AKTS - Kadın Hastalıkları ve Doğum II

Kadın Hastalıkları ve Doğum II (MED611) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kadın Hastalıkları ve Doğum II MED611 0 5 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Jinekolojik sorunlar ve hastalıklar ve obstetrik konusunda koruyucu hekimlik yapabilme, sık görülen jinekolojik hastalıkların ayrıcı tanısını yapabilme ve ön tanısını ya da tanısını koyabilme, gerekli hallerde ilk müdahaleyi yapabilme, tedavi uygulayabilme ya da uygun bir biçimde sevk edebilme, gebelik tanısı koyabilme, gebeliğin ve jinekolojik hastalıkların takibini yapabilme yeterliğinin kazanılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Etkin bir iletişim kurarak hastanın genel ve jinekolojik sorununa yönelik anamnezini alır, jinekolojik ve sistemik fizik muayenesini yapar.
 • Anamnez ve muayene bulguları doğrultusunda tanı için uygun ve gerekli tetkikleri ister.
 • Anamnez ve muayene bulgularını tetkik sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek jinekolojik hastalığın ayırıcı tanısını yapar ve ön tanı ya da tanısını koyar.
 • Hastalığın tanısına uygun tedaviyi planlayıp uygular ve gerekli hallerde hastayı uygun bir biçimde sevk eder.
 • Hastalığın tanısına uygun tedaviyi planlayıp uygular ve gerekli hallerde hastayı uygun bir biçimde sevk eder.
 • Gebelik tanısı koyar, gebe muayenesi ve normal gebe takibi yapar.
 • Normal spontan doğum yaptırır ve doğum sonrası anne ve bebek bakımını yapar.
 • Acil jinekolojik ve obstetrik durumları/hastalıkları bilir, hastayı değerlendirerek gerekli ilk müdahaleyi yapar ve uygun bir biçimde sevk eder.
 • Sık karşılaşılan jinekolojik hastalıkların ve kanserlerin önlenmesine ve erken tanısına yönelik koruyucu hekimlik bilgi ve becerilerini uygular.
 • Doğum kontrol yöntemlerini bilir, kişileri doğum kontrol yöntemleriyle ilgili bilgilendirir ve uygulamaları takip eder.
 • Kan örneği alma, idrar örneği alma, venöz-arteriyal girişim, kültür alma, EKG, idrar kateteri yerleştirilmesi, nazogastrik tüp yerleştirilmesi, periferik yayma yapma, enjeksiyon, vajinal ve servikal örnek alma, nonstress test (NST) yapma ve değerlendirme gibi temel tıbbi işlemleri yapar.
 • Mesleğiyle ilgili güncellenen konuları, yenilenen ve değişen tanı ve tedavi yaklaşımlarını takip ederek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
 • Birinci basamak düzeyindeki yazılı ve elektronik kayıtları uygun şekilde tutar, gerekli raporlama ve bildirimleri yapar.
 • Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve sağlık personeli ile iletişiminde etik değerlere uygun davranır.
 • Sağlık sistemini ve uygulamaları bilir.
Dersin İçeriği Jinekolojik-obstetrik tanı yöntemleri; puberte bozuklukları; menstrüel bozukluklar; normal gebelik takibi; TORCH; gebelik komplikasyonları; gebelikte sistemik hastalıklar; obstetrik ve jinekolojik aciller; doğum; puerperal komplikasyonlar; infertilite; cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar; menopoz; genital organların premalign-malign hastalıkları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Jinekolojik ve obstetrik tanı ve görüntüleme yöntemleri Kadın cinsel gelişimi ve bozuklukları Puberte ve bozuklukları Menstrüel siklus Menstrüel siklus bozuklukları Amenore PKOS ve hiperandrojenizm Endometriozis Dismenore Premenstrüel sendrom -
2 Gebeliğin oluşumu ve gebelikte görülen fizyolojik değişiklikler Normal gebelik takibi ve fetal değerlendirme Fetal değerlendirmede kullanılan tetkikler TORCH ve gebelikte görülen enfeksiyonlar Riskli gebelikler Gebelik komplikasyonları Hidrops fetalis ve gebelikte Rh uyuşmazlığı Gebelik ve hipertansiyon Preeklampsi ve eklampsi Gebelik ve diyabet Gebelikte sistemik hastalıklar -
3 Gebelikte ilaç kullanımı ve toksik maddeler Obstetrik aciller Prezentasyon anomalileri Normal ve operatif doğum Doğum sonrası anne ve bebek bakımı Puerperium ve puerperal komplikasyonlar Kontrasepsiyon ve aile planlaması danışmanlığı İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Menopoz Üriner inkontinans ve pelvik organ prolapsusu -
4 Anormal uterin kanama Pelvik kitle Pelvik ağrı Genital kanser taraması Vulva, vajen ve serviksin benign hastalıkları Vulva ve vajenin premalign lezyonları ve malign hastalıkları Serviksin premalign lezyonları ve serviks kanseri Over patolojileri ve over kanserleri Endometriyum prekanseröz lezyonları Endometriyum kanseri Uterin miyomlar ve uterin sarkomlar Jinekolojik aciller -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gabbe’s Obstetrics Essentials Normal and Problem Pregnancies, 7th Edition Mark B. Landon, Henry L. Galan, Eric R.M. Jauniaux, Deborah A. Driscoll, Vincenzo Berghella, William A. Grobman, Steven G. Gabbe, Jennifer R. Niebyl, Joe Leigh Simpson
2. Williams Obstetrics, 25th Edition F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Catherine Y. Spong, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 20
Laboratuar - -
Uygulama 15 60
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 20
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 31 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 20 5 100
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 4 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125