileşimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Renk olgusuna giriş, dersin neden ve nasıl işleneceğinin aktarımı
2 Renk esasları, renk çemberi, renk sistemleri, (hue, value, chroma vb gibi internasyonal terminoloji ile tanışma )
3 Harmoni ; tanımı ve renk kombinasyonları ile incelenmesi, Renk çemberi ev ödevi teslimi
4 Renk formlarının harmonisi, ‘color triangle’
5 Kontrast: tanımı ve renk kombinasyonları ile incelenmesi, ‘Color triangle’ ev ödev teslimi
6 Renkte ‘algılamanın rolu ‘
7 Renkte ‘algılama ‘, Görsel olmayan renk algısı ( 5 duyu )
8 Renk psikolojisi (biyolojik reaksiyonlar, sembolizm )
9 Renk psikolojisi devam (kültür, oda, eğilimler ), İlk proje için ürün seçimlerinin onaylatılması
10 İlk proje sunumu
11 Final proje için konu seçimi
12 Final proje; 1. Adım beyin fırtınası sunumu, tasarım probleminin belirlenmesi, kritikler
13 Final proje : 2. Adım, ilk eskizlerin sunumu, kritikler
14 Final proje: 3.Adım, eskizlerin geliştirilmiş sunumu, renkli mock up Renk kullanımında yaklaşımlarının neden, nasılını anlatan iki sayfalık bir rapor teslimi, kritikler
15 Final proje: 4.Adım, final sunum, renkli final model sunumu; Renk kullanımında yaklaşımlarının neden, nasılını anlatan iki sayfalık bir rapor teslimi; Var ise revize rapor sunumu
16 Final Jürisi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Lınton, Harold. 1995. Color in Architecture, Itten, Johannes. 1970. The Elements of Color,Germany Birren ,Faber. 1987 . Principles of Color, USA Fisher, M. P., & Zelanski, P. (1994). Color.
2. Mahnke, F. H. (1996). Color, environment, and human response: an interdisciplinary understanding of color and its use as a beneficial element in the design of the architectural environment. John Wiley & Sons.
3. Kueppers, H. (1982). The basic law of color theory. Barron's. Albers, J. (1975). Interaction of color. Yale University Press. Swirnoff, L. (2003). Dimensional Colour. WW Norton & Company.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 75