ECTS - - Tıp Fakültesi Lisans Programı

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesinde, probleme dayalı, entegre, topluma dayalı ve öğrenci merkezli bir eğitim verilir. Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesinde her eğitim-öğretim yılı, sonbahar ve ilkbahar yarıyıllarında oluşan “Dönem” olarak tanımlanır. Dönemler; iki yarıyılı kapsar.

Bu model çerçevesinde altı yıllık eğitim üç aşamalı yapılandırılmıştır:

1. Klinik Öncesi Dönem (Dönem I, II, III)

2. Klinik eğitim (Dönem IV ve V)

3. İntörnlük-Aile hekimliği Dönemi (Dönem VI)

Preklinik dönemde (Dönem I-III) vücuttaki sistemlerin  multidisipliner yolla verildiği komiteler bulunur. Dönem IV ve V’ te temel ve seçmeli klinik stajlar bulunur. Dönem 6 intörnlük-aile hekimliği dönemidir.