AKTS - Endokrin Sistem

Endokrin Sistem (MED305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endokrin Sistem MED305 4 1 2 4 0
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Endokrin sistemin gelişimi, yapısı ve işlevleri ile bu sistemle ilgili bozuklukların etiyopatogenezi, patolojisi, semptom ve bulguları, önlenmesi, tanısı ve tedavi prensipleri hakkında bilgi kazandırmak; endokrin sisteme yönelik temel tıbbi becerileri kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Endokrin sistem ile ilgili anatomik yapıları ve ilişkilerini tanımlayıp kadavrada ve modellerde tanır.
 • Endokrin sisteme ait hormonların mekanizmalarını tanır, büyüme fizyolojisi ve metabolizma ilişkili faktörleri tanımlar.
 • Farklı endokrin organlarda sentezlenen hormonların yapısal özelliklerini, biyosentez ve etki mekanizmalarını tanımlar.
 • Endokrin sisteme ait organların ince yapısını ve gelişimlerini bilir.
 • Endokrin ile sinir sistemi arasındaki ilişkiyi tanımlar, hormonların fizyolojik etkilerini açıklar.
 • Büyümede etkili hormonları tanımlar.
 • Kan glikoz düzeyinin regülasyonunu bilir.
 • Endokrin pankreas salgılarını bilir.
 • Adrenal bezin hormonlarını ve bu hormonların sistemik etkilerini bilir.
 • Kalsiyum fosfat metabolizmasına etki eden hormonları ve etki mekanizmalarını bilir.
 • Tiroid hormonlarını büyüme ve metabolizma üzerine etkilerini bilir.
 • Adipoz dokudan salınan hormonları ve etkilerini bilir.
 • Meme dokusu histolojisi ve patolojilerini bilir.
 • Endokrin sisteme ait bezleri ve bu bölgelerde meydana gelen hastalıkları/sendromları tanır.
 • Hormonların farmakolojisini ve farmakokinetik özelliklerini detaylı olarak tanımlar ve ayırt eder.
 • Otakoidlerin fizyolojik ve farmakolojik etki mekanizmalarını açıklar.
 • Dersle ilişkili biyoistatistiksel hesaplamaları yapar.
Dersin İçeriği Tiroit, paratiroit ve suprarenal bezlerin anatomisi, histolojisi ve gelişimleri; klinik anatomi; tiroit hormonları ve etki mekanizmaları; tiroid hastalıklarının biyokimyası; tiroid bezi işlevsel bozuklukları ve tiroidit; tiroid neoplazileri; hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları; parathormon, vitamin D, kalsitonin, kalsiyum-fosfat homeostazı; sürrenal korteks hormonları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tiroit, paratiroit ve suprarenal bezlerin anatomisi, histolojisi ve gelişimleri, Klinik anatomi, Tiroit hormonları ve etki mekanizmaları, Tiroid hastalıklarının biyokimyası, Tiroid bezi işlevsel bozuklukları ve tiroidit, Tiroid neoplazileri -
2 Hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları, Parathormon, D vitamini, Kalsitonin, Kalsiyum-fosfat homeostazı, Sürrenal korteks hormonları ve etki mekanizmaları, Adrenal medulla hormonları -
3 Biochemistry of diseases of adrenal gland, Physiology of adrenal gland, Neoplasms of adrenal gland, Multiple endocrine neoplasms, Biochemistry of gonadal hormone pathologies, Oral contraseptives -
4 Pankreasın endokrin fonksiyonları ve kan şekerinin regülasyonu, Besin alımının kontrolü, Metabolizma, Metabolizmaya etkili faktörler, Yağ hücresi ve fonksiyonları, Hormonların etki mekanizması, Diyabet ve obezite biyokimyası, Hormonların farmakolojisi, Hipokalsemi ve hiperkalsemide kullanılan ilaçlar, İnsülin ve oral anti diyabetikler -
5 Glukokortikoitler, ACTH ve mineralokortikoidler, Hipofiz bezi bozulukları, Büyüme fizyolojisi, Gelişim bozuklukları, Meme bezlerinin ince yapısı, Memenin iyi ve kötü huylu tümörleri, Memenin tümörler harici diğer patolojileri, Biyoistatistiksel örneklem ve regresyon çalışmaları, Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Basic & Clinical Pharmacology (13th Edition); Bertram G. Katzung,‎ Anthony J. Trevor; McGraw-Hill, 2015.
2. Clinical Neurology and Neuroanatomy: A Localization-Based Approach (1st Edition); Aaron Berkowitz; McGraw-Hill, 2017.
3. Gray’s Anatomy for Students (3rd Edition); Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell; Churchill Livingston Elsevier, Philadelphia, 2015.
4. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition); John E. Hall; Elsevier, Philadelphia, 2016.
5. Histology: A Text and Atlas With Correlated Cell and Molecular Biology (7th Edition); Micheal H. Ross, Wojciech Pawlina; Lippincott Williams & Wilkins, 2015.
6. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry (10th Edition); Benjamin J. Sadock, Virginia Alcott Sadock, Pedro Ruiz; Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2017.
7. Medical Microbiology (7th Edition); Patrick Murray, Ken Rosenthal, Michael Pfaller; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2013.
8. Molecular and Cellular Biophysics; Meyer B. Jackson; Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
9. Robbins Basic Pathology (9th Edition); Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2013.
10. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (10th Edition); Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia; Elsevier, Philadelphia, 2015.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 15 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler. X
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 5 25 125
Laboratuar 4 4 16
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 10 50
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 5 2 10
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 5 12 60
Toplam İş Yükü 277