ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MED-AE3FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 2

MED-AE3SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 2

MED-AE4SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 3

MED-AE5FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 2

MED-AE5SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

MED-AE6FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

MED-AE6FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MED-AE6SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

MED-AE6SP2 - Alan Seçmelii (0 + 0) 5

MED-AE6SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MED-GE1SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

MED-GE2FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

MED-GE2SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

MED101 - Tıbba Giriş (3 + 1) 0

Bilim nedir; tıp nedir; hekimlik andı; Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye'de klinik etik destek hizmetleri; tıpta profesyonellik; Hastane kliniklerine ziyaret; tıbbi etik için probleme dayalı öğrenme; temel tıbbi beceriler; temel iletişim becerileri.

MED102 - Dokular ve İskelet Sistemi (4 + 0) 0

Anatomiye giriş, epitel dokusunun genel özellikleri, epitel dokusunun gelişimi, kemik ve kıkırdak dokusunun histolojisi ve embriyolojisi, eklemler ve kırık iyileşmesi, derinin histoloji ve embriyolojisi, kemik dokusu ve bağ dokusu biyokimyası, deri ve doku parazit ve mantarları, artropodlar ve artropod kaynaklı virüsler.

MED103 - Hücre (4 + 1) 0

Hücrelerin kökeni ve evrim, temel hücre yapısı, hücre organelleri, yapıları ve fonksiyonları, ilaçların biyolojik memranlardan geçişi, ilaçların farmakokinetiği, aminoasitler, enzimler, karbohidratlar, mikrobiyolojiye giriş, bakteriler, funguslar, parazitler, akut inflamasyon, biyoistatistiksel yöntemler.

MED104 - Hareket (6 + 0) 0

Kaslar hakkında genel bilgiler, spinal sinirler, sistemik otoimmün hastalıklara yaklaşım, romatizmal hastalıklarda sistemik bulgular, yumuşak doku tümörleri, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, gut tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diğer antiinflamatuvar ilaçlar, fiziksel tıp ve rehabilitasyonda temel kavramlar.

MED105 - Büyüme ve Gelişme (5 + 1) 0

Hücrenin genetik yapısı, embriyolojik gelişim evreleri, fetal gelişim, fetal membranlar, plasenta ve çoğul gebelikler, embriyolojik gelişimin moleküler temelleri, doğum defektleri ve prenatal tanı, infertilite ve yardımlı üreme teknikleri; neoplasm, epidemiyoloji, kanserin moleküler temelleri, onkojenik virüsler, olasılık, kuramsal dağılımlar.

MED106 - Halk Sağlığı (4 + 1) 0

Halk sağlığına giriş, sağlık ve hastalık kavramları, gelişmiş ülkelerde halk sağlığı, gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı, küreselleşme ve sağlık, sağlığın bileşenleri, sosyoekonomik farklılıklar ve halk sağlığı, gıda ve su güvenliği, çevre sağlığı ve denetimi, sağlık hizmetlerine erişim, insan hakları ve sağlık.

MED122 - Araştırma Projesi I (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED192 - Hücreden Sistemlere (0 + 0) 45

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bilim nedir?; Tıp nedir?; Hekimlik andı; Medicana Hastanesi kliniklerine ziyaret; Tıpta profesyonellik; Türkiye?de klinik etik destek hizmetleri; Tıbbi etik için probleme dayalı öğrenme; Temel tıbbi beceriler; Temel iletişim becerileri. Temel hücre yapısı, DNA ve RNA yapısı,

MED201 - İmmün Sistem (5 + 2) 0

İmmünolojiye giriş; hücresel immün yanıt; humoral immün yanıt; mikroorganizmalara karşı immün yanıt; immün tolerans ve otoimmünite; tümör immünolojisi; transplantasyon immünolojisi; otakoidlerin farmakolojisi; antibiyotik kullanımının temel ilkeleri; kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.

MED202 - Kardiyovasküler Sistem (6 + 2) 0

Lenfoid sistem; timus; kalp ve perikardiyum anatomisi; mediastinum; diafragma; dolaşım sisteminin büyük damarları; vücut sıvıları; kanın bileşenleri; plazma ve plazma proteinleri; hemapoez ve regülasyonu; trombositler; hemostatik mekanizmalar; kalp kası fizyolojisi; kalp siklusu; kalpteki uyarı-ileti sistemleri; elektrokardiyogram; hipertansif kalp hastalığı; konjenital kalp hastalığı.

MED203 - Nörobilimin Temelleri (5 + 2) 0

Merkezi sinir sistemi; medulla spinalis: genel topografi ve iç yapısı; merkezi sinir sistemi: afferent yollar, efferent yollar; medulla oblongata; pons; mezensefalon; serebellum; kraniyal sinirler; sempatik ve parasempatik sinir sistemleri; talamus; hipotalamus; merkezi sinir sitemi organlarının ince yapısı ve gelişimleri; hipofiz anatomisi, histolojisi ve gelişimi; epitalamus, subtalamus.

MED204 - Solunum Sistemi (5 + 2) 0

Burun ve ilişkili yapıların anatomisi; farinks; larinks; trake ve akciğerlerin anatomisi; boynun ön ve lateral bölgeleri; boyun kökü; klinik anatomi; solunum sisteminin fonksiyonel organizasyonu; pulmoner ve alveolar ventilasyon; solunumun mekaniği; transport ve perfüzyon dinamikleri; akciğerin ventilasyon-perfüzyon özellikleri; solunumun regülasyonu; egzersizde solunum uyumu.

MED208 - Araştırma Projesi II (1 + 1) 2

Araştırma verilerinin toplanması; elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED292 - Sistemlerden İnsan Vücuduna (0 + 0) 45

Anatomiye giriş, immün sistem hücre ve organlarının gelişimi, bağışıklık hücrelerinin genel özellikleri ve işlevleri, doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık tepkisi, mikroorganizmalara karşı bağışıklık tepkisi, aşırı duyarlılık, otoimmünite, immün yetmezlik, immün modülasyon, otokoidler, antibiyotik kullanımı ve direnç mekanizmaları , kanser etiyolojisi ve kanser gelişiminin temel mekanizmaları.

MED301 - Sindirim Sistemi (6 + 1) 0

Sindirim kanalı organlarının anatomisi ve histolojisi; sindirim sistemi organlarının gelişimi; karaciğer ve pankreasın salgısı ve salgılamanın düzenlenmesi; sindirim sisteminde enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar; sindirim sistemi sorunu olan hastaya yaklaşım; sindirim sistemi hastalıklarında tanı yöntemleri; gastrointestinal sistem kanamaları.

MED302 - Yaşamın Erken Yılları (4 + 1) 0

Türkiye'de bebek ve çocuk sağlığı; çocuk hakları; çocukta genel ve soruna yönelik öykü alma; normal pediatrik vital bulgular; gebelik; doğum; perinatal risk faktörleri; yenidoğan; büyüme; gelişme; davranış; çocukluk çağı aşı programı; çocukluk çağındaki akut ve sık görülen hastalıklar; pediatrik farmakoloji

MED303 - Ürogenital Sistem (5 + 1) 0

Üriner sistem organlarının yerleşimleri; üriner sistemin gelişimi; klirens; elektrolit dengesi; diüretikler; üriner sistemin tümörleri ve tümör dışı hastalıkları; genital sistemin tümörleri ve tümör dışı hastalıkları.

MED304 - Erişkin Sağlığı (6 + 1) 0

Sağlık ve hastalığın sosyal ve davranışsal özellikleri; sağlıklı beslenme; erişkinde obezite; sigara içiciliği ve sigarayı bırakmak için danışmanlık; erişkinler için koruyucu hizmetler; periyodik sağlık muayeneleri; yaşlanma mekanizmaları ve yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler; kapsamlı geriatrik

MED305 - Endokrin Sistem (4 + 1) 0

Tiroit, paratiroit ve suprarenal bezlerin anatomisi, histolojisi ve gelişimleri; klinik anatomi; tiroit hormonları ve etki mekanizmaları; tiroid hastalıklarının biyokimyası; tiroid bezi işlevsel bozuklukları ve tiroidit; tiroid neoplazileri; hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları; parathormon, vitamin D, kalsitonin, kalsiyum-fosfat homeostazı; sürrenal korteks hormonları.

MED306 - Klinikle Tanışma (4 + 0) 0

Hasta karşılama; onam alma; anamnez alma; baş ve boyun muayenesi; solunum sistemi muayenesi; dolaşım sistemi muayenesi; nörolojik muayene, endokrin sistem muayenesi, sindirim sistemi muayenesi, ürogenital sistem muayenesi, deri muayenesi, psikiyatrik hastanın muayenesi.

MED321 - Araştırma Projesi III (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED322 - Araştırma Projesi IV (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED392 - Sağlık, Patolojiler ve Hastalıklar (15 + 1) 46

Sindirim sistemi; klinikle tanışma; ürogenital sistem; yaşamın erken yılları; immün sistem; erişkin sağlığı.

MED401 - İç Hastalıkları I (18 + 18) 10

Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemlerinin fonksiyonel ve enflamatuar hastalıkları, kanserleri; bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED402 - Genel Cerrahi I (18 + 18) 10

Abdominal ve endokrin organlar ve ilgili sistemlerin cerrahi hastalıkları, yara iyileşmesi, sıvı?elektrolit ve asit?baz dengesi, asepsi-antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon; IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapma, nazogastrik sonda uygulama, idrar sondası yerleştirme, yüzeyel sütür atma becerileri.

MED403 - İç Hastalıkları II (18 + 18) 10

Nefrolojik, endokrinolojik, romatolojik, immünolojik ve allerjik hastalıklar; ilgili sistemlerin kanserleri, bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED404 - Nöroloji I (2 + 1) 3

Klinik nöroanotomi, santral ve periferik sinir sisteminin hastalıkları, bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED405 - Acil Tıp I (2 + 1) 3

Acil hastaya yaklaşım ve triaj, kardiyopulmoner arrest, çevresel yaralanmalar, zehirlenmeler, kas-iskelet sistemi, omurga ve omurilik travması, çoklu sistem travması, şok, patent hava yolunun açılması, temel yaşam desteği, ileri kardiyak yaşam desteği, defibrilasyon.

MED406 - Adli Tıp (18 + 18) 2

Hekimin yasal sorumlulukları, ölüm, adli otopsi, adli toksikoloji, ateşli silah yaraları, kimliklendirme, çocuk istismarı, bilirkişilik ve tıbbi uygulama hataları, adli psikiyatri, cinsel suçlar, adli DNA ? biyolojik örnek toplanması ve analizleri, madde ile ilişkili bozukluklar, mobbing, maluliyet raporları, adli osteoloji, adli rapor.

MED407 - Göğüs Hastalıkları I (18 + 18) 3

Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik obstruktif akciğer hastalığı, bronşiektazi, obstrüktif uyku apne sendromu, tüberküloz, astım, pulmoner emboli, akciğer kanseri, plevra ve interstisyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz, mesleksel akciğer hastalıkları, solunum yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, kronik kor pulmonale, toksik gaz inhalasyonları.

MED408 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I (18 + 18) 3

Sistemik ve lokal enfeksiyonlar, anamnez ve fizik muayene; poliklinikte ön tanı koyma ve tanıya yönelik testleri seçme, laboratuvar test sonuçlarını yorumlama ve ayırıcı tanı; antimikrobiyal kemoterapi.

MED409 - Psikiyatri I (18 + 18) 5

Depresyon; ergenlik dönemi psikopatolojileri: kimlik ve davranım bozukluğu; yeme bozuklukları: cinsel işlev bozuklukları: bipolar bozukluk: şizofreni, paranoid bozukluk ve diğer psikotik bozukluklar: anksiyete bozuklukları: somatoform bozukluklar ve ağrı: madde kullanımı ve bağımlılığı: deliryum, adli psikiyatri:demanslar; kişilik bozuklukları.

MED410 - Kardiyoloji (2 + 1) 5

Semptomlar, anamnez, fizik muayene, tanı yöntemleri, kardiyopulmoner by-pass, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, koroner arter hastalığı, endokardit, kapak hastalıkları, perikardiyal hastalıklar, aritmi, anevrizma, kalp yetmezliği, miyokardit, kardiyomiyopati, tromboz, hipertansiyon, kardiyopulmoner resustasyon.

MED501 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları I (10 + 20) 11

Oryantasyon, çocuk hastada anamnez alma, propedötik, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı, yenidoğan, bebek fizik muayenesi, çocukluk döneminde büyüme ve takip, büyüme ve gelişme geriliği, aşılama takvimi, prematür bebek, konjenital, metabolizma hastalıkları, sık görülen infeksiyon hastalıkları, acil yaklaşım gerektiren durumlar

MED502 - Dermatoloji I (10 + 20) 3

Derinin yapısı fonksiyonları ve elementer lezyonları; derinin sık görülen bakteriyel, viral, parazitik, fungal hastalıkları; derinin sık görülen benign ve malign hastalıkları; derinin alerjik hastalıkları; derinin büllöz hastalıkları; derinin papüller ve skuamöz lezyonları; dermatolojik aciller ve tedavi prensipleri; seksüel yolla bulaşan hastalıklar; psöriasis; Behçet hastalığı; alopesi.

MED503 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon I (10 + 20) 3

Hipoksi, hipoksemi ve oksijen tedavisi; kardiyopulmoner resusitasyon; travmalı hastada ilk yardım ve ileri yaşam desteği; akut ve kronik ağrının nörofizyolojisi; genel anestezikler; beyin ölümü tanı kriterleri ve donör bakımı; lokal anestezikler ve toksisitesi; sepsis; akut solunum yetmezliği; suda boğulma, vurgun, elektrik çarpması ve donma; asit-baz dengesi; şok fizyopatolojisi; algoloji.

MED504 - Kadın Hastalıkları ve Doğum I (10 + 20) 15

Menstrüel siklus bozuklukları, gebelik ve postpartum kanamalar, puerperum ve puerperal enfeksiyonlar, prenatal tanı, çoğul gebelikler, gebelikte Rh uyuşmazlığı, gebelik ve hipertansiyon, preeklampsi ve eklampsi, doğum sırasında geliş anomalileri, doğum yöntemleri, ektopik gebelikler, diabet ve gebelik, gebelikte ilaçlar ve toksik maddeler, genital organ kanserleri., menapoz

MED505 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II (10 + 20) 11

Oryantasyon, çocuk hastada anamnez alma, propedötik, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı, yenidoğan, bebek fizik muayenesi, çocukluk döneminde büyüme ve takip, büyüme ve gelişme geriliği, aşılama takvimi, prematür bebek, konjenital, metabolizma hastalıkları, sık görülen infeksiyon hastalıkları, acil yaklaşım gerektiren durumlar

MED506 - Göz Hastalıkları I (10 + 20) 3

Bleferopitozis ve göz yaşarmasının ayırıcı tanısı; gözün acil hastalıkları ve tedavi yöntemleri; üveitler ve konjunktivitler; kırma kusurları, keratit ve katarakt; retinanın tıbbi ve cerrahi hastalıkları; glokom; pediatrik oftalmoloji ve şaşılık; nörooftalmoloji; oftalmoloji muayenesi; poliklinik ve ameliyathanede pratik uygulamalar.

MED508 - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I (10 + 20) 3

Kulak, burun, boğaz hastalıklarında tanı yöntemleri; burun ile ilgili patolojiler ve epistaksis; paranazal sinüs hastalıkları; tükürük bezlerinin hastalıkları ve tümörleri; farenks hastalıkları ve tümörleri; oral kavite hastalıkları ve tümörleri; larenks hastalıkları ve tümörleri; dış kulak ve orta kulak hastalıkları; iç kulak hastalıkları; fasial paralizi; horlama ve uyku apnesi; kulak, burun, boğaz acilleri ve travmatoloji.

MED510 - Ortopedi ve Travmatoloji I (10 + 20) 3

Travmaya genel yaklaşım; kırık iyileşmesi; kırık komplikasyonları; dislokasyonlar; omurga deformiteleri; dejeneratif eklem hastalıkları; üst ve alt ekstremite konjenital anomalileri; kalça ekleminin gelişimsel displazileri; kemik tümörleri; diz ve ayak eklemleri patolojileri; diz eklemi ve menisküsler; osteoporoz; omuz patolojileri.

MED512 - Üroloji I (10 + 20) 3

Üriner sistemin taş hastalıkları, genital ve üriner sistem travması olan hastaya yaklaşım ve tedavi prensipleri, prostatın benign ve malign hastalıkları, erkek infertilitesi, erektil disfonksiyon, hematüri nedenleri ve tedavisi, mesanenin benign ve malign hastalıkları, benign prostat hipertrofisi, böbrek tümörleri, scrotum ile ilgili patolojiler, testis tümörleri, ürogenital anomaliler.

MED609 - Genel Cerrahi II (0 + 5) 5

Kanama-transfüzyon; sıvı-elektrolit/asit-baz dengesi bozuklukları; gastrointestinal aciller; damar hastalıkları; travma; özofagus-mide-bağırsak hastalıkları ve tümörleri; karaciğer-safra-pankreas hastalıkları ve tümörleri; cerrahi endokrinoloji hastalıkları; meme hastalıkları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve tümörleri.

MED610 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları III (0 + 10) 10

Pediatrik staj rotasyonu sırasında, süpervizyon altındaki stajyerler pediatrik hastaların aktif bakımından sorumludur.Pediatri alanında Ulusal Temel Eğitim Programında belirtilen öğrenme hedefleri dahil olmak üzere temel çocuk hastalıklarının belirti ve bulguları, tanı ve tedavi esaslarını kapsar, ayakta değerlendirme, hasta başı vizit uygulamaları, yoğun bakım ziyareti, laboratuvar test sonuçlarının yorumlanması, seminer ve bölüm toplantılarına katılım, vardiya ve vaka tartışmalarını kapsar.

MED611 - Kadın Hastalıkları ve Doğum II (0 + 5) 5

Jinekolojik-obstetrik tanı yöntemleri; puberte bozuklukları; menstrüel bozukluklar; normal gebelik takibi; TORCH; gebelik komplikasyonları; gebelikte sistemik hastalıklar; obstetrik ve jinekolojik aciller; doğum; puerperal komplikasyonlar; infertilite; cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar; menopoz; genital organların premalign-malign hastalıkları.

MED612 - Psikiyatri II (0 + 5) 5

Duygudurum ve anksiyete bozuklukları; depresyon; antidepresanlar; somatizasyon ve somatoform bozukluklar; yeme bozuklukları; uyku bozuklukları; cinsel işlev bozuklukları; kişilik bozuklukları; psikotik bozukluklar; şizofreni; antipsikotikler; psikiyatrik aciller; deliryum; disosiyatif bozukluklar; alkol ve madde bağımlılığı; etik-yasal sorunlar.

MED613 - Nöroloji II (0 + 0) 5

Temel nörolojik hastalıkların semptomlarını ve belirtilerini, tanı ve tedavi prensiplerini, Temel Eğitim Programında belirtilen öğrenme hedeflerini kapsar. Yatak başı uygulamaları, yoğun bakım ziyareti, poliklinikler, bölüm toplantılarına katılım, vardiya, vaka tartışmalarını içerir.

MED614 - Acil Tıp II (0 + 10) 10

Acil Tıp Alanında Temel Eğitim Programında belirtilen öğrenme hedeflerini kapsayacak şekilde acil serviste sık görülen hastalıklara ilişkin temel bilgileri, yönetimi ve birinci basamak tedavi uygulamalarını kapsar.

MED615 - Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği (0 + 5) 5

Normal gebelik takibi; bebek ve çocuk izlemi; aşılama; aile planlaması; sık karşılaşılan çocukluk çağı ve erişkin hastalıkları; kanser hastalıklarından korunma ve erken tanı; sağlık hizmetleri organizasyonu; çalışan sağlığı ve güvenliği; bulaşıcı hastalıklar; göç; afetler; sağlık göstergeleri; sağlık hizmeti gereksinimlerinin belirlenmesi.

MED630 - İç Hastalıkları III (0 + 5) 5

İç Hastalıkları alanında Ulusal Temel Eğitim Programında belirtilen öğrenme hedefleri dahil olmak üzere temel hastalıkların belirti ve bulguları, tanı ve tedavi esaslarını kapsar. Ayakta değerlendirme, hasta başı vizit uygulamaları, yoğun bakım viziti, laboratuvar tetkik sonuçlarının yorumlanması, seminer ve bölüm toplantılarına katılım, vardiya, vaka tartışmalarını kapsar. Hastanın anamnezini alır, şikayetleri hakkında detaylı sorgulama yapar ve tüm süreç boyunca gerekli iletişim tekniklerini

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 4

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

ART202 - Karikatür (3 + 0) 4

Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi (3 + 0) 4

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi (3 + 0) 4

1900`lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans`ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı (3 + 0) 4

İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi (3 + 0) 4

Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, doğuşu, Avrupa ve Türkiye`ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART225 - Klasik Gitara Giriş (3 + 0) 4

Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

ART226 - Dünya Müzik Kültürleri (3 + 0) 4

Dünyanın belli başlı bölgelerindeki müziklerin özellikleri ve bu özellikleri kazandıran coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında ele alınması.

ART227 - Opera Tarihi (3 + 0) 5

Belli başlı operaların bestecilerinin müzik yazım dilindeki benzer ve farklı özellikleri; operaların coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında yazılış amacı.

ART228 - İş Hayatında Müzik (3 + 0) 5

Müzik yoluyla iş hayatında verimliliğin yükseltilmesi

ART235 - Çok Sesli Koro (3 + 0) 4

Doğru soluk alma, doğru ses üretme ve yayma becerisi kazandırmanın yanı sıra koro çalışmaları aracılığı ile senkronize seslendirme alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.

ART251 - Sulu Boya Resim (3 + 0) 4

Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniğini uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme (3 + 0) 4

Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART260 - Kısa Film (3 + 0) 4

Kısa bir film yapmak için gerekli senaryo yazımı, çekim planı, bütçe, aksesuar, kostüm ve yönetmenlikler.

ART261 - Senaryo Yazarlığı (3 + 0) 4

Film senaryosu ve senaryo kuramları; özgün ya da uyarlama bir öykünün sinopsis tretman ve senaryo haline getirilmesi.

ART262 - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (3 + 0) 4

Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

ART263 - Diksiyon (3 + 0) 4

Türkçeyi güzel ve etkili konuşmak, hitabet teknikleri, beden dili, topluluk önünde konuşma; özgüvenin geliştirilmesi, iletişiminin kuvvetlendirilmesi.

ART264 - İç Mekan Heykel Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi.

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

ART266 - Takı Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi; takı tezgahı ve tezgahta çalışma koşulları; el aletleri; basit modelleme teknikleri ile üretim; kesim ve tesviye teknikleri, montaj ve patinaj işlemleri;

ART267 - Tiyatro (3 + 0) 4

Oyun sahneleme, oyun yazma, inceleme, dramaturgi, oyunculuk, sahne tasarımı, oyun yönetme.

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

ART271 - Yaratıcı Drama (3 + 0) 4

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar, rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

ART280 - Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler (3 + 0) 4

Sanat eseri ve koruma hakkında genel ilke ve kabuller, eser koruma yöntemleri ve bu süreçte kullanılan malzeme ve teknikler.

ART281 - Sanatın Şifası (1 + 2) 4

Kişinin sanat aracılığı ile kendi içsel yolculuğuna çıkması, sanat ve şifa teknikleri ile (nefes, meditasyon vb.) özdeki iç sanatçı ile tanışma; hareket, beden perküsyonu, müzik, masal, görsel sanatlar (fotoğraf, kolaj, sezgisel çizim, meditatif boyama, kil, vb.) aracılığıyla en uygun sanatsal alanın keşfi.

ART282 - Şan, Solfej, Korrepetisyon (3 + 3) 4

Nefes, diyafram ve sesi doğru kullanma teknikleri, profesyonel şarkı söyleme eğitimi, müzik kulağını geliştirici egzersizler, teorik nota bilgisi ve ritim öğrenme, dikte (duyulan ses ya da müziği nota ve ritim şeklinde yazıya dökebilme), müzik kulağını geliştirici egzersizler, piyano eşlikli birlikte çalma ve çalışma.

ART283 - Bahçe ve Peyzaj Sanatı (3 + 0) 4

Başlangıcından günümüze kadar tarihi bir perspektif içinde bahçe ve peyzaj sanatı.

ART284 - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (3 + 0) 4

Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

ART285 - Yenilikçi Görsel Anlatı (3 + 0) 4

Görsel anlatım süreçlerinin seçilen örnek eserler aracılığı ile irdelenmesi; belirlenen bir görsel anlatım türüne yönelik araştırma raporunun hazırlanması; görsellerin ve/veya görsel anlatımın düşünme, karar verme, kişisel ifade ve iletişimdeki etkinliğine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme; yenilikçi yaklaşımların görsel anlatı uygulamalarına etki

ART286 - Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri (3 + 0) 4

Eser onarımı hakkında genel ilke ve kabuller, farklı modern malzemeler üzerinden basit onarım uygulamaları.

ART287 - Eşli Danslar (3 + 0) 4

Temel müzik ve ritm eğitimi, beden farkındalığı, hareket, koordinasyon, jest, mimik ve eşli uyum eğitimine yönelik uygulamalar.

ART288 - Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı (3 + 0) 4

Düşünce ve görüşleri en iyi, en etkili ve en doğru bir biçimde ifade etme, etkili konuşma ve toplulukları ikna etme.

ART289 - Mozaik Sanatı (3 + 0) 4

Yüzyıllardır bir bezeme ögesi olarak kullanılan mozaik sanatı ve mozaik yapım teknikleri; farklı malzemeler ile mozaik uygulamaları.

ART290 - Müze ve Müzecilik (3 + 0) 4

Batı'da, Osmanlı ve Türkiye'de müzeciliğin gelişmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, müze ziyaretleri; müzede eser araştırmaları.

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık (3 + 0) 4

Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

ART294 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.

ART295 - Türk Sanat Müziği (3 + 0) 4

Geleneksel, klasik ve modern dönem Klasik Türk Müziği nazariyatı ve icra teknikleri

ART296 - Sergileme Yöntemleri (3 + 0) 4

Fuar, müze, galeri, Expo gibi farklı sergileme yöntemleri hakkında genel ilke ve kabuller, modern yöntemler kullanılarak hazırlanan sergiler ile geliştirilen iletişim teknikleri.

ART297 - Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum (3 + 0) 4

3D modelleme tekniklerinin bilgisayar destekli 3D tanıtım animasyonu alanında kullanımı; modellerin animasyonlarının programlar arası geçiş yöntemleri; sahne ışık ve render ayarları; montaj aşamasında farklı render katmanlarının birleştirilmesi; renk düzenlemesi sırasında kullanılan yöntemler.

ART298 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Amaç ve öğrenme çıktılarıyla uyumlu olarak, ders öğrencilerin sahne makyajının çeşitli yönlerini kavramalarına yardımcı olacak içeriğe sahiptir. Ders tarihsel perspektif içinde, sahne makyajında kullanılan ürün, araç ve gereçler ile teknikleri öğrencilere aktarır.

CHIN201 - Çince I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

CHIN202 - Çince II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

CHIN301 - Çince III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

ECON442 - Yenilik İktisadı (3 + 0) 6

Mikro ve makro seviyelerde bilim, teknoloji ve yeniliğin ekonomi ile ilişkisi; yeniliğin yayılması ve içselleştirilmesi, ölçümünde karşılaşılan sorunlar; ulusal ve bölgesel seviyelerde yenilik ve kümeler; AR-GE destek mekanizmaları ve Türkiye`deki ekonomik performans.

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

FRE402 - Fransızca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

GER302 - Almanca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER402 - Almanca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

HUM108 - Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) (3 + 0) 4

Coğrafi keşiflerden Fransız Devrimine kadar olan dönemde, Akdeniz?in genel manada betimlemesi; Erken Modern Dönem Akdeniz?inde siyasi, sosyal, tarihsel ve ekonomik gelişmeler, dönüşümler; havzadaki Osmanlı-İspanyol egemenlik mücadelesi ekseninde savaşlar ve ticaret.

HUM201 - Sosyal Sorumluluk Proje (3 + 0) 4

Toplumsal ve çevresel sorunlar; sivil toplum kuruluşları; sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği; takım çalışması.

HUM202 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı (3 + 0) 4

Atölye çalışmalarında öğrencilerin alet kullanma el becerilerinin geliştirilmesi; bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi, tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

HUM204 - Gönüllülük Çalışmaları (1 + 0) 4

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, zorluklarla karşılaşanlara destek amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, üniversite eğitiminden elde edilen kazanımları paylaşmak.

HUM211 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (3 + 0) 4

Giriş; toplumsal cinsiyet algıları; kadın ve sağlık; kadın ve siyaset; kadın ve hukuk; modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları; kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi; kadın ve edebiyat; küresel ekonomide kadın emeği; çalışma yaşamı ve kadın; kadın ve girişimcilik; kadın ve çevre.

HUM212 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (3 + 0) 4

Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirme

HUM310 - Toplumsal Dilbilimine Giriş (3 + 0) 4

Dile sosyal yaklaşımın ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörler; dil değişimi süreci; dillerin bölgesel ve sosyal türlerinin oluşumundan sorumlu olan faktörler; çeşitli çokdillilik modelleri ve diller arasındaki güç ilişkileri; çokdilliliği etkileyen küresel eğilimler; çeşitli siyasi ve sosyo-kültürel faktörlerin dilin korunmasına yaptığı katkı; dilbilimi araştırmalarında kullanılan çeşitli yöntemler; alan çalışması.

HUM312 - Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar (3 + 0) 4

İngiliz, Fransız, Rus gibi dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden seçilen bir roman, iki kısa öykü, iki şiir ve bir oyun.

HUM316 - Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü (3 + 0) 4

Farklı kültürler ve farklı ülkelere ait yazarların ürettiği İngilizce veya İngilizceye çevrilmiş kısa öyküler, ders sorumlusunun vereceği genel edebiyat ve edebiyat eleştirisi metinleri

HUM319 - Mantığa Giriş (3 + 0) 4

Temel mantık kavramları, akıl yürütme, argüman çözümlemesi, biçimsel olmayan mantık, dil ve tanımlar, safsatalar, tasımlar mantığı, kategorik önermeler, gündelik dilde tasımlar, modern sembolik mantık, önermeler mantığı, doğruluk değerleri ve bağlaçlar, türetim yöntemleri, yüklemler mantığı.

HUM320 - Estetik (3 + 0) 4

Sanat, estetik, güzellik, çirkinlik, etik tanımları ve tanımlara bağlı içeriklerin incelenmesi, farklı filozofların görüşlerinin tartışılması ve karşılaştırılması, sanatta ve doğada estetiğin yerinin irdelenmesi.

HUM321 - Felsefe Tarihine Giriş (3 + 0) 4

Antik Çağ, Ortaçağ, Modern Felsefe ile 19. ve 20. Yüzyıl felsefesinden seçili düşünürler.

HUM322 - Etiğe Giriş (3 + 0) 4

Egoizm, eudaimonizm, faydacılık, ahlak yasası ve özbelirlenim etiği gibi etiğin temel kavramlarını analiz etmek ve tartışmak; ayrıca, Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Mill, Bentham ve Sartre'ın etik düşüncelerini incelemek.

HUM323 - Eleştirel Düşünmeye Giriş (3 + 0) 4

Anlaşılır şekilde yazma ve düşünme, uslamlamaların ve savunuların çeşitlerini öğrenme ve analiz etme, akılcı kararlar alma, yanlış düşünme biçimlerini öğrenme gibi konuların irdelenmesi ve tartışılması, tüm bunları anlaşılır kılmak adına yapılacak olan alıştırmalar.

HUM331 - Go (3 + 0) 4

Go oyununun genel tanıtımı, Gonun kuralları, Go tarihçesi, Go kültürü ve etiği, Go felsefesi, Türkiye?de ve dünyada Go, Go terim ve kavramları, Go oyunu açılışı, Go oyunu içi stratejiler.

HUM360 - Bilim Tarihi (3 + 0) 4

Modern bilimin ve bilimsel düşüncenin tarihsel temelleri ve gelişim süreci; Dünyayı tanımanın farklı toplumlar ve kültürler üzerindeki etkisi; bilimin gelişiminin sanat ve dinler gibi farklı alanlarla ilişkisi ve etkileri; eski çağlardan günümüze bilimsel ilerlemenin ana konuları ve kazanımları.

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

KOR201 - Korece I (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR202 - Korece II (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR301 - Korece III (3 + 0) 4

Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilere yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar çerçevesindedir.

KOR302 - Korece IV (3 + 0) 4

Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilere yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, seyahat, mekanlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular çerçevesinde işlenir.

LAW250 - Bilişim ve Teknoloji Hukuku (3 + 0) 4

Bilişim hukukuna ilişkin mevzuatın incelenmesi ile bu bağlamda toplumsal süreç ve araçların değerlendirilmesi; güncel olaylar, mahkeme kararları ve mevcut sorunlar.

MAN374 - Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. (3 + 0) 5

Endüstri 4.0 bileşenleri: Büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, robotik teknolojiler, yapay zeka, entegre sistemler, 3d yazıcılar, bulut uygulamalar.

MAN409 - Girişimcilik (4 + 0) 5

Girişimcilik kavramının tanıtımı, girişimcilik kavramı ve tarihsel süreci, girişimci özellikleri, iç girişimcilik, yeni bir iş kurma, aile işletmeleri, kadın ve genç girişimciler, iş planı hazırlama aşamaları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, girişimcilik fikrinin toplumda yaygınlaştırılması.

MAN415 - Yönetimde Yeni Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Bu ders örgütlerin, çeşitli ve güncel yönetsel yaklaşım ve uygulamaları, belirli kaynakları elde etmek, yönetmek ve sürdürmek adına nasıl kullandıkları ve çevresel koşullarda rekabete katkısına dair derinlemesine bilgi sunmaktadır.

MAN428 - Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Marka tanımı, marka adı, marka özellikleri, marka konumlandırma, imaj oluşturma, marka imajı ile marka kişiliği arasındaki fark, marka farkındalığı, marka sadakati ve marka savunuculuğu, marka sermayesi, müşteri temelli marka değeri, müşteri sermayesi.

MED311 - Patoloji Serüveni, tanıya ulaşmanın adımları nelerdir? (2 + 0) 2

Patoloji laboratuvarı, laboratuvara özgü cihazlar, boyama yöntemleri, patolojik incelemeye gönderilen materyaller, değerlendirme yöntemleri ve arşivleme süreçleri

MED312 - Otopsi hakkında kısa bilgi-Tarihte ünlü otopsiler (2 + 0) 2

Otopsi tanımı, otopsinin önemi, medikal ve adli otopsi ilkeleri, otopsinin teknik olarak tanımı, toksikolojik ve makroskobik inceleme, yeni tanıma yöntemlerinin otopsi raporlama ve sonuçlarına etkisi

MED313 - Protein Analizi & Proteomik (2 + 0) 2

Proteomiğe giriş, Proteomik ve diğer omikler arasındaki ilişki, Proteomiğin genel uygulamaları, Çeşitli peptit ve protein analizleri, Çeşitli ayırma ve saptama teknikleri, Kütle spektrometrik ve proteomik ölçümlerin analizi ve yorumlanması

MED314 - Tıpta Enzimler & Tanıdaki Önemleri (2 + 0) 2

Enzimlerin genel özellikleri ve tanımları, Enzimlerin sınıflandırması ve isimlendirmesi, Enzim kinetikleri, Enzimlerin katalitik mekanizmaları, Enzim aktivitesinin ölçümü, Enzimlerin klinik önemi, Enzimlerin tanısında kullanılan metotlar, Enzim aktivite ölçüm testleri

MED315 - In vitro fertilizasyon (IVF) (2 + 0) 2

Üreme Fizyolojisi, İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi, Over Rezerv Testleri, Kontrollü Yumurtalık Stimülasyonunda Kullanılan Protokoller, Yumurtalık Uyarılmasının komplikasyonları ve Önlenmesi, OPU (Oosit Toplama) ve Komplikasyonları, Sperm Hazırlama Teknikleri, Oosit Olgunlaşması ve Morfolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi, Döllenme ve Zigotun Morfolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (1. Gün), Embriyo Gelişimi ve Embriyo Seçim Kriterleri, Embriyo transferi, Üreme Terapisi Döngülerinde Luteal

MED316 - Anatominin Cerrahide Kullanılması (2 + 0) 2

Üst ve alt ekstermitenin yüzeysel ve deri disseksiyonları, toraks duvarı, karın ön ve yan duvarı anatomisi, Baş ve boyun bölgesinin anatomik diseksiyonları, Ekstremitelerin organizasyonu, kompartmanları ve derin nörovaskuler yapılar; Ekstremite arterlerine yaklaşım, Yaygın vasküler tıkanıklık bölgeleri, Meme, Toraks duvarı, Karın duvarı ve fıtıklar, Toraks boşluğuna anterolateral yaklaşım, Intraperitoneal Abdominopelvik organların anatomisi, Rezeksiyonlar, Abdominal Organların Transplantasyon ve

MED317 - Küreselleşme ve Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Küreselleşme nedir?,Küreselleşme sağlık hizmetlerini nasıl etkiler? Küreselleşme toplum sağlığını nasıl etkiler? Küreselleşme halk sağlığını nasıl etkiler? Küreselleşme sağlık harcamalarını nasıl etkiler? Küreselleşme ve İş Sağlığı ve Güvenliği Küreselleşme ve Bulaşıcı Hastalıklar ve Pandemiler Küreselleşme ve Farmasötik Teknoloji; Uyuşturucu vb. Küreselleşme ve Medikal Ürünler; Uyuşturucu Dışında Küreselleşme ve Yoksullar, Sosyal Adalet; Gerçekten Adil mi? Öğrenci sözlü sunumları / ödev olarak,

MED318 - Sağlık Ekonomisi (2 + 0) 2

Ekonomi ve Sağlık Ekonomisi Nedir? Sağlık Ekonomisinde Temel İlkeler Ulusal ve Küresel Ölçekte Sağlık Harcamalarının Boyutları Sağlık Harcamalarının Uluslararası

MED319 - Bağışıklama Yönetimi (2 + 0) 2

İmmünizasyon sürecindeki anahtar terimler. Aşı gelişimi ve aşılamada immünolojik prensipler. Aşı ile önlenebilir hastalıkların epidemiyolojisi, Aşıların tarihçesi ve halk sağlığı üzerindeki etkileri. Aşı teknolojisi ve aşıların sınıflandırılması. Aşı geliştirilmesi, testler, lisans ve düzenlemeler. İmmünizasyon stratejilerinin geliştirilmesi. Aşı etkililiği, etkinliği, etki ve aşı kapsayıcılığı. Sorun oluşturan infeksiyon hastalıklarında aşı geliştirilmesi. Kullanımdaki aşılar ve aşı programlar

MED320 - Evrimsel Tıp (2 + 0) 2

İlk buluşma ? öğrencilerle tanışma, ders izlencesini tanıtma, Fizyolojiye mekanistik bir yaklaşımın yararı, Evrim biyolojisinin kısa bir tarihi, Canlı tarihindeki temel geçişler, Hayatın kökenleri, Ökaryotların evrimi, Trikoplaks ve hayvan kompleksitesinin kökeni, Karşılaştırmalı fizyolojinin önemi, Akciğer evriminin `dekonvolüsyonu?, Akciğer evrimini fizyoloji için bir şifre olarak kullanmak, Kompleks fizyolojinin tek hücreli kökenleri, Pleitropi: aksiyon halindeki hücresel-moleküler evrim, Hüc

MED324 - Antimikrobiyal Yönetim (2 + 0) 2

Antimikrobiyal direnç ve farmakodinamik parametreler, antibiyotik kullanımı ve yanlış kullanımı, antimikrobiyal reçeteleme: antimikrobiyal yönetim, kültür sonuçları, duyarlılık testleri, hızlı tanı/biyobelirteçler, idrar yolu/deri ve yumuşak doku/toplum kökenli solunum yolu enfeksiyonları, akut enfeksiyöz ishal:simülasyon, senaryo tartışma.

MED326 - Tıp Hukuku (2 + 0) 2

Tıp hukuku ve etiği, etik teorileri, gizlilik, kaynak tahsisi, tıbbi ihmal, rıza, kapasite ve bilgi ifşası, rıza ve ehliyetsiz hasta, ruh sağlığı hukuku, destekli gebelik, kürtaj, organ bağışı, yaşam sonu kararları, yardımlı intihar ve ötenazi, DNR ve diğerleri, tıbbi yanlış uygulama.

MED328 - Olgularla Farmakoloji ve Reçeteleme (2 + 0) 2

Reçeteleme lojistiği (İlaç reçetesi nasıl yazılır, hastalarla ilaçlar hakkında iletişim kurma, terapötik ilaç izleme, advers ilaç reaksiyonlarıyla başa çıkma, İlaç etkileşimlerinden kaçınma (ilaç, gıda ve alternatif ilaçlar). Reçeteleme hatalarından kaçınma, Reçete Yazma, Hesaplama becerileri. Akut Bakım: Aşırı dozda parasetamol vakası & Akut astım vakası Reçete Yazma: Baş ağrısı ve ateşi olan bir hasta Vize-(pratik beceri değerlendirmesi/ AGİT değerlendirmesi)

MED411 - Radyasyon Onkolojisi (18 + 18) 3

Radyoterapi fiziği ve radyobiyoloji, merkezi sinir sistemi tümörleri, solunum ve dolaşım sistemleri tümörleri, gastrointestinal sistem tümörleri, genital ve üriner sistem tümörleri, lenfomalar, meme kanseri, pediatrik tümörler, baş ve boyun bölgeleri tümörleri, sarkomlar.

MED412 - Radyoloji (2 + 1) 3

Radyografik görüntüleme ve değerlendirmeler, ultrasonografik incelemeler, Doppler ultrasonografi, obstetrik ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, mammografi, DSA anjiografi, pediatrik radyoloji, MR görüntüleme.

MED413 - Nükleer Tıp (18 + 18) 3

Nükleer tıpta güncel tanısal uygulamalar ve endikasyonları, nükleer tıpta hasta hazırlama ve hasta takibi, nükleer tıpta sık uygulanan tedavi protokolleri, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği.

MED414 - Klinik Biyokimya (18 + 18) 3

Klinik biyokimya laboratuvarının teşhis, tedavi ve hasta takibindeki önemi, laboratuvar organizasyonu, biyogüvenlik, laboratuvar testlerinin seçimi ve örnek alımı, örneklerin transferi ve saklanması, örneklerin reddedilme kriterleri, analiz yöntemleri, analiz sonrası değerlendirmeler, referans aralıkların saptanması, iletişim ve ekip çalışması. 

MED415 - Kalp Damar Cerrahisi (2 + 1) 3

Kardiyovasküler anatomi, fizyoloji, anamnez, fizik muayene, hastaya yaklaşım; cerrahi hazırlık, miyokardiyal koruma, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, koroner arter hastalığı, miyokard enfarktüsü, endokardit, travmatik kapak ve aort hastalığı, kalp aritmiler, pulmoner hipertansiyon, pulmoner tromboembolizm.

MED416 - Göğüs Cerrahisi I (10 + 20) 3

Akciğer rezeksiyonlarını, torasik travma yönetimini, plevral hastalıkları, özofagus bozukluklarını, mediastinal tümörleri ve torasik bölgeyi etkileyen konjenital anomalileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Program, öğrencilerin deneyimli göğüs cerrahlarının rehberliğinde göğüs cerrahisi prosedürlerine aktif olarak katılmalarına olanak tanıyan uygulamalı klinik deneyim sunar.

MED507 - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon I (10 + 20) 3

Artritler ve ayırıcı tanısı; spondiloarthropatiler; ankilozan spondilit; romatoid artrit ve tedavi yaklaşımları; sırt ağrısı; fibromyalji; myofascial ağrılar; osteoartritler; medulla spinalis hasarlı olgularda rehabilitasyon; eklem ağrısı ve ayırıcı tanı; omurganın klinik anatomisi; boyun ağrısı; bel ağrısı; yaşlı hastalarda ağrı tipleri ve tedavi prensipleri.

MED515 - Transplantasyon Cerrahisi (10 + 10) 2

Transplantasyon cerrahisi nedir, transplantasyon cerrahisine niçin ihtiyaç duyulur, transplantasyon cerrahisinde hasta seçimi, transplantasyon cerrahisi uygulanacak hastaya genel yaklaşım ve ameliyat öncesi hasta takibi, transplantasyon cerrahisinde ameliyat sonrası hasta takibi, ameliyathanede hasta takibi ve klinik uygulamalar.

MED517 - Çocuk Cerrahisi I (10 + 20) 2

Pediatrik Anatomi ve Fizyoloji; Pediatride Sık Görülen Doğumsal Anomaliler; Yenidoğan Cerrahi Durumları; Pediatrik Ürolojik Durumlar; Gastrointestinal Pediatrik Cerrahi Durumlar; Torasik Pediatrik Cerrahi Durumlar; Pediatrik Ortopedik Durumlar; Pediatrik Onkoloji ve Kanser Cerrahisi; Pediatrik Travmanın Yönetimi; Pediatrik Hastalarda Uygulanan Cerrahi Teknikler; Çocuk Cerrahisinde Anestezi Hususları; Pediatride Ameliyat Sonrası Bakım ve Yara Yönetimi; Çocuk Cerrahisinde Komplikasyonlar;

MED519 - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi I (10 + 20) 2

Ders içeriğinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiye Giriş ile ilgili çeşitli konular yer almaktadır. Normal ve anormal yara iyileşmesi; yaralar, greftler ve flepler; Dikiş malzemeleri;Vücut ve ekstremite rekonstrüksiyonu;İyi ve kötü huylu deri lezyonları;El yaralanmaları ve el cerrahisi; Baş ve boyunun konjenital anomalileri; Yarık dudak ve damak; Yanıklar, donma ve kimyasal yanıklar; Hemanjiyomlar ve vasküler anomaliler;

MED520 - Beyin Cerrahisi I (10 + 0) 2

Öğrencilere beyin cerrahisi muayene yöntemleri hakkında teorik ve pratik dersler verilir. Teorik derslerde sık görülen beyin cerrahisi hastalıkları ve tedavisi, beyin cerrahisi acilleri hakkında genel bilgiler verilir. Beyin cerrahisi operasyonlarının gözlemi ve takibini öğrenir.

MED601 - Kardiyoloji II (0 + 5) 5

Kardiyovasküler hastalıklara yaklaşım; kardiyovasküler sistem muayenesi; kardiyolojide tanı yöntemleri; kapak hastalıkları; konjenital kalp hastalıkları; aritmiler; iskemik kalp hastalıkları; kalp yetmezliği; kardiyomiyopatiler, miyokardit; perikard hastalıkları; hipertansiyon; kardiyak aciller; kardiyopulmoner resusitasyon.

MED602 - Nefroloji (0 + 5) 5

Akut böbrek hasarı; kronik böbrek hastalığı; glomeruler hastalıklar; tubulointersitisyel hastalıklar; Bböbreğin kistik hastalıkları; renal vasküler hastalıklar; nefrolitiyazis ve obstrüktif nefropati; asit-baz dengesi bozuklukları ve tedavisi; sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları ve tedavisi; hemodiyaliz ve periton diyalizi; renal transplantasyon.

MED603 - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (0 + 5) 5

Hipofiz hastalıkları; tiroid hastalıkları; sürrenal bez bozuklukları; diyabetes mellitus; obezite; metabolik sendrom; lipit metabolizması bozuklukları; cinsel gelişim bozuklukları; menstrüel bozukluklar; hirsutismus; kemik ve mineral metabolizması bozuklukları; osteoporoz; paratiroid bezi bozuklukları; endokrin aciller.

MED604 - Romatoloji (0 + 5) 5

Otoimmun hastalıklara yaklaşım; erişkinde immün yetmezlikler; artritler; romatoid artrit; spondiloartropatiler; vaskülitler; kollajen doku hastalıkları; osteoartrit; osteoporoz; osteonekroz.

MED605 - Göğüs Hastalıkları II (0 + 5) 5

Göğüs hastalıklarında hastaya yaklaşım; solunum fonksiyon testleri; hipoksi; tütün kullanımı; astım; KOAH; broşiektazi; kistik fibrozis; akut solunum yetmezliği; interstisyel akciğer hastalıkları; alt solunum yolu enfeksiyonları; tüberküloz; mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları; akciğer kanseri; plevra hastalıkları; uyku apnesi.

MED606 - Gastroenteroloji (0 + 5) 5

Gastroenterolojide tanısal metodlar; özofagus hastalıkları; mide hastalıkları; akut ve kronik bağırsak hastalıkları; malnutrisyon; enteral ve parenteral beslenme; akut ve kronik karaciğer hastalıkları; siroz; safra kesesi ve safra yolları hastalıkları; akut ve kronik pankreas hastalıkları; gastroenterolojik aciller.

MED607 - Hematoloji (0 + 5) 5

Anemiye yaklaşım; periferik kan yaymasının değerlendirilmesi; kemik iliği yetmezliği; aplastik anemi ve miyelodisplazi; miyeloproliferatif hastalıklar; lösemiler; lenfomalar; plazma hücre bozuklukları; hematolojik aciller; kemik iliği aspirasyonu; transfüzyon; hematopoetik kök hücre nakli; kanama ve pıhtılaşma bozuklukları.

MED608 - Onkoloji (0 + 5) 5

Kanserden korunma-erken tanı; akciğer kanseri; meme kanseri; gastrointestinal kanserler; üriner sistem kanserleri; erkek genital sistem kanserleri; jinekolojik kanserler; kemik-yumuşak doku tümörleri; deri tümörleri; baş-boyun tümörleri; sinir sistemi tümörleri; paraneoplastik sendromlar; kanser hastalarında enfeksiyon ve onkolojik aciller.

MED616 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji II (1 + 3) 5

Enfeksiyon hastalıklarında öykü ve fizik muayene; akılcı antibiyotik kullanımı; bildirim sistemleri; ateşli hastaya yaklaşım; sistem enfeksiyonları; zoonotik enfeksiyonlar; kültür alma; HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar; viral hepatitler; Kırım-Kongo kanamalı ateşi; sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar; özel konak infeksiyonları.

MED617 - Allerji ve İmmünoloji (0 + 5) 5

Atopik dermatit; kontakt dermatit; alerjik rinokonjumktivit; sinüzit; astma; besin alerjisi; anafilaksi; akut ve kronik ürtiker; böcek sokma alerjisi; lateks alerjisi; ilaç alerjisi; alerji testleri; immunoterapi; primer immun yetmezlikler; sekonder immün yetmezlikler; immün aracılı hastalıklar; immün bazlı tedaviler.

MED618 - Dermatoloji II (0 + 5) 5

Dermatolojide anamnez ve fizik muayene; primer ve sekonder lezyonlar; derinin sık görülen enfeksiyonları; zührevi deri hastalıkları; eritemli skuamlı hastalıklar; psöriasis; dermatitler; akne vulgaris, akne rozasea; Behçet hastalığı; deri tümörleri; alopesi, hiperhidrozis ve vitiligo; derinin alerjik ve inflamatuvar hastalıkları.

MED619 - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon II (0 + 5) 5

Kas-iskelet sisteminin muayenesi ve anamnez; inflamatuvar artritli hastaya yaklaşım; inflamatuvar bel ağrılı hastaya yaklaşım; sağlıkta ve rehabilitasyonda egzersizin yeri; tıbbi rehabilitasyon; osteoporoz ve osteomalasi; kas-iskelet sistemi hastalıklarının radyolojik tanısı; fizik tedavi uygulamaları.

MED620 - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları II (0 + 5) 5

Kulak, burun, boğaz hastalıklarında anamnez, fizik muayene ve tanısal yöntemler; burun ve paranazal sinüs hastalıkları; boyun ve tükürük bezi hastalıkları; farenks ve oral kavite hastalıkları; larenks hastalıkları; kulak hastalıkları; odyoloji ünitesi; kulak, burun, boğaz acilleri ve travmatoloji; klinikte, poliklinikte ve ameliyathanede pratik.

MED621 - Göz Hastalıkları II (0 + 5) 5

Göz hastalıklarında anamnez ve fizik muayene; direkt oftalmoskopi muayenesi; blefaropitozis ve göz kuruluğunun ayırıcı tanısı; üveit, keratit ve konjonktivitler; gözün acil hastalıkları; gözün kırma kusurları; katarakt; retinal hastalıklaı; glokom; şaşılık; nöro-oftalmoloji; oküler onkoloji.

MED622 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon II (0 + 5) 5

Kritik hastaya ilk yaklaşım ve tedavi planlaması; kardiyopulmoner ressüsitasyon; preoperatif hasta değerlendirme ve hazırlama; havayolu yönetimi; sıvı yönetimi; anestezi tekniğinin seçilmesi; genel anestezikler; lokal anestezikler ve toksisitesi; postoperatif hasta izlemi; ameliyathanede uygulama; reanimasyon ünitesinde uygulama.

MED623 - Beyin Cerrahisi II (0 + 5) 5

Serebrovasküler cerrahi; spinal cerrahi; kafa içi basınç artması sendromu, beyin ödemi; herniasyon; intrakarniyal tümörler; kraniyal spinal travmalar, periferik sinir cerrahisi; subaraknoid kanama; klinik, poliklinik, ameliyathane pratiği.

MED624 - Çocuk Cerrahisi II (0 + 5) 5

Çocuklarda cerrahi tedavi gerektiren solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem hastalıkları; çocuklarda karın ağrısı, akut karın; çocuklarda travma ve travmalı hastalarda acil cerrahi yaklaşım; çocuklarda görülen intraabdominal, torakal ve mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisi; klinik ve poliklinik pratiği.

MED625 - Göğüs Cerrahisi II (0 + 5) 5

Özofagus kanseri; akciğer kanseri; plevra hastalıkları; toraks travması; akciğer grafisi okuma ve yorumlama; tetkik ve tedavi planlama; anamnez, fizik muayene ve tarama/tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlama; solunum fonksiyon testi ve arter kan gazları; plevral ponksiyon; klinik ve ameliyathane pratiği.

MED626 - Kalp ve Damar Cerrahisi II (0 + 5) 5

Periferik arter sistem hastalıkları ve akut arteryel emboli tedavisi; derin ven trombozu, venöz yetmezlik ve lenfödem tedavisi; aort diseksiyonu ve aort anevrizması; kardiyovasküler travmalar; kapak hastalıkları ve cerrahi tedavisi; koroner arter hastalıkları cerrahi tedavisi; asiyanotik ve siyanotik kalp hastalıkları.

MED627 - Ortopedi ve Travmatoloji II (0 + 5) 5

Gelişimsel kalça displazisi; osteomyelit ve septik artritin tanı ve yönetimi; kırıklar ve çıkıkların tanı ve yönetimi; travmatik zedelenmelere yaklaşım; osteoartrit ve kas iskelet sistemi tümörleri; diz, kalça protez teknikleri ve hasta izleme.

MED628 - Üroloji II (0 + 5) 5

Prostat kanseri; mesane kanseri; böbrek tümörleri; testis kanseri; böbrek taşlarının tanı ve tedavisi; üriner enfeksiyonların tanı ve tedavisi; benign prostat hiperplazisinin medikal ve cerrahi tedavisi; üriner sistem travmalarına yaklaşım; idrar sondası takılması; klinik, poliklinik ve ameliyathanede pratik.

MED629 - Plastik Rekonstruksiyon ve Estetik Cerrahisi II (0 + 5) 5

Yara ve çeşitleri; flep ve greft; yanık; bası yaraları; mikrocerrahi ve replantasyon; deri kanserleri; dudak-damak yarıkları; sütür atma ve alma pratiği; minimal invaziv estetik girişimler; maksillo-fasiyal travma; estetik cerrahi; el yaralanmaları ve muayenesi; klinik, poliklinik ve ameliyathanede pratik.

MLY314 - Türkiye Maliye Tarihi (3 + 0) 5

Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin vergi yasaları açısından irdelenmesi, vergi teşvikleri ve cezalarının muhasebeleştirilmesi.

PR419 - Medya Okuryazarlığı (3 + 0) 4

Bu ders sosyoloji ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları ele almaktadır. Bu anlamda medya okuryazarlığı kavramından başlayarak önemli kuramsal yaklaşımlar incelenmektir. Daha sonra farklı medya materyalleri üzerinden şiddet, toplumsal cinsiyet, azınlıkların temsili analiz edilmektedir.

PR491 - Gazetecilik I (0 + 3) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

PR492 - Gazetecilik II (0 + 0) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

RUS401 - Rusça V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

RUS402 - Rusça VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

SPAN401 - İspanyolca V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN402 - İspanyolca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.