ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

İlk üç sınıfta aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Komite sınavı: Her komitenin sonunda yapılan teorik, pratik ve küçük grup uygulamalarını değerlendiren sınavdır.

b) Seçmeli ders sınavları: İlgili bilim dalı tarafından yapılır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar sınav notu olarak işlenir.

c) Yılsonu sınavı: Her dönem sonunda komitelerin tümündeki büyük grup dersleri için yılsonu sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not yılsonu sınavı notu olarak işlenir.

ç) Küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınavı: Küçük grup uygulamalarının her ünitesi sonunda ara değerlendirme sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ara değerlendirme sınav notu olarak işlenir.

d) Küçük grup uygulamaları final sınavı: Her dönem sonunda küçük grup uygulamalarının tüm ünitelerine yönelik küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not küçük grup uygulamaları final sınavı notu olarak işlenir.

Dört ve beşinci sınıflarda her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Staj sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj dersi notunun en az CC notu olması zorunludur.

Altıncı sınıfın (İntörnlük-aile hekimliği döneminin) değerlendirilmesi; Bu sınıfta öğrencilerin başarısı her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu yönergenin 10. maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her staj dersinden en az CC notu alması zorunludur.

Değerlendirme yöntem ve araçları: 

•          Çoktan seçmeli (olguya dayalı)  sorulardan oluşan sınavlar, olgulara dayalı modifiye yazılı sınavlar, yapılandırılmış sözlü sınavlar

•          Klinik beceri laboratuvarları ve simule ortamlarda gözlem ve değerlendirme: Standardize Hastalar -SH, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Akıl Yürütme, Nesnel Yapılandırılmış Uygulama Sınavı, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavı (OSCE)

•          İş başında değerlendirme: Mini klinik sınav (Mini-CEX), profesyonellik mini değerlendirme sınavı (P-MEX), uygulamaya yönelik/girişimsel becerilerin doğrudan gözlenmesi ve değerlendirilmesi (DOPS), olguya dayalı tartışma (CbD)

•          Projeye dayalı değerlendirme ve gelişim izlem dosyası (portfolio)

•          Eğitim sürecinde performans değerlendirme (Probleme Dayalı Öğrenme, İletişim, Alan ve Kanıta Dayalı Tıp Dersleri vb.)

•          Proje/poster/rapor/seminer değerlendirme yöntemleri

Tıp programında yer alan tıp kodlu (MED kodlu) derslerde verilecek harf notları ve karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

Ders Notu

Katsayı

Puan

 

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

75-84

CB

2,5

65-74

CC

2,00

60-64

FF

0,00

< 60