Üroloji I (MED512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Üroloji I MED512 10 20 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Erkek ve kadın üriner sistemi ile erkek genital sistemi hastalıklarını tanıma, teşhis ve tedavi yöntemlerini açıklama; üroloji ile ilgili acil sorunlara yaklaşım bilgi ve becerisini kazandırma ve müdahale yöntemlerini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Erkekte ve kadında sık karşılaşılan ürogenital sistem sorunlarının ortaya çıkış mekanizmalarını açıklar
  • Ürogenital sistem ile ilgili sık karşılaşılan hastalıklara tanı koyar, tedavi eder ve korunma mekanizmalarını açıklar
  • Ürogenital sistem yakınmaları ile gelen hastadan detaylı bir anamnez alır ve fizik muayenesini eksiksiz olarak yapar
  • Ürogenital sistem yakınmaları ile gelen hastanın anamnez ve fizik muayene bulgularını değerlendirerek, tanı ve tedaviye yönlendirecek tanısal yöntemleri uygun sırada seçer.
  • Ürogenital sistem hastalıklarının teşhisinde kullanılan temel tanı yöntemlerinin sonuçlarını yorumlar.
  • Ürogenital sistem yakınmaları ile gelen hastanın tüm fizik muayene bulguları ve tetkiklerini değerlendirerek ön tanı veya tanı koyar.
  • Erkek ve kadın üriner sistem ve erkek genital sistem hastalıkları için birinci basamak düzeyinde tanıya uygun tedavi planlar ve uygun şekilde sevk eder.
  • Ürogenital sistemin acil durumlarını tanır, gerekli acil girişimi yapar ve uygun şekilde sevk eder.
  • Ürogenital sisteme yönelik temel tıbbi girişimleri uygular.
Dersin İçeriği Üriner sistemin taş hastalıkları, genital ve üriner sistem travması olan hastaya yaklaşım ve tedavi prensipleri, prostatın benign ve malign hastalıkları, erkek infertilitesi, erektil disfonksiyon, hematüri nedenleri ve tedavisi, mesanenin benign ve malign hastalıkları, benign prostat hipertrofisi, böbrek tümörleri, scrotum ile ilgili patolojiler, testis tümörleri, ürogenital anomaliler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üriner sistemin klinik anatomisi, üriner sistemin taş hastalıkları, genital ve üriner sistem travması olan hastaya yaklaşım ve tedavi prensipleri, prostatın benign ve malign hastalıkları, erkek infertilitesi, erektil disfonksiyon, hematüri nedenleri ve tedavisi, mesanenin benign ve malign hastalıkları, benign prostat hiperplazisi, böbrek tümörleri -
2 Scrotum ile ilgili patolojiler, testis tümörleri, ürogenital anomaliler, çocuklarda üriner inkontinans ve enürezis, üriner sistem enfeksiyonları, çocuklarda nörojenik mesane, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, üriner sistemin radyolojik incelenmesi, erkekte dış genital sistemin muayenesi, prostat muayenesi, böbrek muayenesi, poliklinikte hasta değerlendirme, sık görülen ürogenital sistem hastalıklarında reçete yazma pratikleri, ameliyathanede pratik uygulamalar SINAV -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Campbell-Walsh Urology. By Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP. 10th Edition, Elsevier, 2012.
2. Smith and Tanago’s General Urology. By Jack Mac Aninch, Tom F. Lue. Lange, 18th Edition, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır. X
2 Biyopsikososyal bir yaklaşımla, sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate alarak, evrensel insani değerler, etik ilkeler ve mesleki görevlere odaklanarak; dil, din, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamadan hastalara sağlık hizmeti sunar. X
3 Sağlık hizmetlerini sunarken birey ve toplum sağlığını korumayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. X
4 Sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları, sağlığı etkileyecek bireysel, toplumsal, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapar. X
5 Hedef kitlesinin özelliklerini, gereksinimlerini ve beklentilerini belirleyerek sağlıklı/hasta bireylere, yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir. X
6 Sağlık hizmetleri sunarken önlem, teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkili bir yaklaşım sergiler. X
7 Teşhis, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hastalar için güvenli ve etkili olacak şekilde uygular. X
8 Hastaların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar. X
9 Sağlık hizmetini sunarken, fiziksel ve sosyoekonomik ortamlardaki sağlığı etkileyecek bölgesel ve küresel değişiklikleri, kendisine başvuran hastaların bireysel özellik ve davranışlarındaki değişiklikleri dikkate alır. X
10 Görevlerini yerine getirirken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır. X
11 Mesleki etik kurallar çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile yasal hak ve yükümlülüklerini üstlenir. X
12 Birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sosyal güvenilirlik ve sorumluluk kavramlarını dikkate alarak sağlık hizmetlerinin sunulma biçimindeki iyileştirmeleri ifade eder. X
13 Sağlık politikalarının ve sağlık uygulamalarının halk sağlığı göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirir ve gerektiğinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla değerlendirmelerini bilimsel ve sosyal ihtiyaçlar temelinde değiştirir. X
14 Sağlık hizmeti sunarken katılımcı ve iş birliği içinde sağlık ekibine liderlik eder. X
15 Sağlık ekibi içinde olumlu ilişkiler kurar ve gerektiğinde ekibindeki çeşitli pozisyonlara kolayca uyum sağlar. X
16 Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar. X
17 Hizmet ettiği toplumla ilgili bilimsel çalışmalar planlar ve yürütür ve bu veya diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları toplumun yararına kullanır. X
18 Mesleği ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19 Sundukları sağlık hizmetini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer ve kendi öğrenme sürecini düzenler.
20 Mesleki yaşamı boyunca yeni bilgileri elde etme ve değerlendirme, yeni bilgileri mevcut bilgilerle bütünleştirme, aynı zamanda değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 2 20 40
Laboratuar
Uygulama 2 15 30
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 5 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Toplam İş Yükü 100