AKTS - Acil Tıp I

Acil Tıp I (MED405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Acil Tıp I MED405 18 18 0 1 2
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Erişkin hastaları etkileyen hastalıkların ve yaralanmaların akut ve acil yönlerinin tanı ve tedavisi için gereken tutum ve becerileri kazanmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Kritik ve yaralı hastaları tanıyabilir. Hastaları klinik ihtiyaca göre önceliklendirir ve keskinlik seviyesini değerlendirir.
 • Travmalı ve/veya kaza geçirmiş hastaya acil yaklaşım ilkelerini açıklar.
 • Zehirlenmelerin neler olduğunu açıklar, gerekli acil tedaviyi uygular ve sevk kriterlerini tanımlar.
 • Acil hastalara bütüncül (multidisipliner, biyopsikososyal) bir yaklaşım benimseme yeteneğini gösterir.
 • Hastalardan ayrıntılı bir öykü alabilir, hastaları klinik olarak inceleyebilirve ilgili klinik bulguları tespit edip yorumlayabilir.
 • Acil yakınmaları olan hastanın anamnez ve fizik muayene bulgularını değerlendirerek ön tanı/lar oluşturur.
 • Ön tanı/lara yönelik uygun tanısal testleri seçer.
 • Acil yakınmaları olan hastanın anamnez, fizik muayene ve tanısal test bulgularını değerlendirerek, hayati tehlike yaratabilecek durumları belirler ve problem listesi oluşturur.
 • Temel havayolu tekniklerinin neler olduğunu bilir, açıklar ve uygulayabilir.
 • Temel ve ileri yaşam desteği basamaklarını açıklar ve uygular.
 • Travma geçirmiş hastaya gerekli acil girişimleri uygular (dış kanama kontrolü, bandaj, turnike, servikal boyunluk gibi).
 • Olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti sunumu için yapılması gerekenleri açıklar.
 • Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ekip çalışmasının önemini benimser.
Dersin İçeriği Acil hastaya yaklaşım ve triaj, kardiyopulmoner arrest, çevresel yaralanmalar, zehirlenmeler, kas-iskelet sistemi, omurga ve omurilik travması, çoklu sistem travması, şok, patent hava yolunun açılması, temel yaşam desteği, ileri kardiyak yaşam desteği, defibrilasyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Acil hastaya yaklaşım ve triaj Kardiyopulmoner arrest Çevresel kazalar (Donma, boğulma, sıcaklık ile ilgili aciller, elektrik yaralanmaları, ısırılma ve sokmalar) Zehirlenmelere genel yaklaşım Kas iskelet travmalarını değerlendirme ve tedavisi Omurga ve spinal kord travmalarını değerlendirme Çoklu sistem travmalı hastaya yaklaşım Hastane afet planı ve acil servis organizasyonu Şoktaki hastann değerlendirilme ve tedavisi Anamnez, genel durum, vital bulgular, solunum ve kardiyovasküler sistemlerin değerlendirilmesi Hasta viziti, puls oksimetre ve oksijen tedavisi Hazırlanan hastaların tartışılması Patent havayolunun açılması (çene kaldırma, hava yolunun yabancı cisimlerden temizlenmesi, airway uygulaması, entübasyon), Kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesi; splint, turnike ve pelvik kompresyon uygulaması Hastane öncesi travma skorunun (yaralanma şiddeti skoru) değerlendirilmesi, hasta transferine ihtiyaç duyulması, hasta spinal kordunun uygun immobilizasyon cihazı ile korunması Temel yaşam desteği, Orotrakeal entübasyon, video laringoskop ile entübasyon İleri kalp yaşam desteği, defibrilasyon Seminer Sınav -

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. ATLS (Advanced Trauma Life Support). American College of Surgeons.
3. 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations Circulation 2010; 122: S249.
Ders Kitabı 2. Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. John Marks, Robert Hockberger, Ron Walls (Editors); Elsevier Saunders.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 1 20
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 1 18 18
Laboratuar
Uygulama 1 18 18
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 4 4
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Toplam İş Yükü 50