AKTS - Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi (MED410) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi MED410 18 18 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kalp ve damar sistemi ile ilgili sorunu olan hastaya yaklaşım, öykü alma, fizik muayene yapma ve uygun tetkikleri isteme-yorumlama, sık görülen dolaşım sistemi hastalıklarına ön tanı/tanı koyma, birinci basamak düzeyinde tedavi etme, korunma önlemlerini uygulama, izleme, dolaşım sistemi ile ilgili acil durumları tanıma, ilk müdahaleyi yapma ve uygun şekilde sevk etmek için gerekli klinik bilgi, beceri ve tutumları kazandırırken, güncel yaklaşım ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak dersin amacıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Dolaşım sisteminin anatomisi ve fizyolojisi ile ilgili temel kavramları hatırlar.
 • Dolaşım sistemi hastalıklarının nedenlerini (genetik, gelişimsel, çevresel, otoimmün, neoplastik, vb) ve fizyopatolojisini açıklar.
 • Dolaşım sistemi hastalıklarının sık görülen semptom ve bulgularını (göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma, ödem) sıralar ve ayırıcı tanısını yapar.
 • Dolaşım sistemi yakınması ile başvuran hastadan etkili iletişim becerilerini kullanarak anamnez alır ve fizik muayene (inspeksiyon, temel oskültasyon, palpasyon ve nabız değerlendirmesi, kan basıncı ölçüm tekniği ve değerlendirmesi, sistemik muayene) yapar.
 • Dolaşım sistemi hastalıklarının tanısında ve izleminde kullanılan testleri (elektrokardiyografi, eforlu elektrokardiyografi, miyokart perfüzyon sintigrafisi raporu, telekardiografi, ekokardiyografi raporu, bilgisayarlı tomografi, ayak bileği-brakiyal indeks ölçümü, vasküler doppler ultrason raporu, konvansiyonel anjiyografi değerlendirme, elektrofizyolojik çalışma, tam kan, biyokimyasal testler) açıklar, uygun sırada seçer ve sonuçlarını yorumlar.
 • Anamnez ve fizik muayene bulguları ile tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirerek dolaşım sistemi hastalıklarına ön tanı/tanı koyar.
 • Arteriyel hipertansiyon ve hipertansif acillerin tanısını koyar, korunma önlemlerini uygular, birinci basamak düzeyinde acil ve temel tedavini ve izlemini yapar.
 • Anjina pektoris ve miyokart infarktüsüne tanı koyar, korunma önlemlerini uygular, acil tedavisini yapar ve uygun şekilde sevk eder.
 • Koroner arter hastalığının girişimsel, cerrahi tedavi yöntemleri ve takip süreci hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kardiyovasküler riski hesaplar, yorumlar ve koruma yöntemlerini uygular (ana risk faktörleri ve korunma, metabolik sendrom ve diğer yeni risk faktörlerini tanıma).
 • Kalp kapak hastalıklarına ve konjenital kalp hastalıklarına ön tanı koyar, korunma önlemlerini uygular ve uygun şekilde sevk eder (aort, mitral, triküspit, pulmoner kapak edinsel ve izole konjenital sorunlarında tanı, tedavi, fizyopatoloji ve takip).
 • Kalp kapak hastalıkları ile konjenital dolaşım sistemi hastalıklarının girişimsel, cerrahi tedaviler ve takip süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Endokardit, perikardit, miyokardit/kardiyomiyopatilere ön tanı koyar ve uygun şekilde sevk eder (semptomlar, muayene, tanı, tedavi, takip, korunma).
 • Endokardit proflaksisini öğrenir ve uygular.
 • Takipli kalp kapak hastalarının acil klinik durumlarına tanı koyar, temel tedavileri uygular ve uygun şekilde sevkini sağlayacak bilgi sahibi olur.
 • Perikardiyal effüzyon, tamponat, konstriktif perikardit ön tanısını koyar, ilaç tedavisi ile girişimsel/cerrahi yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kalp yetersizliğine tanı koyar, korunma önlemlerini uygular, acil tedavisini yapar, uygun şekilde sevk eder ve birinci basamak düzeyinde izlemini yapar (tanı, sınıflandırma, tedavi, takip).
 • Kalp yetmezliğinde girişimsel (ICD vb.), cerrahi tedaviler (dolaşım destek cihazları, kalp nakli vb.) ve takip süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kalp ritm bozukluklarına tanı koyar, acil tedavisini yapar ve uygun şekilde sevk eder (sınıflandırma, semptomlar, muayene, tanı, tedavi ve takip).
 • Kalp ritim bozukluklarında girişimsel, cerrahi tedaviler ve takip süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Aort anevrizması ve aort disseksiyona ön tanı koyar ve uygun şekilde sevk eder.
 • Aort anevrizma ve disseksiyonunun girişimsel, cerrahi tedavileri ve takip süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Periferik arter hastalığına tanı koyar, korunma tedbirlerini ve temel tedavisini uygular ve uygun şekilde sevk eder.
 • Kronik ve akut periferik arteriyel hastalıklarda girişimler, cerrahi tedaviler ve takip süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Karotis arter hastalığı ve mezenter arter hastalığı konusunda bilgi sahibi olur, tanısal ve girişimsel/cerrahi yöntemleri kavram olarak öğrenir.
 • Kronik venöz hastalık, vasküler malformasyon ve lenfödeme ön tanı koyar ve uygun şekilde sevk eder.
 • Kronik venöz hastalık, vasküler malformasyon ve lenfödem hastalıklarına girişimler, cerrahi tedaviler ve takip süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Akut venöz tromboz, kronik venöz tromboz ve pulmoner trombo-emboli ön tanısını koyar, temel tedavi sürecini düzenler, hastanın sevkini sağlar. Venöz trombozun ve pulmoner tromboembolinin medikal ve güncel girişimsel/cerrahi tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Pulmoner hipertansiyon nedenlerini sıralar, ön tanı koyar ve uygun şekilde sevk eder (tanı, sınıflandırma, tedavi, takip).
 • Arter ve ven yaralanmalarında acil müdahaleyi yapar ve uygun şekilde sevk eder.
 • Çoklu travmalı hastayı sistematik olarak değerlendirir, acil müdahaleyi yapar ve uygun şekilde sevk eder.
 • Akciğer ödemine tanı koyar, acil tedavisini yapar ve uygun şekilde sevk eder.
 • Şok tanısı koyar, ayırıcı tanısını ve acil tedavisini yapar ve uygun şekilde sevk eder (kardiyojenik şok, inotrop ve vazopressör ilaçlar).
 • Sepsise tanı koyar, ayırıcı tanısını ve acil tedavisini yapar, korunma önlemlerini uygular ve uygun şekilde sevk eder.
 • Ani ölüm nedenlerini sıralar.
 • Kardiyopulmoner arrest tanısı koyar, temel ve ileri yaşam desteği basamaklarını uygular.
 • Gebelik ile ilişkili kalp ve dolaşım sistemi sorunlarını tanır.
 • Dolaşım sistemi hastasının tıbbi ya da cerrahi tedavi sürecinde yoğun bakımda takibi, monitörizasyonu ve girişimleri ile yoğun bakımda kullanılan ilaçlar ve cihazlar (intra-aortik balon pompası, ventilatör, perfüzör, ekstrakorporeal membran oksijenatör) konusunda bilgi sahibi olur.
 • Kalp ve damar sisteminin cerrahi tedavi prensipleri (miyokard korunması), cihazları (kalp-akciğer makinası, dolaşım destek sistemleri, yapay kalp) ve malzeme (kapak seçimi, greftler vb) gibi konularda bilgi sahibi olur.
 • Dolaşım sistemi yakınmaları olan hastanın anamnez, fizik muayene ve tanısal test bulgularını yazılı olarak düzenler ve sunar.
 • Toplumda sık görülen dolaşım sistemi hastalıklarının sıklığının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar ve uygular.
 • Hasta yönetimi sırasında (tanı, tedavi, izlem) kanıta dayalı tıp ve hasta merkezli bakım ilkelerini uygular.
 • Hasta ve hekim ilişkilerinde etik kuralları uygular.
 • Hasta ve yakınları ile etkili iletişim becerileri kullanarak iletişim kurar.
 • Sağlık ekibinin bir parçası olarak ekibin diğer üyeleri ile etkin iletişim kurar.
 • Farklı kaynaklardan bilimsel bilgiye ulaşır, organize eder ve sunar.
 • Dolaşım sistemi sorunu olan bireylere multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar.
Dersin İçeriği Semptomlar, anamnez, fizik muayene, tanı yöntemleri, kardiyopulmoner by-pass, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, koroner arter hastalığı, endokardit, kapak hastalıkları, perikardiyal hastalıklar, aritmi, anevrizma, kalp yetmezliği, miyokardit, kardiyomiyopati, tromboz, hipertansiyon, kardiyopulmoner resustasyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Arteryel, venöz ve lenfatik sistemin anatomisi; Kalp hastalıklarında semptomatoloji ve sınıflama; Dolaşım sistemi anamnez ve muayenesi; Kardiyovasküler risk ve korunma; Göğüs ağrısı; Kararlı angina pektoris; ST yükselmesi olmayan akut koroner sendromlar; ST yükselmeli miyokart infarktüsü; Hipertansiyon ve hipertansif aciller Kalp hastalıklarının tanısında görüntüleme yöntemleri; EKG çekimi; EKG: Temel prensipler, normal EKG; EKG (koroner arter hastalıklarında EKG, dal blokları); Kardiyopulmoner bypass, miyokard koruması ve kalp ameliyatı teknikleri Kalp ve damar cerrahi ameliyat süreci ve yoğun bakım Seminer -
2 Dolaşım sistemi muayenesi; Dispne; Periferik ödem; Kalp yetersizliği; Akut akciğer ödemi; Miyokardit ve kardiyomiyopatiler; Üfürümler; Kalp kapak hastalıkları; Konjenital kalp hastalıkları; Pulmoner hipertansiyon; İnfektif endokardit; Perikard hastalıkları; Kalp transplantasyonu EKG (atriyal dilatasyonlar, ventrikül hipertrofileri); Koroner arter bypass cerrahisi Karotis arter ve mezenter arter stenozu, oklüzyonu ve tedavi yöntemleri Kalp kapak cerrahisi Perikard hastalıklarına cerrahi yaklaşım, travma hastalarında kalp ve damar sorunları Seminer -
3 Dolaşım sistemi muayenesi; Çarpıntı; Aritmiler; Senkop ve ani ölüm; Şok; Sepsis; Kritik hastaya yaklaşım ve erişkin ileri yaşam desteği; Hemodinamik monitorizasyon; Temel ve ileri yaşam desteği; Defibrilasyon; Çoklu sistem hastasının yönetimi ve resüsitasyonu; Travmalı hastada acil tıbbi uygulamalar EKG (atriyal ve ventriküler prematür atımlar, escape atım, APS ve VPS dışı aritmiler); Aort cerrahisi Konjenital kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi Mekanik dolaşım destek sistemleri ve kalp nakli Seminer -
4 Periferik damar hastalıklarında semptomatoloji; Dolaşım sistemi muayenesi; Aort anevrizması ve diseksiyonu; Karotis ve mezenter arter hastalıkları; Periferik arter hastalıkları; Arteryel ve venöz trombozlar; Kronik venöz hastalık; Vasküler malformasyonlar; Lenfatik sistem hastalıkları; Vasküler travma Damar hastalıklarında temel tanısal ve girişimsel işlemler; Arteriyel hastalıklarda cerrahi tedavi Venöz ve lenfatik hastalıklar ve cerrahi tedavi yöntemleri Pulmoner tromboemboli ve tedavisi Kalp ve damar cerrahi uygulamalarında yaklaşan ufuk Sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine (10th Edition); Douglas Mann, Douglas Zipes, Peter Libby, Robert Bonow; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2014.
2. Essentials of Bedside Cardiology (Second Edition); Jules Constant; Humana Press, New Jersey, 2003.
3. Goldman-Cecil Medicine (25th Edition); Lee Goldman, Andrew I. Schafer; Elsevier, New York, 2015.
4. Harrison's Principles of Internal Medicine (19th Edition); Dennis L. Casper, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo; McGraw-Hill, New York, 2015.
5. Manual of Cardiovascular Medicine (4th Edition); Brian P. Griffin; Lippincot Williams & Wilkins, Philadelphia, 2013.
6. Marino’s The ICU Book (4th Edition); Paul L. Marino; Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2014.
7. Rutherford's Vascular Surgery (8th Edition); Jack L. Cronenwett,‎ K. Wayne Johnston; Elsevier Saunders, Philadelphia, 2014.
8. Schwartz's Principles of Surgery (10th edition); F. Charles Brunicardi,‎ Dana K. Andersen,‎ Timothy R. Billiar,‎ David L. Dunn,‎ John G. Hunter,‎ Jeffrey B. Matthews, ‎Raphael E. Pollock; McGraw-Hill, New York, 2014.
9. Textbook of Critical Care (7th Edition); Jean-Louis Vincent, Edward Abraham, Patrick Kochanek, Frederick Moore, Mitchell Fink; Elsevier, Philadelphia, 2016.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 3 30
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 4 18 72
Laboratuar
Uygulama 4 18 72
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 6 24
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 175