ECTS - - Turizm İşletmeciliği

Zorunlu Bölüm Dersleri

CMPE105 - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (1 + 2) 3

Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ECON101 - İktisada Giriş I (3 + 0) 5

Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; tüketici davranışı; esneklikler; üretim fonksiyonu; kar maksimizasyonu yapan firma davranışı; tekel, tam rekabet ve oligopol piyasalar.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MAN111 - İşletmeye Giriş (3 + 0) 6.5

İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri.

MAN203 - Muhasebe İlkeleri I (3 + 0) 6

Muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

MAN206 - Örgütsel Davranış (3 + 0) 6

Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranış; örgütlerde bireyler, kişilik, motivasyon, gruplar, iletişim, liderlik, çatışma, örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyo-teknik sistem, örgütsel kültür, örgütsel değişme ve gelişme.

MATH101 - Analize Giriş (3 + 0) 5

Temel cebirsel işlemler, grafikler, fonksiyonlar ve grafikleri, denklemler ve eşitsizlikler, polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

TOUR-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR-AE4SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR101 - Turizme Giriş (3 + 0) 4

Turizm endüstrisinin esasları, prensipleri ve pratikleri.

TOUR103 - Hijyen ve Sanitasyon (3 + 0) 4

Hijyen ve santitasyon kavramları, üretim alanlarında hijyen ve sanitasyon, genel kullanım alanlarında hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği, personel hijyeni, kalite sistemleri ve hijyen-sanitasyon.

TOUR108 - Servis İşlemleri Yönetimi (3 + 0) 5.5

Servis işlemleri yönetiminde gerekli olan kavram ve araçlar; konaklama işletmeleri servis işlemleri yönetimi.

TOUR110 - Dünya Turizm Coğrafyası (3 + 0) 6

Turizm çoğrafyası, zaman alanları, hava durumunu, kıtalar, bölgeler, ülkeler, Dünya'daki ana turizm destinasyonları ve turizm gelişimin olumlu ve olumsuz yönleri.

TOUR114 - Turizm Hukuku ve Etiği (3 + 0) 7

Turizm hukukunun özellikleri, nitelikleri, kaynakları ve seyahat hürriyeti kavramları; turizmi düzenleyen üç temel yasa olan 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası ve bu yasalardaki tüzük ve yönetmelikler.

TOUR208 - Seyahat Endüstrisi (3 + 0) 6

Seyahat endüstrisinin organizasyonu, turizmin bölümleri arasındaki ilişkiler, turistik ürünler ve seyahat güdüleyicileri; tur pazar bölümlendirmeleri ve turlar.

TOUR209 - Rekreasyon ve Boş Zaman Yönetimi (3 + 0) 5

Boş zaman değerlendirmeye tarihsel açıdan bakış, kültürel miras ve boş zaman değerlendirme, boş zaman değerlendirme, rekreasyon, insanların ihtiyaçları ve boş zaman değerlendirmesi, boş zaman değerlendirmede devlet ve özel sektörün rolü.

TOUR211 - Turizmde Sürdürülebilirlik ve Planlama (3 + 0) 6

Turizm büyümesi ve sürdürülebilirlik; turizm planlamasının presipleri ve temel kavramları.

TOUR213 - Turizm Ekonomisi (3 + 0) 6

Turizmin diğer ekonomik sektörlerle etkileşimi, turizm pazarında denge, paket turlarda fiyat belirleme, turizm istihdamına katılma.

TOUR214 - Destinasyon Yönetimi (3 + 0) 6

Gelişmiş sürdürülebilir turizm destinasyonları,rakip destinasyonlar, turistlerin destinasyon kararları ve tecrübeleri, turistik destinasyonlarındaki sorunları anlama ve yönetme,destinasyon politikası,planlama , gelişim, destinasyon yönetimi ve pazarlama.

TOUR308 - Konaklama İşletmelerinde Pazarlama (3 + 0) 6

Konaklama işletmelerinin yapısı, organizasyonları ve pazarlaması.

TOUR310 - Yiyecek- İçecek Yönetimi (3 + 0) 6

Yiyecek servisinin önemi ve servis kavramının tanımı, servis departmanında kullanılan malzemeler, servis türleri, içecek bilgisi ve içeceklerin servisi.

TOUR311 - Hotel Yönetimi (3 + 0) 7

Hotel işi, hoteller ve oda operasyonları, yiyeyecek içecek departmanı, mutfak işleri, yönetim servisleri, pazarlama ve insan kaynakları, liderlik, planlama ve organizasyon, konaklama bilgi sistemleri.

TOUR313 - Yaz Stajı (0 + 0) 24

Öğrenciler Turizm İşletmeciliği Bölümü "staj yönergesi"nde uygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile danışmanlık hizmetleri yerine getirecek, işletmelerle ilişkileri yürütecektir.

TOUR315 - Odalar Bölümü Yönetimi (3 + 0) 6

Ön büro ve kat hizmetleri bölümlerinin konaklama işletmesi içerisindeki yeri, işletmenin diğer bölümleri ile ilişkileri, hiyerarşik yapı, görev tanımları ve rutin işleyiş, ön büro kapsamında rezervasyon, müşteri giriş-çıkış işlemleri, raporlama, üniformalı hizmetler, gece uygulamaları, santral; oda fiyatlama, doluluk tahmini, otomasyon sitemi; kat

TOUR316 - Opera-PMS (3 + 0) 6

Fidelio Opera Modülünün temel işleyişi.

TOUR407 - Turizmde Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Turizmde kullanılan araştırma yöntemleri.

TOUR412 - Turizm Sosyolojisi (3 + 0) 5

Sosyolojinin temel kavram ve konuları ile turizm sosyolojisinin çalışma alanı ve konuları.

TOUR413 - Etkinlik Planlaması ve Yönetimi (3 + 0) 7

Etkinlik planlama, yönetim, organizasyon, etkinlik planlaması sürecindeki iletişim sorunları, finansman, pazarlama, etkinlik değerlendirme, etkinlik yönetimindeki pratik sorunlar.

TOUR421 - Satın Alma ve Maliyet Analizleri (3 + 0) 6

Konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde maliyet yapısı, kontrol aşamaları, kontrol yöntemleri, analizler, fiyatlandırma, seyahat işletmeciliği kapsamında paket tur maliyetleri, maliyet kontrolünde yardımcı olacak analitik yaklaşımlar.

TOUR422 - Bitirme Projesi (3 + 0) 8

Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

GER302 - Almanca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER402 - Almanca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

TOUR-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR-AE3FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

TOUR-GE2FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

TOUR-GE2SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

TOUR-GE3FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

TOUR-GE3SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

TOUR112 - Uluslararası Turizm (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin yapısı ve bileşenleri, seyahat ve turizm istatistikleri, devletin turizm sektöründeki rolü, turizmde pazarlama karması ve stratejileri.

TOUR216 - Konaklama ve Turizm İşletmelerinde Girişimcilik (3 + 0) 5

Turizm ve konaklama işletmelerinde girişimciliğin doğal yapısı ve önemi, kadın ve genç girişimciler, girişimciliğin tarihi, uluslararası girişimcilik fırsatları, yaratıcılık,işsel fikir geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama planı, finans, imtiyazlar, girişimcilik stratejisi, yeni girişim kararı.

TOUR307 - Gıda Üretimi (3 + 0) 6

Ekonomik, nüfus ve adalet faktörlerini göz önünde bulundurarak diet, rutin gıda, hayvansal bazlı üretim sistemleri, çevresel faktörler ve halk sağlığı arasındaki bağlantı.

TOUR312 - Menu Planlama ve Sunumu (3 + 0) 5

Standart tarif yapabilme, menü hazırlama, menü planlama, gıdaların özellikleri ve dengeli ve yeterli yiyecekler.

TOUR318 - Konaklama Denetimi (3 + 0) 5

Konaklama denetimi ilgili kavramlar ve konaklama denetiminin işleyişi.

TOUR323 - Beslenme Yönetimi (3 + 0) 5

Gıda güvenliği ve içerikleri hakkında detaylar ve sağlıklı beslenme sistemi.

TOUR331 - Seyahat Acentası Operasyonları (3 + 0) 5

Seyahat sektöründe faaliyet gösteren tur operatörlüğü ve seyahat acentacılığı firmalarının tanıtılması, kuruluş,işleyiş ve fonksiyonlarının belletilmesi,tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar,tur planlaması, turun hazırlanması,pazarlanması ve turun gerçekleşmesi yanında seyahat sektörünün önemli görevlerinden Ticketing(Biletleme) konuları

TOUR406 - Yiyecek-İçecek Trendleri ve Gastronomi Turizmi (3 + 0) 5

Gastronomi ve yeni tarım trendleri kavramı ve yeni uygulama şekilleri ile yeni gastronomi, beslenme ve restoran trendleri.

TOUR415 - Konaklama Muhasebesi (3 + 0) 5

Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kâr planlaması ve kontrolü.

TOUR416 - Otel Endüstrisinde Seminer (3 + 0) 5

Konaklama, seyahat, eğlence, yiyecek-içecek ve organizasyon sektörüne yönelik bilgi ve beceri gelişimi sağlayacak sunumlar.

TOUR418 - Turizmde Güncel Konular (3 + 0) 5

Eko turizm, kırsal turizm, kent turizmi, miras ve kültür turizmi, kongre turizmi gibi turizm türleri ile tanıtma politikaları ve otel yönetiminde ortaya çıkan son gelişmeler ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin konular.

TOUR423 - Turizmde Finansal Yönetim (3 + 0) 6

Turizm finansmanı ve uygulamaları.

TOUR424 - Yiyecek-İçecek ve Ziyafet Yönetimi (3 + 0) 8

Otellerin ziyafet bölümleri ve kongre merkezlerinin yönetim sistemleri; uygulanan farkli pazarlama sistemleri, bu bölümlerin otelin odalar bölümü ve diğer bölümleri ile koordineli olarak işletilmesi ve pazarlanması; salonların değişik oturum düzenlerine göre kurulması, farklı servis türleri.

TOUR425 - Turizmde Çince (3 + 0) 5

Kendini ve bir kişiyi tanıtma (alfabe, sayılar, sınıf içerisinde sık kullanılan yönergeler), uyruklar, ülkeler, meslek, yaş, mekân tanımları, yer bildirim ifadeleri, eşya isimleri, işaret sıfatları ve işaret zamirleri, fiyat sorma, geniş ve gelecek zamanı kullanarak isim cümlesi kurma, aile bireyleri, gün ve saatler, yiyecek ve içecekler.

TOUR491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

xxxx

TOUR493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

xxxx