AKTS - Dermatoloji I

Dermatoloji I (MED502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dermatoloji I MED502 15 13 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ülkemizde en sık karşılaşılan dermatolojik sorunları teşhis etmek ve tedavilerini gerçekleştirmek; derinin sık görülen bakteriyel, paraziter, mantar ve viral enfeksiyonlarını sınıflandırarak ayırıcı tanı ve tedavilerini yapmak; derinin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerini tanıyarak hastayı yönlendirmek; acil girişim gerektiren dermatolojik hastalıkların birinci basamak acil tedavilerini gerçekleştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ayrıntılı ve güvenilir bir dermatolojik anamnez alır
  • Derinin yapısı ve elementer lezyonları tanımlayabilir
  • Derinin sık görülen bakteriyel, paraziter, mantar ve viral hastalıklarını sınıflayabilir, ayırıcı tanı ve tedavisini yapabilir
  • Derinin sık görülen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerini tanıyarak hastayı ilgili merkezlere yönlendirebilir
  • Dermatoloji ile ilgili küçük cerrahi girişimleri bilir ve uygular
  • Allerjik ve inflamatuvar hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak bu hastalıkları tedavi edebilir
  • Acil girişim gerektiren dermatolojik hastalıkları (ürtiker, anjioödem, eritrodermi,toksik epidermal nekrolizis gibi) tanır ve birinci basamak acil tedavilerini yaparak uygun koşullarda sevk eder.
  • Dermatolojik laboratuvar testlerini bilir ve hastaların ihtiyacı doğrultusunda istekte bulunur.
Dersin İçeriği Derinin yapısı fonksiyonları ve elementer lezyonları; derinin sık görülen bakteriyel, viral, parazitik, fungal hastalıkları; derinin sık görülen benign ve malign hastalıkları; derinin alerjik hastalıkları; derinin büllöz hastalıkları; derinin papüller ve skuamöz lezyonları; dermatolojik aciller ve tedavi prensipleri; seksüel yolla bulaşan hastalıklar; psöriasis; Behçet hastalığı; alopesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derinin yapısı ve fonksiyonları; derinin elementer lezyonları; derinin sık görülen bakteriyel, paraziter, mantar ve viral hastalıkları; derinin sık görülen iyi huylu ve kötü huylu tümörleri; derinin allerjik hastalıkları; klinik hasta izlemi; poliklinik hasta muayenesi ve reçetelerin değerlendirilmesi -
2 Derinin büllöz hastalıkları; derinin papüller ve skuamöz hastalıkları; dermatolojik cerrahi işlemlere pratik yaklaşımlar; dermatolojik aciller ve tedavi prensipleri; klinik hasta izlemi; poliklinik hasta muayenesi ve reçetelerin değerlendirilmesi -
3 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar; psöriasis; Behçet hastalığı; ekzemalar; alopesi, terleme bozuklukları ve vitiligo; klinik hasta izlemi; poliklinik hasta muayenesi ve reçetelerin değerlendirilmesi SINAV -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Andrews' Diseases of the Skin, 13th Edition, Clinical Dermatology Authors: William D. James & Dirk Elston & James R. Treat & Misha A. Rosenbach & Isaac Neuhaus, Elsevier, 2019
2. Dermatopathology, 3rd Edition, Authors: Dirk Elston & Tammie Ferringer & Christine J. Ko & Steven Peckham & Whitney A. High & David J. DiCaudo, Elsevier, 2018

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 3 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 15 45
Laboratuar
Uygulama 3 13 39
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 1 1
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Toplam İş Yükü 100