AKTS - Göğüs Hastalıkları I

Göğüs Hastalıkları I (MED407) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Göğüs Hastalıkları I MED407 18 18 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Solunum sistemi şikayetleri (Öksürük, balgam, hemoptizi, göğüs ağrısı, dispne, hışıltılı solunum) olan hastaya yaklaşım, öykü alma, fizik muayene yapma ve uygun tetkikleri isteme becerilerinin; birinci basamak düzeyinde solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavi bilgisini; birinci basamakta çözülemeyecek hastalıklar için hastanın doğru zamanda doğru yere sevki ve solunum sistemi hastalıklarından korunma bilgi ve tutumunu kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Solunum sisteminin klinik anatomi ve fizyolojisini açıklar.
 • Semptomların (öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hemoptizi) mekanizması ve nedenlerini ve diğer sistemlerle ilişkisini açıklar.
 • Solunum sisteminde sık görülen, toplum sağlığını ilgilendiren ve yaşamı tehdit eden hastalıkların nedenlerini, oluşan işlevsel bozuklukları ve yol açtıkları klinik bulguları açıklar.
 • Solunum sistemi ile ilgili temel hastalıkların klinik özelliklerini ve klinik yaklaşım ilkelerini (tanı, tedavi ve korunma) açıklar.
 • Solunum sistemi yakınmaları olan hastadan öykü alır.
 • Solunum sistemi fizik muayenesini yapar.
 • Solunum sistemi ile ilgili semptom ve muayene bulgularını analiz eder.
 • Anamnez ve muayene bulgularına dayanarak, tanı ve tedaviye yönlendirecek laboratuvar testlerini planlar.
 • Solunum sistemi ile ilgili tanısal laboratuvar test (spirometri, arter kan gazları, akciğer grafisi, tam kan, biyokimyasal testler) sonuçlarını yorumlar.
 • Anamnez, fizik muayene bulguları ve laboratuvar sonuçları ile birlikte solunum sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısını yapar.
 • Sık görülen solunum sistemi hastalıklarının tanısını koyar, acil ve temel tedavisini yapar ve uygun şekilde uzman hekime yönlendirir.
 • İnhalasyon tedavisi ve uzun süreli oksijen tedavisi alan hastalara eğitim verir.
 • Uzun süreli oksijen tedavi endikasyonlarının öneminin bilincindedir.
 • Bronkoskopi, plevra ponksiyonu, uyku laboratuvarı incelemesi, kardiyopulmoner egzersiz testleri, solunum rehabilitasyonu gereken hastaları belirleyebilir ve uzmana yönlendirir.
 • Sigara kullanmama konusunda topluma örnek olmanın, sigara ile savaşın öneminin farkındadır.
Dersin İçeriği Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik obstruktif akciğer hastalığı, bronşiektazi, obstrüktif uyku apne sendromu, tüberküloz, astım, pulmoner emboli, akciğer kanseri, plevra ve interstisyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz, mesleksel akciğer hastalıkları, solunum yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, kronik kor pulmonale, toksik gaz inhalasyonları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Solunum sistemi semptomları ve fizik muayenesi Solunum sistemi hastalıklarının dünya ve ülkemizdeki yeri ve önemi Kan gazları Solunum fonksiyon testleri Alt solunum yolu enfeksiyonları Pnömoniler Kronik obstruktif akciğer hastalığı Bronşektaziler Tütün bırakma Obstrüktif uyku apne sendromu Tüberküloz: (Klinik tanı, tedavi ve korunma) Solunum fonksiyon testleri: Olgu örnekleri Normal akciğer PA grafi Konsolidasyon Atelektazi Saydamlık artışı ve lineer gölgeler Diafram, mediasten, hilus Seminer -
2 Astım Astımda kronik tedavi Astımda atak tedavisi Pulmoner emboli Akciğer kanseri Plevra hastalıkları İnterstisyel akciğer hastalıkları ve sarkoidoz Mesleksel akciğer hastalıkları Pulmoner hipertansiyon ve kronik korpulmonale Toksik gaz inhalasyonları Bronkoskopi uygulamaları Plevra Akciğer infiltrasyonu Nodül, kitle, kavite Sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Clinical Respiratory Medicine. Albert, Spiro, Jett (eds). Mosby Elsevier, Philadelphia, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 2 18 36
Laboratuar
Uygulama 2 18 36
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 1 1
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 75