AKTS - İlamlı İcra

İlamlı İcra (OZH521) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İlamlı İcra OZH521 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
  • Araş. Gör. Elif Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, Türk hukuku açısından İlamlı icrayı tanıtmak ve kavramsal ve kurumsal açıdan bilgi vermektir. Özellikle ilam ve ilam niteliğindeki belgeler, icranın geri bırakılması, icranın iadesi ve ilamların icrasına ilişkin ilke ve kuralları öğretmek ve uygulamayı örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak, dersin amacını teşkil eder.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlamlı icra takibi, ilam ve ilam niteliğindeki belgelere ilişkin temel ilke ve kavramları açıklarlar.
  • İlamlı icra alanında karşılaştıkları problemleri çözerler.
  • Kesinleşmeden icraya konulabilen ilamlar ve kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlara ilişkin temel ilke ve kavramları açıklarlar.
  • İcranın geri bırakılması, icranın iadesine ilişkin temel ilke ve kavramları açıklarlar.
Dersin İçeriği İlamlı icra takibi, ilam ve ilam niteliğindeki belgeler, kesinleşmeden icraya konulabilen ilamlar, kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar, icranın geri bırakılması, icranın iadesi ve icra emrine itiraz.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İcra Hukukunun Bölümleri Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Özekes, Muhammet, İcra ve iflâs Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, Yetkin Yayınları, 2013.
2 İlam ve İlam Niteliğindeki Belgeler Tanrıver, Süha, İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996
3 İlamlı İcrada Yetki Tanrıver, Süha, İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996
4 İlamlı İcra Takibinin Başlaması Tanrıver, Süha, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcra İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.
5 İlamın Zamanaşımına Uğraması Tanrıver, Süha, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcra İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.
6 Kesinleşmeden İcraya Konulabilen ve Konulamayan İlamlar Tanrıver, Süha, İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.
7 İcranın Geri Bırakılması İcranın İadesi Tanrıver, Süha, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcra İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.
8 Ara Sınav
9 Para Alacakları Hakkındaki İlamların İcrası Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2016.
10 İcra Emrine İtiraz Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2016.
11 Taşınır Teslimi Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2016
12 Taşınmazların Tahliye ve Teslimi Tanrıver, Süha, İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.
13 Bir Şeyin Yapılmasına ve Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası Kuru, Baki, İcra ve iflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2016.
14 İrtifak Hakkına İlişkin İlamların İcrası Ramazan Arslan , Ejder Yılmaz , Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2016
15 Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Hakkındaki İlamların İcrası Kuru, Baki, İcra ve iflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2016.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tanrıver, Süha, İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.
Diğer Kaynaklar 2. Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2016.
3. Ramazan Arslan , Ejder Yılmaz , Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2016.
4. Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Özekes, Muhammet, İcra ve iflâs Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, Yetkin Yayınları, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuk sisteminin temel kavramlarını anlamaya, açııklamaya ve kullanma yeteneğini geliştirmeye katkısı X
2 Hukuki uyuşmazlıkları analiz etmek, kurmak ve çözümlemek için gerekli özellik ve yeterlilikleri sağlamaya etkisi X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı X
4 Özel hukuk alanının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlamaya etkisi X
5 Özel hukuk alanının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslar üstü boyutlarını anlamaya etkisi X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama yeteneğini geliştirmesi X
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yönünün gelişimine etkisi X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olmaya katkısı X
9 Sosyal sorumluluk ve hukuki etik edinmeyi sağlamaya etkisi X
10 Öğrencinin kendisini ve bulunduğu kurumu ifade etmesi için iletişim kurma yeteneğini sağlamaya katkısı X
11 Kaliteli bir bilinç sahibi olmaya katkısı X
12 Hukuki bilgisini ve yeteneğini teori veya pratiğin temel ilkeleri alanlarının en az birinde etkili şekilde kullanmasını sağlamak X
13 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi sağlamak X
14 Hukuki problemlerin çözümünde enformasyon teknolojilerini kullanma becerisi sağlamak X
15 Hukuk terminolojisi ve yabancı dil bilgisini geliştirmeyi sağlamak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125