ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MED-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

MED-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

MED-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

MED-AE5SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

MED-AE6FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MED-AE6FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MED-AE6SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MED-AE6SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MED-AE6SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MED-GE1SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

MED-GE2FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

MED-GE2SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

MED101 - Tıbba Giriş (3 + 1) 0

Bilim nedir; tıp nedir; hekimlik andı; Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye'de klinik etik destek hizmetleri; tıpta profesyonellik; Hastane kliniklerine ziyaret; tıbbi etik için probleme dayalı öğrenme; temel tıbbi beceriler; temel iletişim becerileri.

MED102 - Dokular ve İskelet Sistemi (4 + 0) 0

Anatomiye giriş, epitel dokusunun genel özellikleri, epitel dokusunun gelişimi, kemik ve kıkırdak dokusunun histolojisi ve embriyolojisi, eklemler ve kırık iyileşmesi, derinin histoloji ve embriyolojisi, kemik dokusu ve bağ dokusu biyokimyası, deri ve doku parazit ve mantarları, artropodlar ve artropod kaynaklı virüsler.

MED103 - Hücre (4 + 1) 0

Hücrelerin kökeni ve evrim, temel hücre yapısı, hücre organelleri, yapıları ve fonksiyonları, ilaçların biyolojik memranlardan geçişi, ilaçların farmakokinetiği, aminoasitler, enzimler, karbohidratlar, mikrobiyolojiye giriş, bakteriler, funguslar, parazitler, akut inflamasyon, biyoistatistiksel yöntemler.

MED104 - Hareket (6 + 0) 0

Kaslar hakkında genel bilgiler, spinal sinirler, sistemik otoimmün hastalıklara yaklaşım, romatizmal hastalıklarda sistemik bulgular, yumuşak doku tümörleri, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, gut tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diğer antiinflamatuvar ilaçlar, fiziksel tıp ve rehabilitasyonda temel kavramlar.

MED105 - Büyüme ve Gelişme (5 + 1) 0

Hücrenin genetik yapısı, embriyolojik gelişim evreleri, fetal gelişim, fetal membranlar, plasenta ve çoğul gebelikler, embriyolojik gelişimin moleküler temelleri, doğum defektleri ve prenatal tanı, infertilite ve yardımlı üreme teknikleri; neoplasm, epidemiyoloji, kanserin moleküler temelleri, onkojenik virüsler, olasılık, kuramsal dağılımlar.

MED106 - Halk Sağlığı (4 + 1) 0

Halk sağlığına giriş, sağlık ve hastalık kavramları, gelişmiş ülkelerde halk sağlığı, gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı, küreselleşme ve sağlık, sağlığın bileşenleri, sosyoekonomik farklılıklar ve halk sağlığı, gıda ve su güvenliği, çevre sağlığı ve denetimi, sağlık hizmetlerine erişim, insan hakları ve sağlık.

MED122 - Araştırma Projesi I (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED192 - Hücreden Sistemlere (0 + 0) 45

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bilim nedir?; Tıp nedir?; Hekimlik andı; Medicana Hastanesi kliniklerine ziyaret; Tıpta profesyonellik; Türkiye?de klinik etik destek hizmetleri; Tıbbi etik için probleme dayalı öğrenme; Temel tıbbi beceriler; Temel iletişim becerileri. Temel hücre yapısı, DNA ve RNA yapısı,

MED201 - İmmün Sistem (5 + 2) 0

İmmünolojiye giriş; hücresel immün yanıt; humoral immün yanıt; mikroorganizmalara karşı immün yanıt; immün tolerans ve otoimmünite; tümör immünolojisi; transplantasyon immünolojisi; otakoidlerin farmakolojisi; antibiyotik kullanımının temel ilkeleri; kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.

MED202 - Kardiyovasküler Sistem (6 + 2) 0

Lenfoid sistem; timus; kalp ve perikardiyum anatomisi; mediastinum; diafragma; dolaşım sisteminin büyük damarları; vücut sıvıları; kanın bileşenleri; plazma ve plazma proteinleri; hemapoez ve regülasyonu; trombositler; hemostatik mekanizmalar; kalp kası fizyolojisi; kalp siklusu; kalpteki uyarı-ileti sistemleri; elektrokardiyogram; hipertansif kalp hastalığı; konjenital kalp hastalığı.

MED203 - Nörobilimin Temelleri (5 + 2) 0

Merkezi sinir sistemi; medulla spinalis: genel topografi ve iç yapısı; merkezi sinir sistemi: afferent yollar, efferent yollar; medulla oblongata; pons; mezensefalon; serebellum; kraniyal sinirler; sempatik ve parasempatik sinir sistemleri; talamus; hipotalamus; merkezi sinir sitemi organlarının ince yapısı ve gelişimleri; hipofiz anatomisi, histolojisi ve gelişimi; epitalamus, subtalamus.

MED204 - Solunum Sistemi (5 + 2) 0

Burun ve ilişkili yapıların anatomisi; farinks; larinks; trake ve akciğerlerin anatomisi; boynun ön ve lateral bölgeleri; boyun kökü; klinik anatomi; solunum sisteminin fonksiyonel organizasyonu; pulmoner ve alveolar ventilasyon; solunumun mekaniği; transport ve perfüzyon dinamikleri; akciğerin ventilasyon-perfüzyon özellikleri; solunumun regülasyonu; egzersizde solunum uyumu.

MED208 - Araştırma Projesi II (1 + 1) 2

Araştırma verilerinin toplanması; elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED292 - Sistemlerden İnsan Vücuduna (0 + 0) 45

Anatomiye giriş, immün sistem hücre ve organlarının gelişimi, bağışıklık hücrelerinin genel özellikleri ve işlevleri, doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık tepkisi, mikroorganizmalara karşı bağışıklık tepkisi, aşırı duyarlılık, otoimmünite, immün yetmezlik, immün modülasyon, otokoidler, antibiyotik kullanımı ve direnç mekanizmaları , kanser etiyolojisi ve kanser gelişiminin temel mekanizmaları.

MED301 - Sindirim Sistemi (6 + 1) 0

Sindirim kanalı organlarının anatomisi ve histolojisi; sindirim sistemi organlarının gelişimi; karaciğer ve pankreasın salgısı ve salgılamanın düzenlenmesi; sindirim sisteminde enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar; sindirim sistemi sorunu olan hastaya yaklaşım; sindirim sistemi hastalıklarında tanı yöntemleri; gastrointestinal sistem kanamaları.

MED302 - Yaşamın Erken Yılları (4 + 1) 0

Türkiye'de bebek ve çocuk sağlığı; çocuk hakları; çocukta genel ve soruna yönelik öykü alma; normal pediatrik vital bulgular; gebelik; doğum; perinatal risk faktörleri; yenidoğan; büyüme; gelişme; davranış; çocukluk çağı aşı programı; çocukluk çağındaki akut ve sık görülen hastalıklar; pediatrik farmakoloji

MED303 - Ürogenital Sistem (5 + 1) 0

Üriner sistem organlarının yerleşimleri; üriner sistemin gelişimi; klirens; elektrolit dengesi; diüretikler; üriner sistemin tümörleri ve tümör dışı hastalıkları; genital sistemin tümörleri ve tümör dışı hastalıkları.

MED304 - Erişkin Sağlığı (6 + 1) 0

Sağlık ve hastalığın sosyal ve davranışsal özellikleri; sağlıklı beslenme; erişkinde obezite; sigara içiciliği ve sigarayı bırakmak için danışmanlık; erişkinler için koruyucu hizmetler; periyodik sağlık muayeneleri; yaşlanma mekanizmaları ve yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler; kapsamlı geriatrik

MED305 - Endokrin Sistem (4 + 1) 0

Tiroit, paratiroit ve suprarenal bezlerin anatomisi, histolojisi ve gelişimleri; klinik anatomi; tiroit hormonları ve etki mekanizmaları; tiroid hastalıklarının biyokimyası; tiroid bezi işlevsel bozuklukları ve tiroidit; tiroid neoplazileri; hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları; parathormon, vitamin D, kalsitonin, kalsiyum-fosfat homeostazı; sürrenal korteks hormonları.

MED306 - Klinikle Tanışma (4 + 0) 0

Hasta karşılama; onam alma; anamnez alma; baş ve boyun muayenesi; solunum sistemi muayenesi; dolaşım sistemi muayenesi; nörolojik muayene, endokrin sistem muayenesi, sindirim sistemi muayenesi, ürogenital sistem muayenesi, deri muayenesi, psikiyatrik hastanın muayenesi.

MED321 - Araştırma Projesi III (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED322 - Araştırma Projesi IV (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED392 - Sağlık, Patolojiler ve Hastalıklar (15 + 1) 46

Sindirim sistemi; klinikle tanışma; ürogenital sistem; yaşamın erken yılları; immün sistem; erişkin sağlığı.

MED401 - İç Hastalıkları I (18 + 18) 10

Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemlerinin fonksiyonel ve enflamatuar hastalıkları, kanserleri; bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED402 - Genel Cerrahi I (18 + 18) 10

Abdominal ve endokrin organlar ve ilgili sistemlerin cerrahi hastalıkları, yara iyileşmesi, sıvı?elektrolit ve asit?baz dengesi, asepsi-antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon; IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapma, nazogastrik sonda uygulama, idrar sondası yerleştirme, yüzeyel sütür atma becerileri.

MED403 - İç Hastalıkları II (18 + 18) 10

Nefrolojik, endokrinolojik, romatolojik, immünolojik ve allerjik hastalıklar; ilgili sistemlerin kanserleri, bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED404 - Nöroloji I (2 + 1) 3

Klinik nöroanotomi, santral ve periferik sinir sisteminin hastalıkları, bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED405 - Acil Tıp I (2 + 1) 3

Acil hastaya yaklaşım ve triaj, kardiyopulmoner arrest, çevresel yaralanmalar, zehirlenmeler, kas-iskelet sistemi, omurga ve omurilik travması, çoklu sistem travması, şok, patent hava yolunun açılması, temel yaşam desteği, ileri kardiyak yaşam desteği, defibrilasyon.

MED406 - Adli Tıp (18 + 18) 2

Hekimin yasal sorumlulukları, ölüm, adli otopsi, adli toksikoloji, ateşli silah yaraları, kimliklendirme, çocuk istismarı, bilirkişilik ve tıbbi uygulama hataları, adli psikiyatri, cinsel suçlar, adli DNA ? biyolojik örnek toplanması ve analizleri, madde ile ilişkili bozukluklar, mobbing, maluliyet raporları, adli osteoloji, adli rapor.

MED407 - Göğüs Hastalıkları I (18 + 18) 3

Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik obstruktif akciğer hastalığı, bronşiektazi, obstrüktif uyku apne sendromu, tüberküloz, astım, pulmoner emboli, akciğer kanseri, plevra ve interstisyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz, mesleksel akciğer hastalıkları, solunum yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, kronik kor pulmonale, toksik gaz inhalasyonları.

MED408 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I (18 + 18) 3

Sistemik ve lokal enfeksiyonlar, anamnez ve fizik muayene; poliklinikte ön tanı koyma ve tanıya yönelik testleri seçme, laboratuvar test sonuçlarını yorumlama ve ayırıcı tanı; antimikrobiyal kemoterapi.

MED409 - Psikiyatri I (18 + 18) 5

Depresyon; ergenlik dönemi psikopatolojileri: kimlik ve davranım bozukluğu; yeme bozuklukları: cinsel işlev bozuklukları: bipolar bozukluk: şizofreni, paranoid bozukluk ve diğer psikotik bozukluklar: anksiyete bozuklukları: somatoform bozukluklar ve ağrı: madde kullanımı ve bağımlılığı: deliryum, adli psikiyatri:demanslar; kişilik bozuklukları.

MED410 - Kardiyoloji (2 + 1) 5

Semptomlar, anamnez, fizik muayene, tanı yöntemleri, kardiyopulmoner by-pass, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, koroner arter hastalığı, endokardit, kapak hastalıkları, perikardiyal hastalıklar, aritmi, anevrizma, kalp yetmezliği, miyokardit, kardiyomiyopati, tromboz, hipertansiyon, kardiyopulmoner resustasyon.

MED501 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları I (20 + 10) 15

Çocuk hastada anamnez alma, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı, çocukluk döneminde büyüme ve takip, büyüme ve gelişme geriliği, aşılama takvimi, çocukluk çağı kanserleri, lenfadenopati olgularına yaklaşım, siyanotik bebek, çocukta solunum güçlüğü, dehidrasyon, oral sıvı elektrolit tedavisi, hematolojik problemler, prematür bebek, konjenital metabolizma hastalıkları, romatoloji.

MED502 - Dermatoloji I (15 + 13) 4

Derinin yapısı fonksiyonları ve elementer lezyonları; derinin sık görülen bakteriyel, viral, parazitik, fungal hastalıkları; derinin sık görülen benign ve malign hastalıkları; derinin alerjik hastalıkları; derinin büllöz hastalıkları; derinin papüller ve skuamöz lezyonları; dermatolojik aciller ve tedavi prensipleri; seksüel yolla bulaşan hastalıklar; psöriasis; Behçet hastalığı; alopesi.

MED503 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon I (17 + 11) 4

Hipoksi, hipoksemi ve oksijen tedavisi; kardiyopulmoner resusitasyon; travmalı hastada ilk yardım ve ileri yaşam desteği; akut ve kronik ağrının nörofizyolojisi; genel anestezikler; beyin ölümü tanı kriterleri ve donör bakımı; lokal anestezikler ve toksisitesi; sepsis; akut solunum yetmezliği; suda boğulma, vurgun, elektrik çarpması ve donma; asit?baz dengesi; şok fizyopatolojisi; algoloji.

MED504 - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I (15 + 13) 4

Artritler ve ayırıcı tanısı; spondiloarthropatiler; ankilozan spondilit; romatoid artrit ve tedavi yaklaşımları; sırt ağrısı; fibromyalji; myofascial ağrılar; osteoartritler; medulla spinalis hasarlı olgularda rehabilitasyon; eklem ağrısı ve ayırıcı tanı; omurganın klinik anatomisi; boyun ağrısı; bel ağrısı; yaşlı hastalarda ağrı tipleri ve tedavi prensipleri.

MED505 - Kadın Hastalıkları ve Doğum I (20 + 15) 11

Menstrüel siklus bozuklukları, gebelik ve postpartum kanamalar, puerperum ve puerperal enfeksiyonlar, prenatal tanı, çoğul gebelikler, gebelikte Rh uyuşmazlığı, gebelik ve hipertansiyon, preeklampsi ve eklampsi, doğum sırasında geliş anomalileri, doğum yöntemleri, ektopik gebelikler, diabet ve gebelik, gebelikte ilaçlar ve toksik maddeler, genital organ kanserleri.

MED506 - Göz Hastalıkları I (15 + 15) 4

Bleferopitozis ve göz yaşarmasının ayırıcı tanısı; gözün acil hastalıkları ve tedavi yöntemleri; üveitler ve konjunktivitler; kırma kusurları, keratit ve katarakt; retinanın tıbbi ve cerrahi hastalıkları; glokom; pediatrik oftalmoloji ve şaşılık; nörooftalmoloji; oftalmoloji muayenesi; poliklinik ve ameliyathanede pratik uygulamalar.

MED508 - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I (15 + 13) 4

Kulak, burun, boğaz hastalıklarında tanı yöntemleri; burun ile ilgili patolojiler ve epistaksis; paranazal sinüs hastalıkları; tükürük bezlerinin hastalıkları ve tümörleri; farenks hastalıkları ve tümörleri; oral kavite hastalıkları ve tümörleri; larenks hastalıkları ve tümörleri; dış kulak ve orta kulak hastalıkları; iç kulak hastalıkları; fasial paralizi; horlama ve uyku apnesi; kulak, burun, boğaz acilleri ve travmatoloji.

MED510 - Ortopedi ve Travmatoloji I (15 + 13) 4

Travmaya genel yaklaşım; kırık iyileşmesi; kırık komplikasyonları; dislokasyonlar; omurga deformiteleri; dejeneratif eklem hastalıkları; üst ve alt ekstremite konjenital anomalileri; kalça ekleminin gelişimsel displazileri; kemik tümörleri; diz ve ayak eklemleri patolojileri; diz eklemi ve menisküsler; osteoporoz; omuz patolojileri.

MED512 - Üroloji I (20 + 15) 4

Üriner sistemin taş hastalıkları, genital ve üriner sistem travması olan hastaya yaklaşım ve tedavi prensipleri, prostatın benign ve malign hastalıkları, erkek infertilitesi, erektil disfonksiyon, hematüri nedenleri ve tedavisi, mesanenin benign ve malign hastalıkları, benign prostat hipertrofisi, böbrek tümörleri, scrotum ile ilgili patolojiler, testis tümörleri, ürogenital anomaliler.

MED514 - Klinik Farmakoloji (15 + 13) 4

Kişisel ilaç kavramı; sık rastlanılan hastalıklarda etkili ilaçlar; endikayonlara yönelik ilaç seçimi; ilaçların etkinlik, güvenlik, uygunluk ve maliyet bakımından değerlendirilmesi; ilaç etkileşimleri; tam ve doğru reçete yazma.

MED609 - Genel Cerrahi II (0 + 5) 5

Kanama-transfüzyon; sıvı-elektrolit/asit-baz dengesi bozuklukları; gastrointestinal aciller; damar hastalıkları; travma; özofagus-mide-bağırsak hastalıkları ve tümörleri; karaciğer-safra-pankreas hastalıkları ve tümörleri; cerrahi endokrinoloji hastalıkları; meme hastalıkları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve tümörleri.

MED610 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II (0 + 5) 5

Büyümenin değerlendirilmesi; çocukluk aşıları; çocuklarda solunum sistemi hastalıkları; çocuklarda üriner hastalıklar; çocuklarda gastrointestinal hastalıklar; çocuklarda nörolojik bozukluklar; çocuklarda endokrin hastalıklar; çocuklarda romatolojik hastalıklar; çocukluk çağında kardiyovasküler hastalıklar; çocukluk çağı onkolojik hastalıkları.

MED611 - Kadın Hastalıkları ve Doğum II (0 + 5) 5

Jinekolojik-obstetrik tanı yöntemleri; puberte bozuklukları; menstrüel bozukluklar; normal gebelik takibi; TORCH; gebelik komplikasyonları; gebelikte sistemik hastalıklar; obstetrik ve jinekolojik aciller; doğum; puerperal komplikasyonlar; infertilite; cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar; menopoz; genital organların premalign-malign hastalıkları.

MED612 - Psikiyatri II (0 + 5) 5

Duygudurum ve anksiyete bozuklukları; depresyon; antidepresanlar; somatizasyon ve somatoform bozukluklar; yeme bozuklukları; uyku bozuklukları; cinsel işlev bozuklukları; kişilik bozuklukları; psikotik bozukluklar; şizofreni; antipsikotikler; psikiyatrik aciller; deliryum; disosiyatif bozukluklar; alkol ve madde bağımlılığı; etik-yasal sorunlar.

MED613 - Nöroloji II (0 + 5) 5

Nörolojik hastalıklarda tanı yöntemleri; bilinç bozuklukları; konvülziyonlar; baş dönmesi; serebrovasküler hastalıklar; demans; hareket bozuklukları; baş ağrısı; spinal kord hastalıkları; travma; santral sinir sistemi enfeksiyonları; demiyelinizan hastalıklar; periferik nöropatiler; sinir kas kavşağı hastalıkları; kas hastalıkları.

MED614 - Acil Tıp III (0 + 5) 5

Şok; anafilaksi; asit-baz/sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları; kardiyovasküler aciller; akut solunum sistemi hastalıkları; kardiyopulmoner resüsitasyon; inme; endokrinolojik aciller; hematolojik ve onkolojik aciller; akut gastrointestinal hastalıklar; akut üriner hastalıklar; sepsis; travma; yaralanmalar; sokmalar-ısırmalar; zehirlenmeler.

MED615 - Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği (0 + 5) 5

Normal gebelik takibi; bebek ve çocuk izlemi; aşılama; aile planlaması; sık karşılaşılan çocukluk çağı ve erişkin hastalıkları; kanser hastalıklarından korunma ve erken tanı; sağlık hizmetleri organizasyonu; çalışan sağlığı ve güvenliği; bulaşıcı hastalıklar; göç; afetler; sağlık göstergeleri; sağlık hizmeti gereksinimlerinin belirlenmesi.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

MED411 - Radyasyon Onkolojisi (18 + 18) 3

Radyoterapi fiziği ve radyobiyoloji, merkezi sinir sistemi tümörleri, solunum ve dolaşım sistemleri tümörleri, gastrointestinal sistem tümörleri, genital ve üriner sistem tümörleri, lenfomalar, meme kanseri, pediatrik tümörler, baş ve boyun bölgeleri tümörleri, sarkomlar.

MED412 - Radyoloji (2 + 1) 3

Radyografik görüntüleme ve değerlendirmeler, ultrasonografik incelemeler, Doppler ultrasonografi, obstetrik ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, mammografi, DSA anjiografi, pediatrik radyoloji, MR görüntüleme.

MED413 - Nükleer Tıp (18 + 18) 3

Nükleer tıpta güncel tanısal uygulamalar ve endikasyonları, nükleer tıpta hasta hazırlama ve hasta takibi, nükleer tıpta sık uygulanan tedavi protokolleri, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği.

MED414 - Klinik Biyokimya (18 + 18) 3

Klinik biyokimya laboratuvarının teşhis, tedavi ve hasta takibindeki önemi, laboratuvar organizasyonu, biyogüvenlik, laboratuvar testlerinin seçimi ve örnek alımı, örneklerin transferi ve saklanması, örneklerin reddedilme kriterleri, analiz yöntemleri, analiz sonrası değerlendirmeler, referans aralıkların saptanması, iletişim ve ekip çalışması. 

MED601 - Kardiyoloji II (0 + 5) 5

Kardiyovasküler hastalıklara yaklaşım; kardiyovasküler sistem muayenesi; kardiyolojide tanı yöntemleri; kapak hastalıkları; konjenital kalp hastalıkları; aritmiler; iskemik kalp hastalıkları; kalp yetmezliği; kardiyomiyopatiler, miyokardit; perikard hastalıkları; hipertansiyon; kardiyak aciller; kardiyopulmoner resusitasyon.

MED602 - Nefroloji (0 + 5) 5

Akut böbrek hasarı; kronik böbrek hastalığı; glomeruler hastalıklar; tubulointersitisyel hastalıklar; Bböbreğin kistik hastalıkları; renal vasküler hastalıklar; nefrolitiyazis ve obstrüktif nefropati; asit-baz dengesi bozuklukları ve tedavisi; sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları ve tedavisi; hemodiyaliz ve periton diyalizi; renal transplantasyon.

MED603 - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (0 + 5) 5

Hipofiz hastalıkları; tiroid hastalıkları; sürrenal bez bozuklukları; diyabetes mellitus; obezite; metabolik sendrom; lipit metabolizması bozuklukları; cinsel gelişim bozuklukları; menstrüel bozukluklar; hirsutismus; kemik ve mineral metabolizması bozuklukları; osteoporoz; paratiroid bezi bozuklukları; endokrin aciller.

MED604 - Romatoloji (0 + 5) 5

Otoimmun hastalıklara yaklaşım; erişkinde immün yetmezlikler; artritler; romatoid artrit; spondiloartropatiler; vaskülitler; kollajen doku hastalıkları; osteoartrit; osteoporoz; osteonekroz.

MED605 - Göğüs Hastalıkları II (0 + 5) 5

Göğüs hastalıklarında hastaya yaklaşım; solunum fonksiyon testleri; hipoksi; tütün kullanımı; astım; KOAH; broşiektazi; kistik fibrozis; akut solunum yetmezliği; interstisyel akciğer hastalıkları; alt solunum yolu enfeksiyonları; tüberküloz; mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları; akciğer kanseri; plevra hastalıkları; uyku apnesi.

MED606 - Gastroenteroloji (0 + 5) 5

Gastroenterolojide tanısal metodlar; özofagus hastalıkları; mide hastalıkları; akut ve kronik bağırsak hastalıkları; malnutrisyon; enteral ve parenteral beslenme; akut ve kronik karaciğer hastalıkları; siroz; safra kesesi ve safra yolları hastalıkları; akut ve kronik pankreas hastalıkları; gastroenterolojik aciller.

MED607 - Hematoloji (0 + 5) 5

Anemiye yaklaşım; periferik kan yaymasının değerlendirilmesi; kemik iliği yetmezliği; aplastik anemi ve miyelodisplazi; miyeloproliferatif hastalıklar; lösemiler; lenfomalar; plazma hücre bozuklukları; hematolojik aciller; kemik iliği aspirasyonu; transfüzyon; hematopoetik kök hücre nakli; kanama ve pıhtılaşma bozuklukları.

MED608 - Onkoloji (0 + 5) 5

Kanserden korunma-erken tanı; akciğer kanseri; meme kanseri; gastrointestinal kanserler; üriner sistem kanserleri; erkek genital sistem kanserleri; jinekolojik kanserler; kemik-yumuşak doku tümörleri; deri tümörleri; baş-boyun tümörleri; sinir sistemi tümörleri; paraneoplastik sendromlar; kanser hastalarında enfeksiyon ve onkolojik aciller.